Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 maart 2021
gepubliceerd op 07 april 2021

Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021041126
pub.
07/04/2021
prom.
23/03/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, de artikelen 54, gewijzigd bij de wet van 2 augustus 2002, 55, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2013, en 56;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, laatst gewijzigd door de wet van 3 mei 2003, artikel 2bis, § 1;

Gelet op de voordracht van kandidaten door de verzekeringsinstellingen;

Overwegende de bijzondere motivering van de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail in het voordrachtdocument dat onmogelijk kon worden voldaan aan de voorwaarde bepaald in artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd, voor een termijn van zes jaar, ingaande op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, in de hoedanigheid van voorzitter van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen : - de heer THIRION, Alain, wonende te Brussel.

Art. 2.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar, ingaande op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, in de hoedanigheid van werkende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen : - de heer DESSEIN Rik, wonende te Dendermonde, als vertegenwoordiger van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten; - mevrouw VERHEYDEN Anne, wonende te Sint-Agatha-Berchem, als vertegenwoordigster van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen; - de heer JAMMAR Paul, wonende te Huy, als vertegenwoordiger van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten; - de heer DE RUYCK Patrick, wonende te Zwijnaarde, als vertegenwoordiger van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten; - de heer VANWOLLEGHEM Dick, wonende te Meise, als vertegenwoordiger van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen; - mevrouw SPINOZZI Nicoletta, wonende te Gosselies, als vertegenwoordigster van de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail; - de heer VAN SCHELVERGEM Marc, wonende te Denderleeuw, als vertegenwoordiger van de Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering; - de heer DE COCK Jo, wonende te Oostkamp, Administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; - mevrouw HEIDBREDER Patricia, wonende te Genval, aangeduid onder de ambtenaren van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; - mevrouw DAMIEN Sylvie, wonende te Sint-Lambrecht-Woluwe, aangeduid onder de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Art. 3.Worden benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, voor een termijn die verstrijkt op het tijdstip waarop het mandaat der werkende leden is beëindigd : - mevrouw WILLE Ann, als plaatsvervangster van de heer DESSEIN Rik, werkend lid en vertegenwoordiger van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten; - de heer MAYNE Philippe, als plaatsvervanger van mevrouw VERHEYDEN Anne, werkend lid en vertegenwoordigster van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen; - mevrouw VANMARCKE Mieke, als plaatsvervangster van de heer JAMMAR Paul, werkend lid en vertegenwoordigster van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten; - mevrouw VAN ROY Karin, als plaatsvervangster van de heer DE RUYCK Patrick, werkend lid en vertegenwoordiger van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten; - de heer STEYLEMANS Thierry, als plaatsvervanger van de heer VANWOLLEGHEM Dick, werkend lid en vertegenwoordiger van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen; - de heer LAMBRECHT Luc, als plaatsvervanger van de heer VAN SCHELVERGEM, werkend lid en vertegenwoordiger van de Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering; - mevrouw VAN GESTEL Karina, als plaatsvervangster van mevrouw SPINOZZI Nicoletta, werkend lid en vertegenwoordiger van de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail; - de heer BORREMAN Danny, als plaatsvervanger van de Administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; - de heer BERINGS Jo, als plaatsvervanger van mevrouw HEIDBREDER Patricia, werkend lid aangeduid onder de ambtenaren van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; - de heer EGGERMONT Michel, als plaatsvervanger van mevrouw DAMIEN Sylvie, werkend lid aangeduid onder de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Fr. VANDENBROUCKE

^