Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 januari 2015
gepubliceerd op 06 februari 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het concept "gelijk loon voor gelijk werk"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014207459
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het concept "gelijk loon voor gelijk werk" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het concept "gelijk loon voor gelijk werk".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014 Concept "gelijk loon voor gelijk werk" (Overeenkomst geregistreerd op 17 juni 2014 onder het nummer 121724/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behorend tot de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden alsook op hun arbeiders, conform het koninklijk besluit van 7 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007). § 2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden" wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die zich inlaten met : 1° Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;2° Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoervergunning vereist is;3° Het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;4° Het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogrammen en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. § 3. Onder "subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden" wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die, buiten de havenzones, zich inlaten met : 1° alle behandeling van goederen voor rekening van derden ter voorbereiding van het vervoer en/of ter afwerking van het vervoer, ongeacht het gebruikt vervoermiddel;2° en/of alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel. Onder "logistieke activiteiten" wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte producten worden voortgebracht.

Onder "voor rekening van derden " wordt verstaan : het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden.

Met "ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen" worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder "een groep van verbonden vennootschappen" wordt verstaan : de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1° van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad type wet prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 sluiten betreffende het Wetboek van vennootschappen.

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité. § 4. Onder "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters van het rijdend personeel van bovengenoemde ondernemingen. HOOFDSTUK II. - Vaststellingen De sociale partners uit de transport- en logistieke sector stellen vast dat werkgevers en werknemers uit de sector geconfronteerd worden met de aanwezigheid van buitenlandse chauffeurs en bedrijven in hun sector waartegen zij niet kunnen concurreren. Het gaat meestal om buitenlandse bedrijven die via allerhande constructies goedkope werkkrachten inzetten waardoor de prijs van het transport naar beneden gehaald wordt. Belgische bedrijven zien hoe de tarieven voor het transport onder druk komen te staan met een voortdurende tariefaanpassing naar beneden toe als gevolg. Belgische chauffeurs verliezen hun job terwijl Belgische bedrijven failliet gaan of vaak worden genoodzaakt om een bedrijf in een andere EU-lidstaat op te richten waar de kosten veel lager liggen dan in België.

De sociale partners stellen vast dat werkgevers en werknemers in deze problematiek samen slachtoffer zijn van een gebrek aan Europese regelgeving, controle en sanctionering op Belgisch en Europees niveau.

HOOFDSTUK III. - Definities - Belgische werkgever : iedere natuurlijke- of rechtspersoon, wiens onderneming gevestigd is België. - Werknemer : ieder, die door een werkgever in dienst is genomen voor een bepaalde of onbepaalde tijd die zijn werkzaamheden voor de werkgever gewoonlijk verricht in of vanuit de in België gevestigde onderneming. - Arbeidsvoorwaarden : onder arbeidsvoorwaarden wordt verstaan : de loon- en arbeidsvoorwaarden zoals overeengekomen in het paritair comité (loon en overige vergoedingen, arbeidstijden, daaronder begrepen overwerk, rusttijden, beschikbaarheidstijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, de duur van vakantie en het werken op zon- en feestdagen). - Standplaats : plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden, bijvoorbeeld : waar deze zijn vrachtwagen oppikt bij aanvang van een nieuwe periode van tewerkstelling of waar deze zijn vrachtwagen stalt of behoort te stallen na het einde van de periode van tewerkstelling. Er wordt rekening gehouden met het volgende : in welke plaatsen wordt het vervoer hoofdzakelijk verricht, in welke plaatsen worden de goederen geladen en gelost en naar welke plaats keert de werknemer na zijn opdrachten terug ? - Periode van tewerkstelling : periode waarbinnen men arbeidsprestaties verricht zoals bepaald in de wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012441 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot omzetting van de detacheringsrichtlijn 96/71 in Belgisch recht en de RL 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen, geconcretiseerd voor de sector via de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2005 tot vaststelling van arbeidsvoorwaarden en de lonen van het rijdend personeel.

HOOFDSTUK IV Ter beschikking stelling van personeel en gedetacheerde werknemers § 1. Detachering Een in België gedetacheerde werknemer is volgens de wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012441 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot omzetting van de detacheringsrichtlijn 96/71 in Belgisch recht iedere persoon die een arbeidsprestatie verricht in België en die : - ofwel gewoonlijk werkt op het grondgebied van één of meer andere lidstaten dan België; - ofwel aangeworven is in een ander land dan België.

Wanneer een werknemer in België tewerkgesteld wordt door een werkgever die gevestigd is in een ander land, kunnen twee situaties worden onderscheiden : 1. een werkgever waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd buiten het Belgisch grondgebied zendt tijdelijk werknemers uit naar België om er arbeidsprestaties te verrichten : detachering van werknemers;2. voormelde werkgever stelt op permanente wijze een werknemer in België tewerk. De buitenlandse werkgever die in België gedetacheerde werknemers tewerkstelt is ertoe gehouden, voor de arbeidsprestaties die er worden verricht (ongeacht de omvang of de duur van de prestatie), de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden na te leven die bepaald worden door wettelijke, bestuursrechtelijke of conventionele bepalingen die strafrechtelijk beteugeld worden.

