Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van de programmawet van 25 december 2016 type wet prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017090306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2017 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2017, 104.84 punten bedraagt, tegenover 10 De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017012228 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1704 van 27 maart 2017, wordt majoor vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 juni 2017. type koninklijk besluit prom. 06/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012665 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Malmedy van het vredegerecht van het kanton Malmedy, Spa en Stavelot naar Spa type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017012707 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 1717 van 9 april 2017, wordt generaal ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, bevorderd tot Grootkruis in de **** **** neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017012711 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1721 van 9 april 2017, wordt aan mijnheer Patrick Lefèvre, op 1 mei 2017 eervol ontslag uit zijn ambt van onderzoeksleider verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt de type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 30/06/2017 numac 2017012788 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012794 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van data vanaf wanneer een blokkering bedoeld in artikel 62/1 of 62/2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen ophoudt te bestaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017012802 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 14 juni 2017 waarbij een wegvergunning Index 235/80871 wordt verleend aan de N.V. Elia Asset voor het aanleggen en exploiteren van een bovengrondse elektrische verbinding type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012805 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 45 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012809 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der Dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen zetelen type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012829 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, l), en 15, § 7, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan DE POST en houdende de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen voorgesteld door de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017012888 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017, in werking tredend op 30 juni 2017 `s avonds, is Mevr. Delvaux, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Namen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017, in werking tredend op 30 september 2017 `s avonds, is (...) type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ten gevolge van de hervorming van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017201702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van bewakings- en/of toezichtsdiensten type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017201775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017203002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012623 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017012676 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 94703 van 4 april 2017 : Wordt generaal-majoor ****-****. ****, op 11 april 2017 aangewezen voor het ambt van **** **** van de **** **** **** **** type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012854 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest

type arrest prom. 15/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012846 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer type arrest prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017202801 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2017 van 18 mei 2017 Rolnummers 6332, 6333 en 6334 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 39 en 40 van het Vlaamse decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017203488 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 31 mei 2017 in zake M.S., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 juni 2017, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële « Schendt artikel 25, § 2, b), van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012205 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het gemeentepersoneel. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 70, § 2 en 7, van de Nieuwe Gemeentewet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012209 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de opleiding van het gemeentepersoneel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012210 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de niveaus, rangen en graden van het gemeentepersoneel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012212 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de aanwerving, bevordering en interne mobiliteit van het gemeentepersoneel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012211 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de evaluatie van het gemeentepersoneel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017203484 bron waalse overheidsdienst Energie. - CWaPE Bij besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2017 wordt de heer Stéphane Renier benoemd tot voorzitter van het directiecomité van de CWaPE voor een mandaat van vijf jaar ingaand op de eerste dag van de maand volgend op zijn eed

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/05/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 19/12/2016 pub. 30/06/2017 numac 2017012252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017012853 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de oproep tot voorstellen in het kader van het Energietransitiefonds De oprichting van het Energietransitiefonds is een maatregel van de federale overheid die tot doel heeft het onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie te o Krachtens artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de ge(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017012719 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 7 mei 2017 heeft Mevr. **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Republiek Turkije te **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****

erratum

type erratum prom. 29/05/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, met het oog op de oprichting van raden voor opleiding en een Hoge Raad voor opleiding. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 27/03/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017020442 bron federale overheidsdienst financien Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen het Koninkrijk België en een andere Staat of andere Staten die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

document

type document prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017203482 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal assistenten (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG17041 Deze selectie werd afgesloten op 24/5/2017. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 (...)

erratum

type erratum prom. 24/05/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017203477 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn en het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017203495 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen- Adviseurs (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17057 Deze selectie werd afgesloten op 24/5/2017. Er is 1 lauraat. De lijst is 1 jaar (...) type document prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017203503 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Arts - Adviseurs (niveau A3), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG17081 Deze selectie werd afgesloten op 24/05/2017. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017203516 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17049 Deze selectie werd afgesloten op 23/06/2017. Er zijn 41 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...) type document prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017203513 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Secretariaatsverantwoordelijken juridische dienst (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17169 Solliciteren kan tot 24/07/2017 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017203517 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur voor de consumentenservice en de juridische dienst van de Waalse energiecommissie (CWaPE). - Selectienummer: AFW17702 Toelaatbaarheidsvereisten: De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor dee(...) ? Houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwijs of van hoger onderwi(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017012827 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Mededeling. - Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren. - Oproep voor kandidaten Toepassingsveld : Bedrijfsrevisoren die overeenkomstig het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 14 mei 2013 betreffende de erken Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren - Oproep voor kandidaten : De Autoriteit voor Financi(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017012832 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van een repetitor **** voor het **** van de Koninklijke Militaire School 1. De Minister van **** **** over tot het rekruteren van een repetitor voor het **** van de Koninklijke Militaire **** (****) voor het(...) 2. **** ****. lessen **** als derde taal geven aan studenten van de Militaire School (...)

document

type document prom. -- pub. 30/06/2017 numac 2017203496 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 3 mei 2017, heeft de heer Toledo M., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met
^