Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 september 2019
gepubliceerd op 03 oktober 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019203602
pub.
03/10/2019
prom.
19/09/2019
ELI
eli/besluit/2019/09/19/2019203602/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 35, § 5, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en laatst gewijzigd bij de wet van 10 juli 2016 en artikel 35, § 6, ingevoegd bij de economische herstelwet van 27 maart 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 2.079 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 27 februari 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 februari 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 10 april 2018;

Gelet op het advies nr. 66.370/1 van de Raad van State, gegeven op 18 juli 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1°, worden a) en b) opgeheven; 2° in het eerste lid, 1°, wordt i) vervangen als volgt : "i) Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, met uitzondering van de sociale werkplaatsen;" 3° in het eerste lid, 1°, worden p) en q) vervangen als volgt : "p) Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector; q) Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, met uitzondering van de sociale werkplaatsen;"; 4° in het eerste lid, 1°, wordt de zin, "De paritaire subcomités als bedoeld onder a) en b) vallen buiten het toepassingsgebied van dit besluit vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal in de loop waarvan de paritaire comités als bedoeld onder n), o) en p) zijn geïnstalleerd.", opgeheven; 5° in het eerste lid, 3°, wordt a) vervangen als volgt : "a) de Universiteit Gent voor het personeel tewerkgesteld bij het Universitair Ziekenhuis Gent als bedoeld in artikel 2, tweede lid van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen;"; 6° in het eerste lid, 3°, wordt i) vervangen als volgt: "i) War Heritage Institute;"; 7° in het eerste lid, 3°, wordt l) vervangen als volgt : "l) Sport Vlaanderen;" 8° Het tweede lid wordt vervangen als volgt : "Bovendien worden de werknemers van de diensten van de gemeenschappen die bevoegd zijn voor jeugdbescherming, voor kinderopvang of voor sport en cultuur beschouwd als vallende onder de toepassing van dit besluit.Die werknemers worden geacht te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 2. Het aantal werknemers wordt op basis van een attest overeenkomstig artikel 55 vastgesteld.".

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten0 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 wordt het derde lid opgeheven;2° paragraaf 2/3 wordt opgeheven;3° in paragraaf 3 worden de woorden ", § 2/1, § 2/2, § 5 en § 5/1" ingevoegd tussen de woorden "in § 2" en de woorden "van dit artikel";4° in paragraaf 5/1 wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 3.In artikel 11bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf twee, eerste lid worden de woorden "Ten laatste op 31 december 2006 dient elk sectoraal Fonds een werkingsdocument op te stellen" vervangen door de woorden "Elk sectoraal fonds dient een werkingsdocument op te stellen"; 2° paragraaf twee, eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder f), luidende : "f) de lijst van documenten die de werkgever aan het fonds moet bezorgen in het kader van de controle van de bepaling als bedoeld in artikel 12, zesde lid."; 3° in paragraaf twee, tweede lid worden de woorden "na 31 december 2006" opgeheven; 4° paragraaf twee, wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Het werkingsdocument moet raadpleegbaar zijn op de website van het fonds sociale Maribel.".

Art. 4.Artikel 11ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 08/09/2010 numac 2010012164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010202989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 11ter.§ 1. De fondsen als bedoeld in artikel 35, § 5, C, 1° en 2° van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten hebben de mogelijkheid om het administratief beheer geheel of gedeeltelijk te groeperen binnen een rechtspersoon die instaat voor het gemeenschappelijk beheer. Jaarlijks kunnen de fondsen een bedrag ter dekking van de administratie- en personeelskosten van het lopende jaar aan deze rechtspersoon overmaken.

