Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040541 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021030398 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijke besluiten van 4 en 8 juni 2020, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld te M. ENGELEN An P L, Attaché, 1 februari 2020 M. ADAM Philip A I M L, Attaché, 1 april 2020 M. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040448 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 januari 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** , om haar naam in die van "****" te veranderen(...) Bij koninklijk besluit van 21 januari 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, geboren te ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning. - Herentals-Heze provincie Antwerpen. - Dossier 235/80911 Bij het koninklijk besluit van 17 februari 2021 wordt het besluit van de Provincie Antwerpen van 22 oktober 2020, waarbij aan de nv Elia Asset, type koninklijk besluit prom. 12/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021200729 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020425 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van tien vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze tien vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 22/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlening aan British Telecom van een machtiging voor de aanleg, een vergunning voor de exploitatie en een Natura 2000-toelating voor een telecommunicatiekabel in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type ministerieel besluit prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - U.C.M. type ministerieel besluit prom. 01/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040519 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit in toepassing van het artikel 39, 2de lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende bepaalde subsidies die worden beheerd door de GOB Brussel Stedenbouw en Erfgoed type ministerieel besluit prom. 28/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040520 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit in toepassing van het artikel 39, 2de lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende bepaalde subsidies die worden beheerd door het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de GOB type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021200620 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 januari 2021 wordt de erkenning aangevraagd door de SPRL ADVISTA, gelegen chemin du Cyclotron 6 te 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve , als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waal(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040489 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot wijziging van het Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 21 november 2013 tot oprichting van de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en tot vaststelling van de zetel en de bevoegdheid van deze diensten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 24/02/2021 numac 2021020256 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden tussen het departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij, tot overdracht van de ondersteunende ICT programma's die invulling geven aan de opdrachten van de overgedragen personeelsleden en tot overstap van een personeelslid van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij naar het departement Omgeving

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030399 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die niet-essentiële activiteiten uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020, wat betreft overgangsmaatregelen in afwachting van het nieuwe GLB type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020, wat betreft overgangsmaatregelen in afwachting van het nieuwe GLB type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040608 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een bijkomende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021030348 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en - ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2022. - Errata 1° Op bladzijde 10568, van het Belgisch Sta 2° Op bladzijde 10568, van het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2021, worden in punt E., eerste (...) type bericht prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021030346 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2022. - Addendum Ingevolge de artikelen 75, 2°, en 86, C, ti J. In afwijking van A tot I hierboven wordt het in artikel 342, § 4, eerste lid, van het Wetbo(...) type bericht prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021030403 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor het eerste semester 2021, is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachte(...) type bericht prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040599 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-21/0004: Cordes & Graefe KG/FACQ SA. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 18 februari 2021, ontving de auditeu Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) groothandel in sanitair(...) type bericht prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021200581 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 januari 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 januari 2021, heeft de Politierechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi « 1. Schendt artikel 31, § 3, van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2020040592 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij besluit van 8 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt de heer Geert I. VANDEN MEERSCHAUT, financieel deskundige bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd tot fiscaal deskund De heer Geert I. VANDEN MEERSCHAUT wordt aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040330 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 december 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2021, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd tot attaché . Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiec(...) Nom Résidence Naam Standplaats type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040590 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 februari 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. VAN NUFFEL ILSE M A, met ingang van 01.09.2020 M. BERNARD BASTIEN A C R, met ingang van 01.11(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040591 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 februari 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. RISKIN ALEXANDER A E, met ingang van 15.12.2020 M. VAN DELFT WIM R M, met ingang van 01.01.20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021200831 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021 dat in werking treedt op 1 april 2021, wordt Mevr. Greta D'HONDT benoemd tot voorzitster van het beheerscomité van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021200832 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Algemeen Coördinatiecomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, wordt Mevr. Sarah SCAILLET benoemd tot voorzitster van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispu

document

type document prom. 17/06/2020 pub. 24/02/2021 numac 2021020206 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 136 betreffende de goedkeuring van de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas, voorgesteld door de distributienetbeheerder elektriciteit en gas, SIBELGA type document prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021030313 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Jette. - Vernietiging Bij besluit van 3 februari 2021 wordt vernietigd de beslissing van 30 december 2020 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jette de overheidsopdracht voor werken voor de afbraak en de we type document prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad van de geïntegreerde politie. - Mandaat van effectief voorzitter van de Duitstalige kamer Artikel 1. Meneer Marc LAZARUS, familie- en jeugdrechter, beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg van Eupen en raadsheer bij het hof van Art. 2. Bij de uitoefening van hun opdrachten behouden de voorzitters van de Tuchtraad hun administ(...) type document prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040603 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning. - MEERHOUT-VAN EYCK op het grondgebied van de steden Lommel, Peer, Bree en Maaseik en de gemeenten Meerhout, Balen, Ham, Hechtel-Eksel, Oudsbergen, Bocholt en Kinrooi. - Dossier 235/61001bis Een koninkl type document prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verz Artikel 1. Bij ministeriële beslissing van 19 februari 2021, worden de dames Sophie Carlier, Kathle(...) type document prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021200619 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 7 januari 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de n.v. SUEZ R&R IWS REMEDIATION, gevestigd Westvaardijk 83 te 1 Bij beslissing van 7 januari 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Ov(...) type document prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021200802 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Bouwproducten (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20174 Deze selectie werd afgesloten op 05/11/2020. Er zijn (...) De lijst is 1 jaar geldig.
^