Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 februari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/11/2020 pub. 19/02/2021 numac 2021030260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn. - Duitse vertaling type wet prom. 07/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040322 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021055660 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Walschaerts, Jean Pierre De heer Walschaert, Jean Pierre, gebor Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021020328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021020380 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021, is machtiging verleend aan meneer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** , zij(...) Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** **** (...) type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 19/02/2021 numac 2021030216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van de saldi van de toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2015, 2016 en 2017 door de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021030352 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 februari 2021, wordt mevrouw Lien JANSSEUNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021030380 bron grondwettelijk hof Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 september 2020 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan Baron Alen, uittredend voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in. (...) Bij koninklijk besluit van 25 september 2020 wordt het Grootkruis in de Kroonorde verleend aan (...) type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 19/02/2021 numac 2021040228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels en de termijn volgens dewelke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische gegevens die met zijn inrichting verband houden type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden, betreffende de **** type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021040545 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021, is het verlof wegens opdracht, verleend aan dhr. Jacobs Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, verlengd met ingang van 17 februari 2021, voor de duur va Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021, dat in werking treedt op 28 februari 2021 's avonds, is(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2021, wordt aan de heer VRINTS Jan, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 12/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021200702 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2021

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021020269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020 type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021030373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de adjunct-secretaris van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 15/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3, § 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040549 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van verschillende leden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021040547 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministeriële besluiten van 3 februari 2021, - is het kantoor van dhr. Van Dessel F., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, gevestigd te Antwerpen. - is het kantoor van mevr. Van Gemert - is het kantoor van dhr. Reynders M., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limbu(...) type ministerieel besluit prom. 12/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040588 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van tien coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021200669 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2020204083 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2020 van 24 september 2020 Rolnummers 7053, 7061, 7062, 7064, 7065 en 7088 In zake : de beroepen tot vernietiging van één of meer bepalingen van titel 9 van de wet van 18 juni 2018 « houdende diverse bepalingen i Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2020204912 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 144/2020 van 12 november 2020 Rolnummer 7134 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 19 juli 2018 « tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, de rechters J.-(...) type arrest prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200471 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 10/2021 van 21 januari 2021 Rolnummer 7224 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen D.6, D.8, D.19, D.34, D.48, D.49, D.50, D.51, D.57, D.59 en D.90 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021040546 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Bij beschikking van 9 februari 2021, is de aanwijzing van de heer Dejemeppe B., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot sectievoorzitter in dit Hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 19 Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 1 februari 2021 werd de heer Marique E., emeri(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 19/02/2021 numac 2021020235 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leertijd

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021020406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te dijken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021030270 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004 betreffende het verlof van de personeelsleden van de Regeringsdiensten van de Franse Gemeenschap, van de Hoge raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021030395 bron waalse overheidsdienst Jacht. - Schorsing door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 249.780, Afdeling Bestuursrechtspraak, XIIIde Kamer, van 9 februari 2021 wordt de uitvoering van artikel 15, 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040538 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een mobiliteit in de graad van eerste attaché deskundige in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040550 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende het moederschapsverlof type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040553 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 4 juli 2019 van het Verenigd College betreffende de administratiekosten van de kinderbijslagfondsen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021200673 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen type besluit van de waalse regering prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021200670 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 26 mei 2016 tot benoeming van de leden van de financiële en budgettaire Monitoringsraad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200564 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0400.915.351 JOS. SEGERS EN PIERRE DECUYPER Op 04/02/2021 werd het ondernemingsnum(...) type lijst prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200656 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0425.514.551 OFFICE DE TRANSACTIONS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaan(...) type lijst prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200657 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200658 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen waarvan de schrapping uit een centraal, handels- of vennootschapsregister werd geannuleerd. Deze informatie werd elektronisch meegedeeld via het Europees systeem van gekoppelde registers, waarnaar wordt verwezen in artikel Ond. Nr. 0669.968.508 AZ.GENERALE SA LTD type lijst prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200667 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige functionele analisten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21042 Solliciteren kan tot 08/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200708 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Begrotingscoördinatoren (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectie-nummer : ANG21034 Solliciteren kan tot 12/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200715 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Project Managers (niveau A2), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG21021 Solliciteren kan tot 05/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021030357 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 18 december 2020 heeft mevrouw **** ****-**** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** uit te oefenen met standplaats ****, en als consulair ressort he

