Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2021

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021, is het verlof wegens opdracht, verleend aan dhr. Jacobs Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, verlengd met ingang van 17 februari 2021, voor de duur va Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021, dat in werking treedt op 28 februari 2021 's avonds, is(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021040545
pub.
19/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft sluiten, is het verlof wegens opdracht, verleend aan dhr. Jacobs Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, verlengd met ingang van 17 februari 2021, voor de duur van één jaar.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten, dat in werking treedt op 28 februari 2021 's avonds, is aan mevr. Traets E., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/02/2021 pub. 26/02/2021 numac 2021020384 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 2.178.000 voor de werking van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 07/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2020205515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 07/02/2021 pub. 12/03/2021 numac 2021030465 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen sluiten, is aan dhr. Straetmans J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^