Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juni 2017
gepubliceerd op 30 juni 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017012829
pub.
30/06/2017
prom.
22/06/2017
ELI
eli/besluit/2017/06/22/2017012829/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 105, § 1, gewijzigd bij de wet van 10 april;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Financiering, gegeven op 23 maart 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 3 mei 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 29 mei 2017;

Gelet op het advies 61.503/3 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 45, § 9, van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 december 2012, wordt de tabel vervangen als volgt :

« Service

Normes

Par nombre de lits justifiés

« Dienst

Normen

Per aantal verantwoorde bedden

C, D, B, L

12,-

30 lits

C, D, B, L

12,-

30 bedden

E

13,-

30 lits

E

13,-

30 bedden

M

14,-

24 lits

M

14,-

24 bedden

MIC

1,5,-

par lit

MIC

1,5,-

per bed

NIC

2,5,-

par lit

NIC

2,5,-

per bed

G

12,-

24 lits

G

12,-

24 bedden

G paramédical

1,33

24 lits

G paramedisch

1,33

24 bedden

H

8,-

30 lits

H

8,-

30 bedden

A

16,-

30 lits

A

16,-

30 bedden

A jour

10,-

30 lits

A dag

10,-

30 bedden

A nuit

11,-

30 lits

A nacht

11,-

30 bedden

K

16,-

20 lits

K

16,-

20 bedden

K jour

8,-

20 lits

K dag

8,-

20 bedden

K nuit

10,-

20 lits

K nacht

10,-

20 bedden

Fonction agréée de soins intensifs à raison d'une fonction de 6 lits maximum par hôpital

2,-

par lit pour 2 % des lits C+D+E justifiés avec un minimum de 6 lits

Erkende functie intensieve zorg ten belope van een functie van maximum 6 bedden per ziekenhuis

2,-

per bed voor 2 % van de verantwoorde C- + D-+ E-bedden met een minimum van 6 bedden :

ou

of


C+D+E à caractère intensif si l'hôpital ne dispose pas de fonction agréée de soins intensifs

2,-

par lit pour 2 % des lits justifiés C+D+E

C+ D+E van intensieve aard indien het ziekenhuis niet beschikt over een erkende functie intensieve zorg

2,-

per bed voor 2 % van de verantwoorde bedden C- + D- + E-bedden

Service d'urgences

6,-

Si l'hôpital est agréé soit pour une fonction de première prise en charge des urgences, soit pour une fonction de soins urgents spécialisés

Spoedgevallendienst

6,-

Indien het ziekenhuis erkend is voor een functie van eerste opvang van de spoedgevallen of voor een functie van gespecialiseerde spoedgevallenzorg.

Direction nursing

1,-

par hôpital

Directie nursing

1,-

per ziekenhuis

Cadre intermédiaire

1,-

par 150 lits

Middenkader

1,-

per 150 bedden

IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques

15,-

par unité de 8 lits ».

IB volwassenen : Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten

15,-

per eenheid van 8 bedden".


