Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 juni 2021

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2020, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan dhr. Madou Ch., vrederechter van het kanton Izegem, hernieuw Bij koninklijk besluit van 1 december 2020, dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021031570
pub.
04/06/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming tot het ambt van de Adjunct-Commissaris-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 02/12/2020 numac 2020204999 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020203902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2005 betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020015972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement en het solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 07/12/2020 numac 2020042982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020031669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2020 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020203802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan dhr. Madou Ch., vrederechter van het kanton Izegem, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2021.

Bij koninklijk besluit van 1 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020043993 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021041292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 9.000.000 EUR aan de gemeente Vorst in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020204598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst (1) sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is mevr. Scoubeau A., familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020016202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2021020131 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2019 houdende benoeming van een regeringscommissaris van Defensie bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020016203 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020205401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 15 van de wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19- pandemie sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is dhr. Van Passel M., rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, eervol in ruste gesteld.

Bij koninklijk besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 10/02/2021 numac 2020205308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die, op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst, 59 jaar zijn en een beroepsverleden van ten minste 35 jaar kunnen bewijzen als loontrekkend werknemer en die een zwaar beroep hebben uitgeoefend sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan dhr. Huygebaert D., ondervoorzitter, beslagrechter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2021.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021200452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021200453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is mevr. Malmendier Ch., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021200702 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 12/02/2021 pub. 15/03/2021 numac 2021020519 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de werking van het centraal register van bescherming van de personen sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is dhr. Lannie E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten, is de benoeming van mevr.

Coucke A. tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor en termijn van vier jaar met ingang van 16 juni 2021.

Bij koninklijke besluiten van 25 maart 2021, - dat in werking treedt op 30 juni 2021, is aan mevr. Balon F. ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de aanwijzing van mevr. Van den Brande N., substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 juni 2021.

Bij koninklijke besluiten van 23 april 2021, - dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is aan dhr.

Clicheroux D. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Waals-Brabant.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is aan dhr. Roche Ph. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de vredegerecht van het tweede kanton Waver.

Bij koninklijke besluiten van 28 april 2021, - dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is aan dhr. Luyckx K., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hoef van beroep te Antwerpen. - dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is aan dhr.

Govaerts M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Brasschaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2021, - dat uitwerking heeft sedert 15 juli 2019 `s avonds, is aan dhr. Nijs K., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. - dat uitwerking heeft sedert 31 december 2019 's avonds, is aan dhr.

Van Audenaerde W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel. - is aan dhr. Goossens F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 21 mei 2021, - is mevr. Janssens Gr. licentiaat in de rechten, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. - is dhr. De Troy W., licentiaat in de rechten, beslagrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^