Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019012644 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** koninklijk besluit van 2 mei 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...) type wet prom. 02/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012643 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012338 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Edingen van het vredegerecht van het kanton Edingen-Lens naar Aat type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019012486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 5 september 2018, wordt de heer Stefaan DE VOS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol onts De heer Stefaan DE VOS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van att(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019012487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt de heer Xaverius DE WINNE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, eervol ontsl De heer Xaverius DE WINNE mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019012488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, wordt de heer Patrick DE PESSEMIER, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol De heer Patrick DE PESSEMIER mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel v(...) type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012606 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 3 en 14 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de herzieningen betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019012632 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Katholieke eredienst. - Evergem. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit va Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 maart 2019. (...) type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012687 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2019 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012785 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het tweede en derde kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het tweede en derde kwartaal van het jaar 2019

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202514 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 maart 2019 wordt de "s.a. DLS" vanaf 12 maart 2019 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 15 maart 2019 wordt de "GmbH Dörs Bij ministerieel besluit van 15 maart 2019 wordt de "s.p.z.o.o. Antonisen" vanaf 15 m(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019201801 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 9/2019 van 23 januari 2019 Rolnummer 6761 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 119, § 2, 121, § 1, en 125, § 2, van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, g Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019201800 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 8/2019 van 23 januari 2019 Rolnummer 6759 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 29 en 31, § 1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, gesteld door de Polit Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters T. M(...)

decreet

type decreet prom. 31/01/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202542 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 20 april 2017 type decreet prom. 31/01/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202543 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de brede en versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 24 november 2017 type decreet prom. 31/01/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202545 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 24 november 2017 type decreet prom. 06/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202546 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen type decreet prom. 31/01/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202551 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 8 mei 2019 werd de heer PIERRARD Gilbert, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsv

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 6 mei 2019 werd de heer VAN DEN STEEN Jean-Paul, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de V type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 6 mei 2019 werd de heer JACQUES Paul, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzitter v

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het zitgeld van de leden van de erkenningscommissies van gezondheidszorgverleners

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012625 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/966 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "Onderhoud" A4 bij Brussel Mobiliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019030508 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bestemming als privédomein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de percelen aan de Industrielaan, aan de Ontwikkelingsstraat, aan Klein-Eiland en aan de Vaartdijk in Anderlecht

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019012603 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en De richtlijnen voor het indienen van die documenten langs elektronische weg (of op elektronische in(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0402.011.550 ETABLISSEMENTS BELGE DE TIME LIMIT intrekking van de ambtshalve doorhal(...) type lijst prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202567 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs A3 ICT-toepassingen Coördinatoren (niveau A3) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19083 Deze selectie werd afgesloten op 21/05/2019 De lijst van gesl(...)

erratum

type erratum prom. 21/03/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, voor wat betreft de moederschapshulp en de instelling van de adoptiehulp. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019012611 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. JOOSTEN Niels, geboren op 27.03.1990, met ingang van 01.11.2018 M. BALANESCU Livia G, geboren(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019012612 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. HERMANS Lieselot, geboren op 02.01.1985, met ingang van 15.12.2018 M. DRAOUI Manel, geboren o(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019201869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019, is de heer MONTJARDIN Thibaut benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw CL

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202537 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** Werving en Selectie (niveau ****1) voor het Ministerie van Defensie. - ****: ****19182 Solliciteren kan tot 11/06/2019 via ****.****.**** **** gedetailleerde functiebeschrijving (****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

document

type document prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202527 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten opleiding (niveau B) voor Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG19184 Solliciteren kan tot 11/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202530 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de het Ministerie van Defensie : Attaché (m/v/x). - Selectienummer: BNG19048 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden(...) Solliciteren kan tot 10 juni 2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...) type document prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202541 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Netwerk- en veiligheidsanalisten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19033 Deze selectie werd afgesloten op 13/05/2019. Er is 1 laureaat. De lijst(...) type document prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202544 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Veiligheidsexperten (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19068 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar (...) type document prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202566 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Analist-Ontwikkelaars Service Now (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG18278 Deze selectie werd afgesloten op 13/05/2019. Er is 1 laureaat. De(...) type document prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202580 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Résultat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten in productveiligheid (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19073 Deze selectie werd afgesloten op 16/05/2019. Er zijn 2 l(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202579 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs-juristen beheersvennootschappen van auteursrechten (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19072 Deze selectie werd afgesl(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202582 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technische inspecteurs (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19074 Deze selectie werd afgesloten op 06/05/2019. Er zijn 0 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 27/05/2019 numac 2019202587 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19009 Deze selectie werd afgesloten op 2(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^