Dit gemeenschappelijk beheer valt onder het toezicht van de in artikel 20 bedoelde regeringscommissarissen. § 2. Jaarlijks stelt de rechtspersoon die instaat voor het gemeenschappelijk beheer ter gelegenheid van het opmaken van de jaarrekening een rapport op over het voorgaande jaar met vermelding van : 1° de totale inkomsten per juridische entiteit met inbegrip van de overeenkomstige financiële en uitzonderlijke opbrengsten;2° de totale uitgaven per juridische entiteit met inbegrip van de overeenkomstige financiële en uitzonderlijke kosten;3° de gedetailleerde uitgaven voor de in paragraaf 1 bedoelde fondsen;4° het personeelsbestand van de in paragraaf 1 bedoelde fondsen. Ten laatste op 30 april bezorgt de rechtspersoon die instaat voor het gemeenschappelijk beheer het rapport betreffende het voorgaande jaar aan de in paragraaf 1 bedoelde fondsen. § 3. De revisoren als bedoeld in artikel 21, worden belast met de controle op het rapport als bedoeld in paragraaf 2.

Zij kunnen kennis nemen, zonder verplaatsing, van de boekhouding en de comptabiliteitsbescheiden, de briefwisseling, de notulen, de periodieke toestandsopgaven en, over het algemeen, van alle geschriften. Zij zien de samenstelling na van de goederen en van de waarden die aan de rechtspersoon die instaat voor het gemeenschappelijk beheer toebehoren of waarvan deze het gebruik heeft of waarover hij het beheer voert.

De revisoren delen in een verslag aan het beheerscomité van het fonds mee of de inkomsten en uitgaven vermeld in het in paragraaf 2 bedoelde rapport uitsluitend betrekking hebben op het gemeenschappelijk beheer voor de sectorale uitvoering als bedoeld in titel V van dit besluit. § 4. Tegelijkertijd met de documenten als bedoeld in artikel 21/1, § 2 bezorgen de in paragraaf 1 bedoelde fondsen het in paragraaf 2 bedoelde rapport en het in paragraaf 3 bedoelde verslag van de revisor aan de leden van de Commissie sociale Maribel als bedoeld in artikel 20, § 2.

De Commissie sociale Maribel neemt, binnen een termijn van twee maanden, een beslissing over de inkomsten en uitgaven betreffende het gemeenschappelijk beheer.

De leden van de Commissie kunnen bij de fondsen bijkomende informatie opvragen via de in artikel 20, § 1 bedoelde regeringscommissarissen.

In dat geval wordt de termijn uit het vorige lid opgeschort tot het fonds de bijkomende informatie bezorgt.

De Commissie verstuurt haar beslissing naar de fondsen en de ministers bevoegd voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken.

De in paragraaf 1 bedoelde fondsen kunnen, binnen een termijn van één maand, bij de ministers bevoegd voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken een beroep instellen tegen deze beslissing. Deze ministers beschikken over een termijn van één maand om een beslissing te nemen na ontvangst van dit beroep. § 5. Voor 1 december van het jaar waarin het in paragraaf twee bedoelde verslag werd opgemaakt, stort de rechtspersoon die instaat voor het gemeenschappelijk beheer, in voorkomend geval, volgende bedragen terug aan de fondsen : 1° de overschotten van de door de fondsen in het voorgaande jaar overgemaakte bedragen 2° de bedragen van uitgaven die door de Commissie sociale Maribel of de ministers werden geweigerd."

Art. 5.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het vierde lid wordt vervangen als volgt : "Per voltijds equivalent kan de loonkost van de werknemer, aangeworven in toepassing van dit besluit, beperkt worden tot een bedrag bepaald in de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of het toepasselijke raamakkoord." 2° het zesde lid wordt vervangen als volgt: "De financiële tussenkomst wordt door het Fonds sociale Maribel teruggevorderd bij de werkgever voor de periode waarin de loonkost hoger ligt dan het bedrag als bedoeld in het vierde lid.".

Art. 6.Artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 september 2004 en 15 maart 2017 wordt vervangen als volgt : "

Art. 13.De tussenkomst van een fonds moet leiden tot een financiering aan 100 % van de werkelijke loonkost, als bedoeld in artikel 12, tweede tot derde lid.