Art. 2.In artikel 46 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, 1°, a), laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2009 wordt het tweede lid met vier streepjes aangevuld, luidende : " - voor de A-dagbedden : 1,17 punten op 1 juli 2017, 1 punt op 1 juli 2018 en 0,83 punt vanaf 1 juli 2019; - voor de A- nachtbedden : 1,19 punten op 1 juli 2017, 1,06 punten op 1 juli 2018 en 0,92 punt vanaf 1 juli 2019; - voor de K-dagbedden : 1,67 punten op 1 juli 2017, 1,34 punten op 1 juli 2018 en 1 punt vanaf 1 juli 2019; - voor de K-nachtbedden : 1,75 punten op 1 juli 2017, 1,5 punten op 1 juli 2018 en 1,25 punten vanaf 1 juli 2019. »; 2° in paragraaf 2, 2°, a), 2°, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten wordt aangevuld met een lid, luidende : "Vanaf 1 juli 2017 wordt 50 % van de bijkomende punten onder de ziekenhuizen verdeeld op basis van de MVG-punten volgens de modaliteiten van het tweede lid en volgende, en 50 % van de bijkomende punten wordt verdeeld op basis van de NRG-punten in functie van het marktaandeel van het ziekenhuis, vastgesteld op basis van de NRG-punten voor patiëntendagen C, D, L, C+D waarvan de score hoger ligt dan de mediaanscore per dag.De winst of het verlies van bijkomende punten per verantwoord bed door deze berekening wordt, ten opzichte van het aantal bijkomende punten per verantwoord bed die zouden zijn toegekend louter op basis van de MVG, echter beperkt tot 0,04 punten per verantwoord bed."; 3° in paragraaf 2, 2°, b), 2°, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Vanaf 1 juli 2017 word 50 % van de bijkomende punten onder de ziekenhuizen verdeeld op basis van de MVG-punten volgens de modaliteiten uit bovenstaand lid 2 en volgende en 50 % van de bijkomende punten wordt verdeeld op basis van de NRG-punten in functie van het marktaandeel van het ziekenhuis, vastgesteld op basis van de NRG-punten voor patiëntendagen E waarvan de score hoger ligt dan de mediane score per dag.De winst of het verlies van bijkomende punten per verantwoord bed door deze berekening wordt, ten opzichte van het aantal bijkomende punten per verantwoord bed die zouden zijn toegekend louter op basis van de MVG, echter beperkt tot 0,04 punten per verantwoord bed."; 4° in paragraaf 2, 2°, c), c.2) tweede berekening, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling, voor 2013-2014, van de procedure en van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers vanaf 56 jaar die worden ontslagen met een beroepsverleden van minstens 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het concept "gelijk loon voor gelijk werk" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen sluiten wordt een lid vóór het lid begint met de woorden "Het aantal bijkomende punten" ingevoegd, luidende : "Vanaf 1 juli 2017 wordt 50 % van de bijkomende punten onder de ziekenhuizen verdeeld op basis van de MVG-punten volgens de modaliteiten van het tweede lid en 50 % van de bijkomende punten wordt verdeeld op basis van de NRG-punten voor patiëntendagen C, D, C+D, E en L met een intensief karakter waarvan de score hoger ligt dan de mediane score per dag. De winst of het verlies van bijkomende punten per verantwoord bed door deze berekening wordt, ten opzichte van het aantal bijkomende punten per verantwoord bed die zouden zijn toegekend louter op basis van de MVG, echter beperkt tot 0,04 punten per verantwoord bed."; 5° in paragraaf 3, 2°, a), a.2), laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 17/01/2014 numac 2014024017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden de woorden ", voor de patiënten die vallen onder één van de verzekeringsinstellingen bedoeld in a.1) eerste berekening," toegevoegd tussen de woorden "minstens 250 chirurgische ingrepen heeft uitgevoerd" en de woorden "waarvan minstens 150 ingrepen".

Art. 3.Artikel 46bis, zoals dat tussen 1 januari en 31 december 2015 bestond, wordt ingetrokken.

Art. 4.Artikel 49, 3°, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende : "In afwijking van het vorige lid wordt voor een tweede erkende tomograaf met positronemissie (PET-scanner) opgesteld in een universitair ziekenhuis opgenomen in het koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005022713 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van ziekenhuizen als universitair ziekenhuis sluiten tot aanwijzing van ziekenhuizen als universitair ziekenhuis, 50 % van het in het vorige lid vermelde bedrag toegekend.".

Art. 5.Artikel 56, § 2 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2014012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling, voor 2013-2014, van de procedure en van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers vanaf 56 jaar die worden ontslagen met een beroepsverleden van minstens 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2014207081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het concept "gelijk loon voor gelijk werk" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 56.§ 2. Vanaf 1 juli 2017 worden de niet-psychiatrische ziekenhuizen en de ziekenhuizen die enkel over erkende bedden beschikken onder de kenletter G en/of kenletter Sp in combinatie met bedden erkend onder de kenletters A, T of K gefinancierd voor deelnemen aan de initiatieven `Toezicht op de nosocomiale infecties'.

Het toezicht heeft verplicht betrekking op : - methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) overeenkomstig het protocol van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het relevant nationaal referentielaboratorium; - de septicemieën over het hele ziekenhuis overeenkomstig het protocol van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid; - multiresistente Gram-negatieve bacteriën overeenkomstig het protocol van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het relevant nationaal referentielaboratorium;

Het toezicht heeft eveneens betrekking op één aanvullend protocol te kiezen uit één van de volgende protocollen : - Clostridium difficile overeenkomstig het protocol van het Wettenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het relevant nationaal referentielaboratorium; - vancomycine resistente enterokokken (VRE) overeenkomstig het protocol van het Wettenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het relevant nationaal referentielaboratorium; - pneumonieën en bacteriemieën in de eenheden intensieve zorgen overeenkomstig het protocol van het Wettenschappelijk Instituut Volksgezondheid; - infecties van de operatiewonden overeenkomstig het protocol van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Het toezicht heeft eveneens betrekking op de kwaliteitsindicatoren met betrekking tot het ziekenhuishygiënebeleid in de instelling, indicatoren die gedefinieerd worden door de `Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid', opgericht door het koninklijk besluit van 26 april 1999, op advies van het `Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne'.

