Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 januari 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 april 2019, is de heer Arnould Ph., rechter in de politierechtbank te Namen en voorzitter van het Controleorgaan van de politionele informatie, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de l Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 23 mei 2019, dat in werking(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019042993
pub.
03/01/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012788 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019011006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer sluiten, is de heer Arnould Ph., rechter in de politierechtbank te Namen en voorzitter van het Controleorgaan van de politionele informatie, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 februari 2020.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013155 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2010 houdende de statuten van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en houdende andere administratieve bepalingen type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019203004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019013279 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019030426 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013280 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het permanent secretariaat van de Conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2020 's avonds, is de heer Mertens D., rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019041322 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030760 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de European Association for Animal Production type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041636 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de European Association for Animal Production sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2020 `s avonds, is de heer Smetryns A., afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014706 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Bosmans M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 februari 2020.

Bij koninklijke besluiten van 18 september 2019, - dat in werking treedt op 31 januari 2020 's avonds, is de heer Van Raemdonck G., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de aanwijzing van mevr. Paquay S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2020.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019203602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 19/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het vierde kwartaal van het jaar 2019 sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Marique E., raadsheer in het hof van beroep te Brussel en voorzitter van de Kansspelcommissie, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 februari 2020.

Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019204722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken sluiten, is de aanwijzing van mevr.

Puffet M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2020.

Bij koninklijke besluiten van 3 november 2019, - is de aanwijzing van de heer Boyen P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 2020. - zijn hernieuwd, de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in hoger beroep in het hof van beroep te Luik, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2020, van: o mevr. Callens M.-H., o de heer Gérard R., o mevr. Vandenbergh A., raadsheren in dit hof. - is de aanwijzing van de heer Nemry P., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2020. - zijn hernieuwd, de aanwijzingen tot de functie van beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2020 van de heren: [00e2][0097][008b] Hendrix J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; [00e2][0097][008b] Simoens N., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. - zijn hernieuwd, de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2020 van de dames: o De Deken A., o Vanlouwe M., o Gevaert H., o Delplace M., rechters in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen;

Bij koninklijke besluiten van 11 november 2019, - dat in werking treedt op 31 januari 2020 's avonds, is aan mevr.

Croisiau H., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen. - is de aanwijzing van de heer De Clercq J., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 9 januari 2020. - is de aanwijzing van de heer Cammaert J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn met ingang van 1 februari 2020 en eindigend op 30 september 2020 's avonds. - zijn hernieuwd, de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2020: o de heer Van den Bossche D., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; o mevr. Schuddinck I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; o mevr. Jansegers K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. - is de aanwijzing van mevr. Soenens A., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 januari 2020.

Bij koninklijke besluiten van 19 november 2019, - zijn hernieuwd, de aanwijzingen tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, voor een termijn van drie jaar met ingang van 9 januari 2020, de dames: o Erard J., o Roosen C., substituten-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent; - is de aanwijzing van de heer Raskin J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2020. - is de aanwijzing van mevr. Heusghem L., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2020.

Bij koninklijke besluiten van 3 december 2019, die in werking treden op 31 januari 2020 `s avonds: - is mevr. Colaes J., vrederechter van het vierde kanton Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van voorzitter van de vrederechters en politierechters te Antwerpen eershalve te voeren. - is de heer Mineur Th., vrederechter van het kanton Diest, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 3 december 2019, - is de aanwijzing van de heer Maes Th., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2020. - is de aanwijzing van de heer Pavanello J.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2020.

Bij koninklijke besluiten van 20 december 2019, - is de aanwijzing van mevr. Penne H., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 2020. - is de aanwijzing van mevr. Cielen V., substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 12 januari 2020. - is de aanwijzing van mevr. Brusselmans S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2020.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^