In afwijking van het vorige lid, kan het beheerscomité van het Fonds sociale Maribel beslissen dat de financiering van de loonkost wordt beperkt tot een maximale tussenkomst per voltijds equivalent.".

Art. 7.In artikel 18 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003012811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten wordt het zevende lid vervangen en een achtste lid toegevoegd als volgt : "De beheerscomités van de sectorale Fondsen sociale Maribel zijn gemachtigd om de toegekende financiële tussenkomst terug te vorderen als de werkgever na ingebrekestelling de nodige gegevens als bedoeld in artikel 11bis, § 2, d) en f) niet heeft verstrekt.

De sectorale Fondsen sociale Maribel moeten de financiële tussenkomst terugvorderen wanneer op basis van de aangiften van sociale zekerheid, de documenten bezorgd door de werkgever of de gegevens van de federale of gewestelijke overheid blijkt dat de financiële tussenkomst te hoog was.".

Art. 8.Artikel 19 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten, wordt hersteld als volgt : "

Art. 19.Indien een toekenning niet wordt ingevuld binnen een termijn van zes maanden, wordt deze van rechtswege geannuleerd behoudens afwijking bij beslissing van het beheerscomité van het Fonds sociale Maribel.

De onverschuldigde bedragen worden door het Fonds sociale Maribel teruggevorderd.".

Art. 9.In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 december 2003 en 1 september 2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het vijfde lid worden de woorden "ten laatste 30 juni van elk jaar" vervangen door de woorden "binnen de termijn bepaald door het sectoraal fonds sociale Maribel";2° in het vijfde lid worden de woorden "aan de betrokken ministers, aan de Minister van Financiën en" vervangen door de woorden "en van het rapport als bedoeld in artikel 21/1";3° het zesde lid wordt opgeheven.

Art. 10.Artikel 21/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, ter uitvoering van de tax-shift sluiten wordt vervangen als volgt : "

Art. 21/1.§ 1. Jaarlijks stelt het sectoraal Fonds sociale Maribel ter gelegenheid van het opmaken van de balans en resultatenrekening of de jaarrekening een rapport op over het voorgaande jaar met vermelding van : 1° de financiële gegevens : a) de toestand van provisies en reserves op 1 januari en 31 december van het betrokken jaar;b) de toestand van vorderingen en schulden op 1 januari en 31 december van het betrokken jaar;c) de kastoestand op 1 januari en 31 december van het betrokken jaar;d) de ontvangen dotatie berekend volgens de artikelen 3, 6, 6bis, § 2 en 61bis/2;e) de ontvangen dotatie berekend volgens artikel 6bis, § 1 en artikel 57;f) de ontvangsten als bedoeld in artikel 11ter, § 5;g) de ontvangsten als bedoeld in artikel 12, zesde lid;h) de ontvangsten als bedoeld in artikel 18, zevende lid;i) de ontvangsten als bedoeld in artikel 18, achtste lid;j) de ontvangsten als bedoeld in artikel 19, tweede lid;k) de ontvangsten als bedoeld in artikel 50, § 2, vierde en vijfde lid;l) de aard en het bedrag van andere ontvangsten;m) de betalingen aan de werkgevers in de loop van het betrokken jaar met betrekking tot de jaren die het betrokken jaar voorafgaan;n) de betalingen aan de werkgevers in de loop van het betrokken jaar met betrekking tot het betrokken jaar;o) een gedetailleerd overzicht van de middelen aangewend ter dekking van administratie- en personeelskosten;p) voor het sectoraal fonds voor het paritair comité als bedoeld in artikel 1, 1°, n) en het fonds als bedoeld in artikel 35, § 5, C, 2° van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten: de betalingen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering in toepassing van artikel 59bis;q) voor de sectorale fondsen voor de paritaire comités als bedoeld in artikel 1, 1°, i), q), r) en s) : de betalingen aan de werkgevers overeenkomstig artikel 49, zesde lid;r) de aard en het bedrag van andere uitgaven.2° de toekenningen: a) een overzicht van het aantal toekenningen waarvan de uitvoeringstermijn ten laatste is ingegaan op 1 januari van het betrokken jaar, uitgedrukt in voltijds equivalenten en uitgesplitst naar toekenningsduur en in voorkomend geval volgens de functieclassificatie;b) een overzicht van het aantal toekenningen waarvan de uitvoeringstermijn ten laatste is ingegaan op 31 december van het betrokken jaar, uitgedrukt in voltijds equivalenten en uitgesplitst naar toekenningsduur en in voorkomend geval volgens de functieclassificatie;c) een overzicht van de hoogte van de jaarlijkse tussenkomsten op 31 december van het betrokken jaar, in voorkomend geval uitgesplitst volgens de functieclassificatie;d) het financieringsniveau, berekend op basis van de hoogte van de jaarlijkse tussenkomst op 31 december van het betrokken jaar en het gemiddeld jaarloon, in voorkomend geval uitgesplitst volgens de functieclassificatie;e) een schatting op jaarbasis van de middelen nodig voor de financiering van de verhoging van de tussenkomsten als bedoeld in artikel 49, tweede lid beslist in het betrokken jaar bij de toekenningen met een uitvoeringstermijn die ingingen voor 1 januari van het betrokken jaar;f) een schatting op jaarbasis van de middelen nodig voor de financiering van de nieuwe toekenningen beslist in het betrokken jaar; § 2. Ten laatste op 30 juni bezorgt het sectoraal fonds Sociale Maribel de balans en resultatenrekening of de jaarrekening van het voorgaande jaar, het in paragraaf 1 bedoelde rapport en het in artikel 21 bedoelde verslag van de revisor aan de bevoegde ministers als bedoeld in artikel 35, § 5, D, derde lid van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, aan de minister bevoegd voor Financiën en aan de leden van de Commissie sociale Maribel als bedoeld in artikel 20 § 2.".