De verordening 1072/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van de gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg stelt in considerans 17 uitdrukkelijk dat de bepalingen van richtlijn 96/71/EG van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op verrichten van diensten van toepassing zijn op ondernemingen die cabotagevervoer verrichten.

Het principe van detachering houdt in dat een LIMOSA-aangifte gedaan moet worden. De buitenlandse werkgever die loontrekkende werknemers in België detacheert moet een aangifte doen via de website www.limosa.be De Belgische werkgevers verbinden zich er toe om voor elke gedetacheerde werknemer na te gaan of het Limosa-1 attest werd afgegeven. Wanneer iemand de Limosa-1 niet kan tonen, dient de Belgische werkgever dit te melden bij de Belgische overheid. § 2. Terbeschikkingstelling Wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemer ten behoeve van gebruikers bepaalt de specifieke voorwaarden waaraan een werknemer, verbonden door een arbeidsovereenkomst met een werkgever, door deze werkgever terbeschikking gesteld mag worden ("uitgeleend") aan een derde, die van de werknemer gebruik maakt en over hem een deel van het gezag uitoefent dat normaal door de oorspronkelijke werkgever wordt uitgeoefend. De werknemer presteert geen arbeid voor de werkgever waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, maar hij wordt tijdelijk "uitgeleend" aan een derde. De werkgever van de terbeschikkinggestelde werknemer delegeert een gedeelte van zijn gezagsrecht aan de werkgever bij wie de arbeid moet worden verricht.

De werkgever verbindt er zich toe de bepalingen van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten strikt na te leven.

De werkgevers verbinden zich er toe enkel beroep te doen op door de gewesten erkende uitzendkantoren. § 3. De Belgische werkgever is gehouden in de overeenkomst met de in het buitenland gevestigde onderneming te bedingen dat de aan de Belgische werkgever ter beschikking gestelde arbeidskrachten de Belgische arbeidsvoorwaarden worden toegekend. § 4. De Belgische werkgever is gehouden de in paragraaf 1 en 2 van dit hoofdstuk genoemde arbeidskrachten te informeren over de op hen van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Hiertoe zal een samenvatting van de geldende loon- en arbeidsvoorwaarden in 4 talen (NL/FR/D/E) worden opgesteld die kan worden verspreid. § 5. Paragraaf 1, 2, 3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing in geval arbeidskrachten worden terbeschikking gesteld door in België gevestigde bedrijven die rechtstreeks onder de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden vallen. HOOFDSTUK V. - Bepalingen met betrekking tot onderaanneming § 1. De Belgische werkgever is gehouden in overeenkomsten van onderaanneming, die in of vanuit de in België gevestigde onderneming van de werkgever worden uitgevoerd, met buitenlandse ondernemers, die als werkgever optreden, te bedingen dat aan de werknemers van de onderaannemer de arbeidsvoorwaarden zullen worden toegekend, wanneer dat voortvloeit uit de detacheringsrichtlijn of wanneer deze werknemers verbonden zijn aan een Belgische standplaats, ook indien gekozen is voor het recht van een ander land dan België. § 2. De Belgische werkgever is gehouden de in paragraaf 1 van dit hoofdstuk genoemde werknemers te informeren over de op hen van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. § 3. Paragraaf 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing in geval de genoemde arbeidskrachten rechtstreeks onder de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden. HOOFDSTUK VI. - Cabotage Beide partijen erkennen de cabotage (binnenlands vervoer door een in het buitenland gevestigde onderneming) ressorteert onder de detacheringsrichtlijn. Partijen zijn overeengekomen gezamenlijk in overleg te treden met de betrokken instanties teneinde de naleving van de regelgeving omtrent cabotage te bevorderen.

De Belgische werkgevers verbinden zich er toe de controle te verrichten of het Limosa-1 document werd afgegeven en desgevallend de wettelijk voorgeschreven melding te doen.

HOOFDSTUK VII. - Naleving van de collectieve arbeidsovereenkomst Beide partijen verbinden zich er toe om samen te werken teneinde de inspectiediensten aan te sturen om de nodige controles te verrichten bij werkgevers waar aanwijzingen zijn dat er manifest illegale constructies zijn. Dit wordt best geregeld via een partnerschapsakkoord. Bovendien verbinden zij zich ertoe om het bestaan van deze collectieve arbeidsovereenkomst maximaal te promoten bij hun leden.

HOOFDSTUK VIII. - Geldigheidsduur § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2014. § 2. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd. § 3. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.

Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^