Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 februari 2021

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 janua Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van de ov(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021200517
pub.
12/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2021, wordt eervol ontslag uit hun mandaat van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer LAASMAN Jean-Marc, werkend lid en aan de heren SCHOENMAECKERS Jeroen en SOIL Christophe, plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van de overheid, voorgedragen door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het derde lid met de instemming van de Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft: - de heer SCHOENMAECKERS Jeroen, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van de heer LAASMAN Jean-Marc; - de heer BERTELS Jan, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van de heer SCHOENMAECKERS Jeroen; - de heer PARY Nicolas, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van de heer SOIL Christophe.

^