Art. 11.In artikel 49 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 juni 2016 en 10 januari 2017 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "en het dotatiebedrag uit artikel 6bis, § 2" ingevoegd tussen de woorden "2bis, § 2, § 2/1 en § 2/2" en de woorden ", moeten integraal aangewend worden";2° in het tweede lid worden de woorden "met de bijdrageverminderingen die worden toegekend met toepassing van de artikelen 2, § 2, § 2/1 en § 2/2, en 2bis, § 2, § 2/1 en § 2/2" vervangen door de woorden "met de middelen als bedoeld in het eerste lid";3° in het tweede lid worden de woorden ", andere dan die bedoeld in artikel 6, § 2/3," opgeheven.

Art. 12.Artikel 49/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, ter uitvoering van de tax-shift sluiten, wordt opgeheven.

Art. 13.In artikel 50 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 juni 2016 en 15 maart 2017 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin : "Voor de toepassing van de paragrafen 2 tot 4 is het jaar waarop deze gegevens slaan het jaar x."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Ten laatste tegen 30 juni van het jaar x+2, vergelijkt het beheerscomité per werkgever het arbeidsvolume van het jaar x met het arbeidsvolume van het jaar x-1 en met het arbeidsvolume van het jaar x-2. Bij deze vergelijking wordt voor de drie jaren het arbeidsvolume verminderd met het arbeidsvolume gerealiseerd met tussenkomsten van een Fonds sociale Maribel.

Indien het arbeidsvolume van het jaar x lager is dan het arbeidsvolume van het jaar x-1 en eveneens lager is dan het arbeidsvolume van het jaar x-2 en deze daling niet door het beheerscomité werd goedgekeurd na een melding als bedoeld in artikel 14, vraagt het beheerscomité aan de werkgever om deze daling te verantwoorden binnen de termijn van één maand.

Op de eerste vergadering van het beheerscomité na ontvangst van de verantwoording, spreekt het beheerscomité zich uit over deze verantwoording.

Het beheerscomité kan beslissen om de daling geheel, gedeeltelijk of niet te aanvaarden.