Elk jaar wordt het beschikbare budget van 1.450.000 euro (waarde op 1 juli 2017) op gelijke wijze verdeeld onder de betrokken ziekenhuizen.

Om te kunnen genieten van dit bedrag dienen de ziekenhuizen zich te verbinden tot : - het verzamelen van de gegevens met betrekking tot voormelde protocollen en kwaliteitsindicatoren; - het overmaken van voormelde gegevens aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, volgens de leveringstermijn zoals gespecifieerd in de respectievelijke protocollen; - het storten aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van een bedrag gelijk aan 85% van de toegekende financiering op rekeningnummer BE08 0011 6604 8013 van het WIV-ISP-Patrimonium met de vermelding `Toezicht' en de naam van het ziekenhuis, met dien verstande dat onder de term `Toezicht' het toezicht op nosocomiale infecties wordt verstaan, alsook de follow-up van de kwaliteitsindicatoren met betrekking tot het ziekenhuishygiënebeleid.

De storting dient voor einde maart van ieder jaar vereffend te zijn.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid bezorgt ieder ziekenhuis een feedback met de analyse van de individuele gegevens en de nationale gegevens. Het zal eveneens iedere twaalf maanden aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft een rapport overmaken met onder andere de nationale gegevens alsook de adviezen of aanbevelingen ter zake. Bovendien waarborgt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de administratieve ondersteuning dienaangaande van de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, overeenkomstig de bewoordingen van een overeenkomst die werd ondertekend met de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal `Gezondheidszorg' van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid richt bovendien een `Outbreak Support Team' op. In samenwerking met de bevoegde diensten van de gefedereerde entiteiten zal dit `Outbreak Support Team' zorginstellingen die daar om vragen ondersteunen bij de aanpak van uitbraken van multiresistente zorginfecties.".

Art. 6.In artikel 61 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Nederlandstalige tekst van paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "(waarde op 1 januari)" vervangen door de woorden "(waarde op 1 januari 2016)";2° in paragraaf 1, 2°, worden het eerste en tweede lid vervangen als volgt : "Elk jaar wordt een sokkel berekend per verantwoord bed, en per erkend bed wat betreft de bedden van Sp diensten, Sp palliatieve zorgen en eenheden voor zware brandwonden.Het aantal verantwoorde bedden zijn degene berekend in het budget van financiële middelen van het beschouwde financieringsjaar. Voor de vastlegging van het aantal erkende bedden wordt rekening gehouden met de erkende bedden zoals gekend door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, op 31 maart van het betrokken jaar.

Voor de ziekenhuizen bedoeld in artikel 33, §§ 1 en 2, voor dewelke er geen aantal verantwoorde bedden werd berekend in het budget van financiële middelen van het beschouwde financieringsjaar, wordt rekening gehouden met de erkende bedden. Voor de vaststelling van het aantal erkende bedden wordt rekening gehouden met de erkende bedden zoals gekend door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, op 31 maart van het betrokken jaar."; 3° in paragraaf 1, worden de bepalingen onder 3° vervangen als volgt : "3° een bijkomend budget wordt toegekend aan de ziekenhuizen als stimulering tot versnelling van het proces.Dit `acceleratorbudget' wordt elk jaar berekend per ziekenhuis.

Op 1 juli 2016 bedraagt deze 55 % van het beschikbaar budget.

Het ziekenhuis dient vóór 30 september 2016 een plan van aanpak op te sturen naar het e-mail adres ehealthcare@health.belgium.be waarin staat beschreven welke maatregelen ze zullen nemen om een geïntegreerd EPD te implementeren en effectief te gebruiken voor 1 januari 2019.

Op 1 juli 2017 bedraagt deze 60% van het beschikbaar budget.

Het ziekenhuis dient vóór 31 december 2017 ofwel een contract af te sluiten met een softwareleverancier voor de implementatie van een geïntegreerd EPD dat beantwoordt aan de criteria zoals gedefinieerd door de BMUC waarvan het ziekenhuis een kopie dient te bezorgen aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, ofwel indien een ziekenhuis er voor kiest intern haar EPD uit te voeren worden concrete bewijsstukken bezorgd aan bovengenoemde FOD, die toelaten het stappenplan naar het vooropgestelde eindresultaat te evalueren. Het contract of de concrete bewijsstukken moeten specifiek het engagement van het ziekenhuis vermelden om tegen ten laatste 1 januari 2019 een geïntegreerd EPD te implementeren, dat de `Meaningful Use' functionaliteiten bevat, zoals in bijlage 19 wordt gespecifieerd.

