Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 januari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021020312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "zorgpad alcolohol in de algemene ziekenhuizen " type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden, betreffende de **** type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021200452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021200453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021020292 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2007 houdende benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs bij het Overlegcomité voor het niet-confessioneel secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021040301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanduiding, bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, van de bevoegde hiërarchische meerdere voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021040386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van de specifieke dotatie voor de hulpverleningszones zone 1 van de provincie West-Vlaanderen en zone Henegouwen Centrum type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021040524 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 6 en 12 en bijlage 2 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040549 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van verschillende leden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021200122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Couvin als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

arrest

type arrest prom. 27/01/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021020947 bron ministerie van landsverdediging Arrest van de Raad van State Vernietiging besluiten van 21 december 2017 type arrest prom. 27/01/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021020967 bron ministerie van landsverdediging Arrest van de Raad van State Vernietiging besluiten van 6 december 2018

protocol

type protocol prom. 27/01/2021 pub. 11/02/2021 numac 2021020334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19
^