Indien de werkgever geen verantwoording binnen de termijn heeft bezorgd of indien het beheerscomité de daling niet geheel aanvaardt, moet de werkgever de tussenkomsten als bedoeld in artikel 12 van het betrokken jaar aan het Fonds terugstorten.

De terugstorting is beperkt tot het resultaat van de vermenigvuldiging van de gemiddelde tussenkomst voor één voltijds equivalent bij de betrokken werkgever met de daling van het jaar x ten opzichte van het jaar x-1, uitgedrukt in voltijds equivalenten en verder beperkt tot het door het beheerscomité niet-aanvaarde deel."; 3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2/1, luidende : " § 2/1.Indien het beheerscomité vaststelt dat een nieuwe toekenning wordt aangewend ter financiering van tewerkstelling die al bestaat vóór de inwerkingtreding van deze toekenning, of dat de creatie van de tewerkstelling gefinancierd met een nieuwe toekenning gepaard gaat met ontslagen, kan het beheerscomité een verantwoording vragen aan de werkgever binnen de termijn van één maand.

Op de eerste vergadering van het beheerscomité na ontvangst van de verantwoording, spreekt het beheerscomité zich uit over deze verantwoording.

Het beheerscomité kan beslissen om de verantwoording niet te aanvaarden.

Indien de werkgever geen verantwoording binnen de termijn heeft bezorgd of indien het beheerscomité de verantwoording niet aanvaardt, moet de werkgever de nieuw toegekende tussenkomst als bedoeld in artikel 12 van het betrokken jaar aan het Fonds terugstorten."; 4° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen als volgt: " § 3.Ten laatste tegen 30 juni van het jaar x+2, vergelijkt de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of zijn gemachtigde per Fonds sociale Maribel het arbeidsvolume van het jaar x met het arbeidsvolume van het jaar x-1 en het arbeidsvolume van het jaar x-2.

Bij deze vergelijking wordt voor de drie jaren het arbeidsvolume verminderd met het arbeidsvolume gerealiseerd met tussenkomsten van een Fonds sociale Maribel."; 5° in paragraaf 3, tweede lid, worden de eerste en de tweede zin vervangen als volgt : "Indien het arbeidsvolume van het jaar x lager is dan het arbeidsvolume van het jaar x-1 en eveneens lager is dan het arbeidsvolume van het jaar x-2, vraagt hij aan het betrokken Fonds sociale Maribel om deze daling te verklaren en te staven binnen een termijn van één maand."; 6° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : " § 4.Voor de jaren waarin de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid niet over gegevens beschikt met betrekking tot het arbeidsvolume gerealiseerd met tussenkomsten van een Fonds sociale Maribel, wordt dit volume berekend op basis van de gegevens van het Fonds sociale Maribel.

Gedurende deze overgangsperiode vermeldt het Fonds sociale Maribel het met tussenkomsten gerealiseerde arbeidsvolume van de jaren x, x-1 en x-2 in het rapport als bedoeld in artikel 21/1.".

Art. 14.In artikel 55, vierde lid van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten, worden de woorden "uiterlijk op 31 december van het jaar" vervangen door de woorden "uiterlijk op 1 oktober van het jaar".

Art. 15.In artikel 59 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten worden de woorden ", 61ter, 62" opgeheven.

Art. 16.In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven : 1° artikel 61, hersteld bij het koninklijk besluit van 19 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 27/01/2011 numac 2010206544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011200733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. - Addendum sluiten, 2° artikel 61ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 2002;3° artikel 62 4° artikel 62sexies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009203251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009203250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot vaststelling, voor het tweede semester 2004, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten;5° artikel 63.

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020, met uitzondering van artikel 1, 5° dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018, artikel 1, 6° dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2017; artikel 1, 7° dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2016, artikel 1, 8° dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 13 is voor het eerst van toepassing op de controle met betrekking tot het arbeidsvolume van het jaar 2019.

Art. 18.De minister bevoegd voor Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Werk, W. BEKE

^