Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 april 2019
gepubliceerd op 20 juni 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019012788
pub.
20/06/2019
prom.
26/04/2019
ELI
eli/besluit/2019/04/26/2019012788/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 15/07/2021 numac 2021031766 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten sluiten betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 15/07/2021 numac 2021031766 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten sluiten betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten dat richtlijn 2014/40/EU gedeeltelijk omzet.

De voorziene wijzigingen betreffen hoofdzakelijk de definities, de jaarlijkse notificatie, reglementering betreffende de ingrediënten,de etikettering, de presentatie van het product, de verkoop op afstand en de nieuwsoortige producten op basis van tabak. Tot slot zijn er een aantal wijzigingen die tot doel hebben technische fouten in de omzetting te corrigeren.

Bepaalde wijzigingen vereisen nadere toelichting.

Wat de definitie van Belgische invoerder betreft, die is noodzakelijk opdat België kan voldoen aan de uitvoeringsverplichtingen van richtlijn 2014/40/EU, en meer bepaald artikel 5. Dit vereist de mogelijkheid om dwangmaatregelen (boetes, inbeslagnames, ....) op te leggen aan een verantwoordelijk bedrijf in geval van niet-naleving van de wetgeving. De definitie van invoerder zoals voorzien in richtlijn 2014/40/EU staat niet toe dat de met de controle belaste inspectiedienst actie onderneemt tegen invoerders in de Europese Unie.

Het is dus noodzakelijk om een definitie van `Belgische invoerder' vast te stellen die verantwoordelijk is voor het binnenbrengen op het Belgisch grondgebied, zodat de Belgische autoriteiten een vordering kunnen instellen tegen een Belgische invoerder in geval van een inbreuk. Bovendien beschikken niet alle lidstaten over een beschikbare controledienst die eventuele verzoeken om sancties van de Belgische autoriteiten kan behandelen.

Wat de regulering van ingrediënten betreft, naar analogie met het verbod in paragraaf 4 van artikel 5, is er een verbod voorzien voor het in de handel brengen van technische elementen, die geen initieel bestanddeel zijn van producten op basis van tabak,die toelaten om de intensiteit van verbranding, de kleur van de emissies, de geur of de smaak van producten op basis van tabak te wijzigen, om te vermijden dat fabrikanten producten in de handel brengen die de impact van het verbod op producten op basis van tabak met kenmerkende aroma's verminderen.

Wat de dikte van het pakje sigaretten betreft, is een verduidelijking nodig zodat de dikte niet minder is dan 20 mm. Deze vereiste blijkt duidelijk uit de interpretatie die wordt verdedigd in de "non-paper" van de Europese Commissie van 1/09/2017. België verduidelijkt dus alleen maar een reeds bestaande regel.

Wat de presentatie van de producten betreft, krijgt de minister de mogelijkheid om, enerzijds, een lijst te bepalen met de verboden merken van producten op basis van tabak en anderzijds, een toelatingsprocedure te bepalen voor de merken van producten op basis van tabak die nog niet in de handel zijn. Deze mogelijkheid kadert in de toepassing van artikel 13 van richtlijn 2014/40/EU en preciseert alleen maar de praktische modaliteiten voor de uitvoering van het genoemde artikel. Een gelijkaardige bepaling is sinds januari 2017 van kracht in Frankrijk, naar aanleiding van de inwerkingtreding van het besluit van 19 mei 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten. Dankzij deze wijziging kunnen merken zoals "goedkope tabak"; "vogue", "corset", ... worden verboden.

Wat de presentatie en de inhoud van de verpakkingseenheden betreft, wordt verduidelijkt dat elk tabaksproduct en elk voor roken bestemd kruidenproduct verpakt moeten zijn. Dat maakt het mogelijk om de verkoop van sigaretten per stuk duidelijk te verbieden en op te leggen dat elke sigaar verpakt wordt om verkocht te kunnen worden. Bovendien verduidelijkt dat ook dat tabak, en met name waterpijptabak, niet in bulk mag worden verkocht, zoals vaak gebeurt in shishabars.

Voor nieuwsoortige producten op basis van tabak werd de definitie van "apparaat" toegevoegd, om te anticiperen op het op de markt brengen van de nieuwe producten op basis van tabak die geconsumeerd zullen worden met behulp van een toestel. Bovendien werd artikel 14, dat regels opstelt voor nieuwe producten op basis van tabak, gewijzigd met een gedetailleerde beschrijving van de procedure die wordt toegepast wanneer er een nieuw product op basis van tabak op de markt wordt geïntroduceerd. Dat artikel vermeldt ook de bepalingen van het koninklijk besluit die op dit soort producten van toepassing zijn (artikelen 4, 5, 6, 11, 12, § 3, en 13). Tot slot zal de Minister beslissen welke bepalingen van de artikelen 7, 8, 9 en 10 van toepassing zijn, met name de etiketteringsbepalingen. De Minister zal dus beslissen of een nieuw genotificeerd product op basis van tabak inzake etikettering wordt gelijkgesteld met sigaretten, roltabak en waterpijptabak, andere rookproducten of rookloze tabaksproducten.