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021040147 bron vlaamse overheid Omgeving Vlaamse Landmaatschappij. - Instellen van een openbaar onderzoek met betrekking tot een voorgenomen onteigening voor algemeen nut te Sint-Genesius-Rode in het kader van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" SINT-GENESI De voorgenomen onteigening betreft het volgende onroerend goed of zakelijk recht:

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021093001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indices janvier 2021 Moyen(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200683 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren Bioveiligheid en Preventie (niveau A1) voor de Defensie. - Selectienummer: ANG20344. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 05/02/2021. De (...) Solliciteren kan tot 24/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200726 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communicatieverantwoordelijken (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG20349 Deze selectie werd afgesloten op 16/02/2021. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 ja(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021030310 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, wordt mevrouw Jasmien CLAEYS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200690 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2021, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Commissie, als vertegenwoordigers van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200732 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal geneesheer-inspecteur Bij koninklijk besluit van 11 februari 2021, wordt Mevrouw GAZZOTTI Claire, met ingang van 1 st(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021020126 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021020127 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021020386 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Antwerpen : 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 december 2020. - Antwerpen (gr(...) (in associatie) - Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton): 1 (in associatie) - Hassel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021020399 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd: Griffier systeembeheerder bij het hof van beroep Gent : 1 ; Griffier dossierbe Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021020400 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt geen bijkomende proef georganiseerd. **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de Toelichting: Attesten Voor de plaats die vacant word verklaard via werving, kan men zich ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021020401 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasse Assistent administratieve ondersteuning bij de politierechtbank Limburg, afdeling Beringen: 1 To(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021020398 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd: Secretaris - Kabinet secretaris bij het parket Leuven : 1; Toelich Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021020403 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via verandering van graad, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomen Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het arbeidsaudi(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021030284 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacature Het College van de hoven en rechtbanken organiseert een selectie voor de functie van directeur voor de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken overeenkomstig de artikelen 6 en 11 van het koni(...) Het functieprofiel is als bijlage bij het vermelde koninklijk besluit van 30 maart 2017 gevoegd, en(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021030393 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier en deskundige worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de **** **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de het hof van ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021040544 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. 1.****. Betrekkingen waarvoor het maximum aantal deelnemers aan de **** **** dossierbeheer bij de griffie van de **** ****-**** : 1 (****. 20 deelnemer(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Jan VRI De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021040277 bron ministerie van landsverdediging **** van een repetitor psychologie voor het **** Gedragswetenschappen van de Koninklijke Militaire School 1. **** Minister van Defensie zal overgaan tot de aanwerving van een repetitor (****/****) voor het **** ****(...) 2. Taakomschrijving : ****. **** van de pedagogische activiteit in psychologie, communicatie(...)

document

type document prom. 05/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021030274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van lid/leden type document prom. 05/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021030273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van lid/leden type document prom. 05/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021030275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van lid/leden type document prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200684 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken beheer gebouwen (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20356 Deze selectie werd afgesloten op 15/02/2021. Er zijn 2 laureate(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Interne Auditors (niveau A1) voor de HVW. - Selectie-nummer : ANG20342 Deze selectie werd afgesloten op 15/02/2021. Er zijn 0 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) Deze lijst is 4 jaar geldig. type document prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200689 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : BNG20141 - BNG20142 - BNG20143 - BNG20144 - BNG20145 - BNG20141 - Attachés budget (m/v/x) (...) - BNG20142 - Consultants (m/v/x) : Er is 1 laureaat. - BNG20143 - Verantwoordelijken Plaatsadmi(...) type document prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200688 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummers : BFG20156 - BFG20157 - BFG20158 - BFG20159 - BFG20156 - Attachés budget (m/v/x) : Er zijn 2 laur(...) - BFG20157 - Consultants (m/v/x) : Er zijn 0 laureaten. - BFG20158 - Attachés Processen (m/v/x) (...) type document prom. -- pub. 19/02/2021 numac 2021200714 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wetenschappelijke masters (niveau A1) voor de Federale Gezondheidszorgadministraties. - Selectienummer: ANG20357 Deze selectie werd afgesloten op 15/02/2021. Er zijn 120 la(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...)
^