Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 december 2021

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 december 2021, - dat uitwerking heeft sedert 31 oktober 2021 's avonds, is mevr. Bouton A., vrederechter van het kanton Zinnik, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op het pensioen late - dat heeft uitwerking sedert 30 juni 2021 's avonds, is aan mevr. Verhaeren B., op haar verzoek, o(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021022669
pub.
17/12/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 december 2021, - dat uitwerking heeft sedert 31 oktober 2021 's avonds, is mevr.

Bouton A., vrederechter van het kanton Zinnik, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op het pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - dat heeft uitwerking sedert 30 juni 2021 's avonds, is aan mevr.

Verhaeren B., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep te Brussel.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - dat heden in werking treedt, is aan de heer Vandaele A., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ninove. - is mevr. Callebaut T., licentiaat in de rechten, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg. - is mevr. Bailleux A., master in de rechten, gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. - is mevr. Delahaye M., licentiaat in de rechten, substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, benoemd tot rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. - is mevr. del Marmol P., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant. - is mevr. Erpelding J., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant. - is mevr. Matiychuk O., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant. - is de heer Wauters Q., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant. - is mevr. Messens J., master in de rechten, gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. - is mevr. Reynvoet A., master in de rechten, gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. - is mevr. Dujardin J., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg Namen en Luxemburg. - is mevr. Rocour dit Rocoux L., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg Namen en Luxemburg. - is de heer Dogniez M., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg Luik en Namen. - is mevr. Palleva L., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen. - is mevr. Popijn H., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen. - is mevr. Tabet M., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen. - is mevr. Raus V., licentiaat in de rechten, advocaat en plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, benoemd tot rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen. - is mevr. De Vrieze S., licentiaat in de rechten, substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, benoemd tot rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen. - is de heer Persoons M., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot vrederechter van het kanton Neufchâteau.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot vrederechter in elk kanton van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg. - is de heer Delforge V., vrederechter van het kanton Nijvel, benoemd tot vrederechter van het kanton tweede kanton Charleroi.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot vrederechter in elk kanton van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. - is mevr. Urbain C., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 2021. - is het verlof wegens opdracht verleend aan mevr. de Hemptinne M., raadsheer en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in hoger beroep in het hof van beroep te Brussel, verlengd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 2022. - is het verlof wegens opdracht, verleend bij koninklijk besluit van 27 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021200453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft sluiten aan de heer Jacobs Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, verlengd voor een termijn van één jaar met ingang van 17 februari 2022.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^