Commentaar artikel per artikel

Artikel 1.Artikel 1 beoogt het opschrift van het koninklijk besluit te wijzigen in " koninklijk besluit van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 15/07/2021 numac 2021031766 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten sluiten betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten".

Art. 2.Artikel 2 beoogt het woord "tabaksproducten" te vervangen door "producten op basis van tabak" in de opschriften van de hoofdstukken van het koninklijk besluit. De term "tabaksproducten" omvat onder meer elektronische sigaretten, terwijl de term "producten op basis van tabak" enkel de producten omvat die bedoeld worden in dit besluit en waarvan de samenstelling tabak bevat.

Art. 3.Artikel 3 beoogt in het koninklijk besluit het woord "tabaksproducten" te vervangen door "producten op basis van tabak". De term "tabaksproducten" omvat onder meer elektronische sigaretten, terwijl de term "producten op basis van tabak" alleen de producten omvat die bedoeld worden in dit besluit en waarvan de samenstelling tabak omvat.

Art. 4.Artikel 4 beoogt in artikel 2 van het koninklijk besluit de definities van "apparaat" en "invoerder in België" op te nemen.

Art. 5.Artikel 5 beoogt wijzigingen aan te brengen aan artikel 4 dat betrekking heeft op de notificatie, en dat met betrekking tot de datum waarop de jaarlijkse notificatie moet worden uitgevoerd, de dossiergegevens, de jaarlijkse verkoopgegevens en de vergoeding.

Art. 6.Artikel 6 beoogt een artikel 4/1 toe te voegen over de toepassing van de strengere informatieverplichtingen voor bepaalde additieven.

Art. 7.Artikel 7 voegt een paragraaf 9 toe aan artikel 5, om technische elementen te verbieden die toelaten de geur, de smaak, de verbrandingsintensiteit of de kleur van de emissies van producten op basis van tabak te wijzigen.

De opmerking van de Raad van State over dit artikel kan niet worden gevolgd. De nieuwe paragraaf 9 handelt over technische elementen, die in tegenstelling tot de bestaande paragraaf 5 initieel geen bestanddeel zijn van het product op basis van tabak.

Art. 8.Artikel 8 beoogt te verduidelijken dat de dikte van het sigarettenpakje niet minder mag zijn dan 20 mm.

Art. 9.Artikel 9 beoogt het aanbrengen van gecombineerde gezondheidswaarschuwingen op cilindrische verpakkingen te verduidelijken en de woorden "merknamen en logo's" worden vervangen door het woord "merken".

Art. 10.Artikel 10 beoogt de vrijstellingen voor andere voor roken bestemde producten op basis van tabak dan sigaretten, roltabak en waterpijptabak te verduidelijken en neemt een verwijzing op naar de Tabak Stop Lijn.

Art. 11.Artikel 11 vult paragraaf 2 van artikel 11 van het koninklijk besluit aan met een zin die elke vermelding van prijs verbiedt, met uitzondering van de prijs vermeld op het fiscaal kenteken. Bovendien wordt artikel 11 aangevuld met een paragraaf 4 die de minister de mogelijkheid biedt om eventueel een lijst vast te stellen met de verboden merken van producten op basis van tabak. Ten slotte wordt er een paragraaf 5 toegevoegd om de bepalingen van dit artikel toe te passen op de technische elementen, zoals filters en papier, die toelaten om producten op basis van tabak te gebruiken of die het gebruik ervan verbeteren.

Art. 12.Artikel 12 wordt aangevuld met een paragraaf 3 waarin wordt gepreciseerd dat elk product op basis van tabak en elk voor roken bestemd kruidenproduct verpakt dient te zijn of een buitenverpakking dient te hebben

Art. 13.Artikel 13 beoogt het verbod op verkoop op afstand bij te sturen, om de verkoop op afstand en de aankoop op afstand van producten op basis van tabak, voor roken bestemde kruidenproducten en apparaten voor nieuwsoortige producten op basis van tabak te verbieden.

Art. 14.Artikel 14 vervangt het huidige artikel 14 van het koninklijk besluit om de nieuwsoortige producten op basis van tabak beter te reguleren.

Art. 15.Artikel 15 beoogt omzettingsfouten met betrekking tot voor roken bestemde kruidenproducten te wijzigen.

Art. 16.Artikel 16, 1°, beoogt paragraaf 1 van artikel 16 te vervangen, zodat het beter geredigeerd is. Daarnaast wordt door de bepaling onder 2° een vergoeding toegevoegd voor voor roken bestemde kruidenproducten.