Het contract of de concrete bewijsstukken moeten verzonden worden naar het e-mailadres ehealthcare@health.belgium.be vóór 15 januari 2018.

Op 1 juli 2018 bedraagt deze 65 % van het beschikbaar budget.

Om hiervan te kunnen genieten dient het ziekenhuis voor 1 januari 2018 een implementatiedatum voor een geïntegreerd EPD vast te leggen evenals een stappenplan waarin de implementatie data worden vermeld van de vijftien basisfunctionaliteiten die worden omschreven in het BMUC. Dit stappenplan moet verzonden worden naar het e-mailadres ehealthcare@health.belgium.be vóór 31 januari 2018.

Op 1 juli 2018 wordt het ziekenhuis pro rata gefinancierd op basis van het aantal, op 1 januari 2018, bereikte criteria van de BMUC, met dien verstande dat een bereikt criterium het recht opent op een vijftiende van de financiering.

Op 1 juli 2019 bedraagt deze 70 % van het beschikbaar budget.

Om hiervan te kunnen genieten dient het ziekenhuis op 1 januari 2019 een geïntegreerd EPD te hebben geïmplementeerd dat alle "Meaningful Use" functionaliteiten bevat, zoals in bijlage 19 wordt gespecifieerd.

Op 1 juli 2016 en op 1 juli 2017 wordt het beschikbare accelerator budget verdeeld op voorlopige wijze onder alle ziekenhuizen op basis van een hierna gedefinieerd puntensysteem. Dit wordt slechts behouden in het volgende budget van financiële middelen in het geval de hierboven gedefinieerde voorwaarden gerespecteerd worden.

De verdeling van het budget zal gebeuren op de volgende manier : Het ziekenhuis dat aan de gedefinieerde voorwaarden voldoet krijgt een punt per verantwoord bed of per erkend bed indien het ziekenhuis bedoeld wordt in artikel 33, §§ 1 en 2.

Het aantal verantwoorde bedden zijn degene berekend in het budget van financiële middelen van het beschouwde financieringsjaar.

Voor de vaststelling van de erkende bedden wordt rekening gehouden met het aantal erkende bedden zoals gekend door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 31 maart van het betrokken jaar.

Elk jaar wordt het beschikbaar budget gedeeld door de som van de verkregen punten om de waarde van een punt te bepalen in de `accelerator' enveloppe.

Het ziekenhuis wordt gefinancierd door het vermenigvuldigen van zijn aantal punten met de waarde van het punt.

Het ziekenhuis dat zijn verplichtingen niet nakomt zal het toegekende budget voor het betrokken jaar teruggevorderd zien in een later budget van financiële middelen.

Het budget toegekend aan de ziekenhuizen die niet voldoen aan de voorwaarden, wordt volgens dezelfde modaliteiten herverdeeld onder de andere ziekenhuizen in een later budget van financiële middelen."; 4° in paragraaf 2, de derde lid wordt vervangen als volgt : "Voor de vastlegging van het aantal erkende bedden wordt rekening gehouden met de erkende bedden zoals gekend door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, op 31 maart van het betrokken jaar.".

Art. 7.In artikel 75, § 6 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007023072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende : "Op 1 juli 2017 wordt het forfaitair bedrag (X) vastgelegd op haar waarde op 30 juni 2017.".

Art. 8.In bijlage 3, 3.3., van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Het doel bestaat erin voor de hierna vermelde gefinancierde bedkenletters een aantal verantwoorde bedden te berekenen : CD : C, D, I, L, B E : E G : G M : M NI : NI ".

Art. 9.Bijlage 9 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, wordt aangevuld als volgt :

