Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021031561 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende goedkeuring van de inschrijving van België op de algemene kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij en houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Internationale Financieringsmaatschappij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021031436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 december 2011 betreffende het toekennen van een vergoeding aan de producent voor zuivelproducten waarop een verbod rust op het in de handel brengen in geval van een botulisme risico type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021031553 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 4 december 2020 en 27 januari 2021, die in werking treden op 21 juni 2021, is aan mevr. Meunier M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Charleroi Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij ministeriële besluiten v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021031570 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2020, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan dhr. Madou Ch., vrederechter van het kanton Izegem, hernieuw Bij koninklijk besluit van 1 december 2020, dat in werking treedt op 30 juni 2021 's avonds, is(...) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021031612 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een **** voor de uitoefening van een zelfstandige ****, wat de **** betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "21" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale L - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 322, op 6 juni 2021 valt; - van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie - korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 wordt de heer Frank NOENS op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 januari 2021. Hij wordt gerech type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "21", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041794 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041802 bron ministerie van landsverdediging ****. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3458 van 19 april 2021: Wordt majoor van het vliegwezen ****. **** ****, op 10 mei 2021, aangesteld in de graad van luitenant-kolonel van het vliegwezen om, gedurende het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041821 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021 wordt het mandaat van de heer Arnoud VERMOESEN als korpschef van de lokale politie van de politiezone DILBEEK voor een termijn van vijf jaar hernieuwd type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041822 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 november 2020, wordt de heer Gilles BEUTELS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041851 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijke onderwijzend personeel. - Toelating tot de stage Bij koninklijk besluit nr. 3478 van 16 mei 2021, wordt mevrouw Nina van der Linden, houder van het diploma van Master in Moderne Talen en Geesteswetenschappen, Engels-Italiaans, Noord- type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041852 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3479 van 21 mei 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041857 bron federale overheidsdienst justitie Federale Politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021 wordt de aanwijzing van de heer Laurent BLONDIAU voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de Federale Politie voor het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant, met in type koninklijk besluit prom. 01/06/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021042025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende naburige rechten van het artistiek personeel van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021201061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021201063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021201098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021201450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021031471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 04/06/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021031616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041564 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041565 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Extern effectief bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad Bij ministerieel besluit van 29 maart 2021 wordt het mandaat van mevrouw Tina VERDOODT als extern effectief bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2021. (...) type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 december 2018 tot benoeming van de leden van de Commissie voor afwijking inzake brandpreventie type ministerieel besluit prom. 26/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041841 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verbod tot het op de markt aanbieden van niet-hervulbare metalen gasflessen met referentie EC-6.8-1.5 die helium bevatten type ministerieel besluit prom. 25/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041990 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Travie VZW als sociale onderneming

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021031554 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 4 februari 2021 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, is de aanwijzing van mevr. Peeters A., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoo Bij beschikking van 8 april 2021, werd de heer Mennes I., emeritus kamervoorzitter in het hof van b(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021031449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021031611 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, wat betreft de opleidingskosten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041827 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie van 1 050 000,00 euro aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse ambtenarenapparaat voor het jaar 2021 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041847 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake de professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2021-2022

erkenning

type erkenning prom. 20/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041711 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 27 juli 2019 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0419.046.631 MOLIERE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 19/0(...) type lijst prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202692 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202695 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experts archief- en documentenbeheer (niveau A1) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG21148 Solliciteren kan tot 18/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202749 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamchefs servicedesk IT (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG21103 Solliciteren kan tot 18/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van alle l(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041681 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Stefaan A.G.M. SLAGHMUYLDER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041775 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt de heer Adrien GILLE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorzit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041863 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3480 van 21 mei 2021, wordt mevrouw Audrey Delcourt, morele consulent tweede klasse, benoemd tot morele consulent eerste klasse op 1 juni 2021.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021021024 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Mededeling. - Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren. - Oproep voor kandidaten Toepassingsveld: Bedrijfsrevisoren die, overeenkomstig het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 14 mei 2013 betreffende de erken Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren - Oproep voor kandidaten: De Autoriteit voor Financië(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021041974 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van secretaris niveau B voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Secretar(...) Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021042011 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen niveau B voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bev(...) Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de politierechtba(...)

document

type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021031586 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers Oost-Vlaanderen (niveau C) voor de noodcentrales (101). - Selectienummer : ANG21168 Solliciteren kan tot 21/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021031585 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers Vlaams-Brabant (niveau C) voor de noodcentrales (101). - Selectienummer : ANG21167 Solliciteren kan tot 21/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202690 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Lesgevers « blended learning » in Sint-Truiden (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20258 Deze selectie werd afgesloten op 26/05/2021. Er is 1 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202700 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Fiscale specialisten (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21040 Deze selectie werd afgesloten op 26/05/2021. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202746 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige Controleurs Algemene Administratie Douane en Accijnzen - eerste lijn controle (niveau B1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG21001 Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2(...) Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202747 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis: Attachés financiën, beheerscontrole en management support office - A2 (m/v/x). - Selectienummer: BNG20033 De (...) Solliciteren kan tot en met 21/06/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten (...) type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202750 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés projectleider (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: BFG21006 Deze selectie werd afgesloten op 29/04/2021. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés pensioendienst (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: BFG21008 Deze selectie werd afgesloten op 01/04/2021. Er zijn 5 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202752 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Teamchefs voor de directie 'Paiements' (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: BFG21007 Deze selectie werd afgesloten op 25/03/2021. Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202751 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior medewerker business analyse en projecten (niveau A) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG21110 Deze selectie werd afgesloten op 01/06/2021. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202754 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Projectleider (niveau A1), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: BNG21164 Deze selectie werd afgesloten op 29/04/2021. Er is 1 laureaat. De lijst (...) type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202755 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamchefs voor de directie 'Paiements' (niveau A1), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: BNG21165 Deze selectie werd afgesloten op 25/03/2021. Er zijn 0 laure(...) type document prom. -- pub. 04/06/2021 numac 2021202756 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Pensioendienst (niveau A1), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: BNG21166 Deze selectie werd afgesloten op 12/05/2021. Er zijn 7 laureaten. De li(...)
^