Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 mei 2019
gepubliceerd op 27 mei 2019

Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Federale Pensioendienst

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019012785
pub.
27/05/2019
prom.
22/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Federale Pensioendienst


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels sluiten tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels;

Gelet op het koninklijk besluit van nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 513 van 27 maart 1987 tot afschaffing van de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen en tot reorganisatie van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022884 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op de oproep tot de kandidaten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2019;

Overwegende dat er drie kandidaturen tijdig ingediend zijn;

Overwegende dat twee kandidaturen beantwoorden aan de in de oproep gestelde toelaatbaarheidsvereisten maar dat de derde kandidatuur, die van de heer Philippe Bouchat, daarentegen niet beantwoordt aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022884 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, meer bepaald deze voorzien in de artikelen 2, § 1, en 4 aangezien de heer Philippe Bouchat sinds 15 juni 2018 het mandaat uitoefent van Bestuursdirecteur van Bijstand aan Gehandicapten van de Franse Gemeenschapscommissie;

Overwegende dat, onder de twee ontvankelijke kandidaturen, de heer Benjamin DESSY meer aantoont dan de heer Stephan Neetens dat hij een zeer goede kennis heeft van de beleidsvisie van de minister en van de doelstellingen die de regering nastreeft op het gebied van pensioenen onder meer door zijn deelname aan de reflecties van de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO); de heer Stephan Neetens geeft een zeer goede kennis aan van de beleidsvisie van de vorige minister van pensioenen maar verduidelijkt niet in hoeverre hij over een specifieke kennis beschikt betreffende de laatste hervormingen inzake pensioenen; dat hij meer dan de heer Stephan Neetens blijk geeft van een grote expertise wat overleg betreft aangezien in het kader van transversale projecten en als Belgische vertegenwoordiger bij internationale instanties, een belangrijke taak aan de heer Benjamin Dessy wordt toebedeeld die bestaat uit het bijeenbrengen van de Belgische instellingen van sociale zekerheid om hen samen te laten werken en hen uit te nodigen na te denken over de verbetering van hun werkingsprocessen, terwijl de heer Stephan Neetens zijn expertise niet detailleert op het vlak van overleg; dat de heer Benjamin Dessy meer aantoont dan de heer Stephan Neetens dat hij vertrouwd is met het sluiten van bestuursovereenkomsten en met het OISZ-netwerk aangezien hij actief heeft deelgenomen aan de reflectieoefening en de opmaak van de bestuursovereenkomst 2016 - 2018 van de FOD Sociale Zekerheid terwijl de heer Stephan Neetens niet aangeeft in hoeverre hij vertrouwd is met het sluiten van bestuursovereenkomsten aangezien hij enkel aangeeft dat dit resulteert uit zijn activiteiten voor de FOD Sociale Zekerheid zonder deze bewering te concretiseren; dat de heer Benjamin Dessy beter aantoont dat hij juridische teksten analyseert en daarover adviezen verstrekt onder meer in het kader van zijn functie bij de DG BESOC (internationale betrekkingen) en als Belgische correspondent voor het netwerk MISSOC waarbij hij elk semester de evoluties van de Belgische wetgeving inzake pensioenen moet berichten aan de Europese Unie terwijl de heer Stephan Neetens aangeeft in het kader van zijn activiteiten voor de FOD Sociale Zekerheid de nieuwe pensioenreglementering van dichtbij te volgen zonder te concretiseren in hoeverre hij in dit verband analyseert en adviezen verstrekt;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Benjamin DESSY wordt benoemd tot Regeringscommissaris bij de Federale Pensioendienst.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

Art. 3.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE

^