Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 februari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021040302 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2018 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren type wet prom. 20/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021040421 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende maatregelen tegen de verspreiding van de COVID-19-pandemie voor wat betreft het tariefsysteem van de luchthaven Brussel-Nationaal

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/02/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021020333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021020338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 1 december 2020, wordt de heer Gerrit VAN LIEDEKERKE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eerv Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021020337 bron ministerie van landsverdediging **** **** in de categorie van de beroepsofficieren **** koninklijk besluit ****. 3357 van 24 januari 2021, wordt **** ****. **** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in de categorie van de beroepsofficieren **** verdere bevordering neemt hij **** als onderluitenant op 26 juli 2019. **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021020367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021, uitwerking hebbend met ingang van 20 december 2020 `s avonds, is de heer Berlanger C, hoofdgriffier van het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene m Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021, uitwerking hebbend met ingang van 30 november 2020 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021030296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 december 2020, wordt mevrouw Françoise WILLEKENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021030304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Herplaatsing Bij koninklijk besluit van 26 januari 2021 wordt mevrouw Karine SPINNOY, herplaatst in de functie van hoofdcommissaris van politie - Directeur van de directie Au type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021030303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 26 januari 2021 wordt het mandaat van de heer Maurice LEVEQUE als korpschef van de lokale politie van de politiezone Ottignies-Louvain-la-Neuve, hernieuwd voor een type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021030305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Eerste hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 januari 2021, wordt de heer Claude GREGOIRE op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie van de politiezone Sambreville/ Sombreffe, &quo Hij wordt gerechtigd de graad van eerste hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van(...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021040324 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021040394 bron ministerie van landsverdediging **** Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren **** van niveau **** en **** **** koninklijk besluit ****. 3347 van 7 januari 2021: **** kandidaat-officieren ****, van wie de namen volgen, worden op 26 oktober 2020 aangesteld: **** **** **** ****., **** ****., **** ****., **** **** ****., **** **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., (...) type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021040480 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Sterrenwacht van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021020332 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 04/02/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021020372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden voor verblijfsvergunningen voor meer dan 90 dagen in het buitenland met betrekking tot tegemoetkomingen aan personen met een handicap type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021030283 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 3 februari 2021 wordt het mandaat van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat van de heer Hugues BRULIN verlengd voor een periode van 5 jaar, vanaf 1 september 2020. Overeenko type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021040225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. en aanduiding van zijn voorzitter type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021200572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Verlenging van het mandaat van adjunct-administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 29 januari 2021 wordt, met ingang van 22 januari 2021, het mandaat verlengd van de heer Luc MEERKENS als titular type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021200666 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het eHealth-platform Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 9 februari 2021 dat uitwerking heeft met ingang van 5 november 2020: - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van het Beheer - wordt de heer Fabien Delcourt, benoemd tot werkend lid van het Beheerscomité van het eHealth-plat(...)

decreet

type decreet prom. 08/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021040323 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, wat betreft de fusie van de LOM Antwerpen en de LOM Oostende-Brugge

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021030261 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bijlage III van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021030281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de prioritaire oriëntaties voor het jaar 2021 inzake de subsidiëring van de organisatie van sportmodules en - programma's voor de promotie en ontwikkeling van sport

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021030326 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het onderwijspersoneel, voor uitzonderlijke opvang in de internaten, IPO en MPIGO, busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs en contactonderzoek door de centra voor leerlingenbegeleiding voor het tweede trimester van schooljaar 2020-2021

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/02/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021030344 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/2613 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan stagiaires die een beroepsopleiding volgen in het kader van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleidingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021040238 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021020351 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vereniging zonder winstoogmerk Syndicaat van de Belgisc Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2020. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021020352 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw FEDERATIE VAN BELGISCHE ELEKTRICITEITS- EN GASBEDRI Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2020. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021040410 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht. - Publicatie in uitvoering van artikel 5, eerste lid van het koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot alternatieve instellingen voo Lijst van institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB) met een verand(...) type bericht prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021040411 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht.- Publicatie in uitvoering van artikel 5, eerste lid van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleg LIJST VAN GESPECIALISEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN (GVBF) vastgesteld en toepassing van artikel 3, &sec(...)

erratum

type erratum prom. 18/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021020357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021030316 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Eerste Attaché A2 binnen de Directie 'Controle' bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie. - Franse of Nederlands taalrol In het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2021, akte nr. 2021/40437: - Blz. 12933, in de titel (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021020277 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word(en) in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 25 januari 2021 : Met ingang van 1 j(...) Mevrouw BONTE, Hélène, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; Een beroep tot ni(...) type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021020276 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word(en) in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 21 december 2020 : Met ingang van 1 (...) De heer HUTSEBAUT-BUYSSE,Philippe bij de buitendiensten. Een beroep tot nietigverklaring van de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021040210 bron ministerie van landsverdediging **** Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 3333 van 21 december 2020: Worden op 26 december 2020 benoemd in hun ****: In de graad van kapitein-commandant, de kapiteins **** ****., **** **** de graad van kapitein-commandant van ****, de kapiteins van administratie ****'**** ****., Ma(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021200665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een technische deskundige B1 Bij koninklijk besluit van 9 februari 2021 wordt de heer DELV(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021200509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de zeevarenden binnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) (het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslachtig) Refer(...) - KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare ins(...)

document

type document prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021020348 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij beslissing van de raad van bestuur van 22 januari 2021 wordt aan de heer Kristof THOMAS, ambtenaar van niveau A , vrijwillig ontslag uit zijn ambt verleend. Het is de heer Kristof THOMAS toe(...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde beslissing met individuele strekking kan bij de af(...) type document prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021040042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1.Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest en handvaardigheidstest) voor kandidaat-brandweermannen (basiska(...) - Op 26 mei 2021 in WOBRA - West-Vlaanderen (Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem - testen in het Ne(...) type document prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021040376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-brandweermannen (basiskader - b(...) - Op 27 en 29 april 2021, in de provincie Luxemburg, Centre Provincial luxembourgeois de formation (...) type document prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021040379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de (...) - Op 8 mei 2021, in de provincie Luxemburg, Centre Provincial luxembourgeois de formation des membr(...) type document prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021040377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-brandweermannen (basiskader - b(...) - Op 26 april 2021, in de hulpverleningszone Val de Sambre, Rue de la Vacherie 78, 5060 Sambreville(...) type document prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021040378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven Voor de kandidaten (M/V/X) die de geldig(...) - Op 01 juni 2021 en 30 november 2021, in de provincie Henegouwen, RPA Hainaut Sécurité - Centre mu(...) type document prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021200623 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische controleurs (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG20167 Deze selectie werd afgesloten op 21/12/2020. Er zijn 17 lau(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 16/02/2021 numac 2021200660 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Consulenten HR voor Selectie (niveau B) voor Talent.brussels. - Selectie-nummer : AFB20026 Deze selectie werd afgesloten op 10/02/2021. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 2 j(...)
^