« Nomenclatuur

Minuten

« Nomenclature

Minutes

228244

720

228244

720

229666

240

229666

240

229681

245

229681

245

230683

50

230683

50

232326

60

232326

60

232341

265

232341

265

232363

400

232363

400

232400

285

232400

285

232466

150

232466

150

236084

280

236084

280

239061

400

239061

400

244985

180

244985

180

245140

85

245140

85

245722

80

245722

80

247144

300

247144

300

248301

80

248301

80

248883

20

248883

20

251705

200

251705

200

251926

240

251926

240

251963

300

251963

300

252545

350

252545

350

252560

600

252560

600

253282

270

253282

270

257364

60

257364

60

257806

60

257806

60

258786

60

258786

60

258845

120

258845

120

258963

70

258963

70

262544

115

262544

115

262603

150

262603

150

275063

230

275063

230

275166

135

275166

135

275181

160

275181

160

275225

90

275225

90

275284

180

275284

180

275306

250

275306

250

275321

275

275321

275

275461

205

275461

205

275483

205

275483

205

275623

145

275623

145

275704

175

275704

175

275726

195

275726

195

275741

145

275741

145

275763

180

275763

180

275785

80

275785

80

275800

85

275800

85

275822

85

275822

85

275844

90

275844

90

275866

135

275866

135

275881

180

275881

180

275903

90

275903

90

275925

115

275925

115

275940

145

275940

145

275962

115

275962

115

275984

205

275984

205

276006

170

276006

170

276021

180

276021

180

276043

235

276043

235

276065

170

276065

170

276161

60

276161

60

276183

215

276183

215

276205

130

276205

130

276264

200

276264

200

276301

185

276301

185

276345

305

276345

305

276360

260

276360

260

276382

315

276382

315

276404

365

276404

365

276426

260

276426

260

276441

270

276441

270

276485

140

276485

140

276500

215

276500

215

276522

200

276522

200

276544

90

276544

90

276662

180

276662

180

276706

165

276706

165

276765

180

276765

180

276780

170

276780

170

276802

140

276802

140

276824

165

276824

165

276846

190

276846

190

276861

165

276861

165

276883

145

276883

145

276905

160

276905

160

276942

105

276942

105

276964

280

276964

280

276986

240

276986

240

277981

190

277981

190

277001

280

277001

280

277023

185

277023

185

277045

155

277045

155

277060

155

277060

155

277082

295

277082

295

277141

260

277141

260

277163

105

277163

105

277185

130

277185

130

277200

170

277200

170

277244

165

277244

165

277266

220

277266

220

277303

140

277303

140

277340

265

277340

265

277384

170

277384

170

277421

220

277421

220

277480

120

277480

120

277502

320

277502

320

277524

385

277524

385

277561

180

277561

180

277583

245

277583

245

277605

215

277605

215

277620

165

277620

165

277642

110

277642

110

277664

45

277664

45

277723

180

277723

180

277745

180

277745

180

277760

150

277760

150

277841

120

277841

120

277863

150

277863

150

277885

180

277885

180

277900

85

277900

85

277922

225

277922

225

277944

160

277944

160

277966

260

277966

260

278003

110

278003

110

278025

210

278025

210

278040

295

278040

295

278062

160

278062

160

278084

340

278084

340

278106

400

278106

400

278121

245

278121

245

278143

250

278143

250

278165

240

278165

240

278180

265

278180

265

278202

185

278202

185

278224

180

278224

180

278246

180

278246

180

278305

250

278305

250

278320

140

278320

140

278342

200

278342

200

278364

240

278364

240

278386

120

278386

120

278423

115

278423

115

278445

150

278445

150

278460

145

278460

145

278482

190

278482

190

278504

245

278504

245

278526

150

278526

150

278541

140

278541

140

278563

160

278563

160

278600

150

278600

150

278622

150

278622

150

278644

180

278644

180

278666

165

278666

165

278703

230

278703

230

278740

135

278740

135

278762

170

278762

170

278784

125

278784

125

278806

110

278806

110

278821

100

278821

100

278843

145

278843

145

278865

90

278865

90

278902

305

278902

305

278924

240

278924

240

278946

225

278946

225

278961

235

278961

235

279005

250

279005

250

279042

190

279042

190

279086

205

279086

205

279101

200

279101

200

279123

190

279123

190

279145

275

279145

275

279182

285

279182

285

279204

330

279204

330

279226

220

279226

220

279241

155

279241

155

279263

155

279263

155

279285

185

279285

185

279300

280

279300

280

279322

175

279322

175

279344

250

279344

250

279366

155

279366

155

279381

215

279381

215

279403

240

279403

240

279425

260

279425

260

279440

265

279440

265

279462

155

279462

155

279484

130

279484

130

282741

390

282741

390

288466

360

288466

360

288503

490

288503

490

296726

30

296726

30

310446

100

310446

100

310461

120

310461

120

312303

190

312303

190

312340

190

312340

190

312384

135

312384

135

312406

350

312406

350

312826

185

312826

185

312841

175

312841

175

312900

240

312900

240

312944

80

312944

80

312981

285

312981

285

313062

755

313062

755

313084

200

313084

200

318382

810

318382

810

318404

270

318404

270

431244

145

431244

145

431421

50

431421

50

431966

45

431966

45

432121

115 ».

432121

115 ».


Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Art. 11.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^