Art. 17.Artikel 17 beoogt het woord "tabaksproducten" te vervangen door het woord "producten" in artikel 17, § 1, van het koninklijk besluit, zodat voor roken bestemde kruidenproducten in beslag kunnen worden genomen.

Art. 18.Artikel 18 beoogt de inwerkingtreding van artikelen 9 en 10, 2°, op 1 januari 2020.

Art. 19.Artikel 19 heeft betrekking op de uitvoering van het koninklijk besluit.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Middenstand, D. DUCARME

26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 15/07/2021 numac 2021031766 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten sluiten betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikel 6, § 1, a), gewijzigd bij de wet van 22 maart 1989, artikel 10, eerste lid, vervangen bij de wet van 9 februari 1994, en derde lid, vervangen bij de wet van 10 april 2014, en artikel 18, § 1, vervangen bij de wet van 22 maart 1989 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 15/07/2021 numac 2021031766 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten sluiten betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 7 maart 2018, met de toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels bettreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op de adviezen van de inspecteurs van Financiën, gegeven op 6 september 2018 en 13 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 2 april 2019;

Gelet op advies 65.468/3 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift van het koninklijk besluit van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 15/07/2021 numac 2021031766 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten sluiten betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten wordt het woord "tabaksproducten" vervangen door de woorden "producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten".

Art. 2.In het opschrift van de hoofdstukken 3 en 6 en van de artikelen 7, 8, 9, 10, 13 en 14 van hetzelfde besluit, wordt het woord "tabaksproducten" telkens vervangen door de woorden "producten op basis van tabak".

Art. 3.In de artikelen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 19 van hetzelfde besluit wordt het woord "tabaksproducten" telkens vervangen door de woorden "producten op basis van tabak". In de artikelen 2, 4, 5, 6, 11 en 14 van hetzelfde besluit wordt het woord "tabaksproduct" telkens vervangen door de woorden "product op basis van tabak".

Art. 4.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 14° /1 wordt ingevoegd, luidende: "14° /1 apparaat: elk toestel of element van dat toestel, nodig voor de consumptie en/of het gebruik van een nieuwsoortig product op basis van tabak;"; b) de bepaling onder 35° /1 wordt ingevoegd, luidende: "35° /1 invoerder in België: de eigenaar van producten op basis van tabak die in het grondgebied van België zijn binnengebracht of een persoon die het recht heeft om over die producten te beschikken;".

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "de twintigste november" vervangen door de woorden "één maart"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepaling onder 4°, luidende: "4° de etikettering."; 3° paragraaf 6 wordt aangevuld met de volgende zin: "Deze jaarlijkse verkoopgegevens worden ook overgemaakt aan de Dienst ten laatste op één maart van het volgende jaar."; 4° in paragraaf 7 wordt het woord "jaarlijkse" ingevoegd tussen de woorden "van een" en de woorden "retributie van 125 euro"; 5° paragraaf 7 wordt aangevuld met de volgende zin: "Deze retributie wordt betaald vóór één maart van elk jaar.".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 4/1.§ 1. Het in de handel brengen van sigaretten en roltabak is, overeenkomstig artikel 6, lid 1, van richtlijn 2014/40/EU, onderworpen aan strengere informatieverplichtingen voor bepaalde additieven in sigaretten en roltabak die zijn opgenomen op een prioriteitenlijst. § 2. De fabrikant of invoerder of invoerder in België, als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, van sigaretten en roltabak die een additief bevatten dat is opgenomen op de in paragraaf 1 van dit artikel vastgestelde prioriteitenlijst, moet diepgaande studies uitvoeren om voor elk additief te bepalen of het: 1° bijdraagt aan de toxiciteit of verslavende werking van de betrokken producten, en of het de toxiciteit of verslavende werking van de betrokken producten in significante of meetbare mate vergroot;2° een kenmerkend aroma produceert;3° de inhalatie of de opname van nicotine faciliteert;4° stoffen met KMR-kenmerken opwekt, de hoeveelheden van die stoffen, en of dit tot gevolg heeft dat de KMR-kenmerken van een betrokken product in significante of meetbare mate vergroot worden. § 3. In deze studies wordt rekening gehouden met het beoogde gebruik van de betrokken producten en worden met name de emissies onderzocht die het resultaat zijn van het verbrandingsproces waarbij ook het additief gebruikt is. Daarnaast wordt de interactie van dat additief met andere ingrediënten van de betrokken producten bestudeerd. De fabrikant of invoerder of invoerder in België als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, die hetzelfde additief in hun producten op basis van tabak gebruikt, kan een gezamenlijke studie uitvoeren als het additief in een vergelijkbare productsamenstelling wordt gebruikt. § 4. De fabrikant of invoerder of invoerder in België als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, stelt een verslag op inzake de resultaten van die studies. Dat verslag bevat een samenvatting, alsmede een uitgebreid overzicht van de beschikbare wetenschappelijke literatuur over dat additief en een samenvatting van de interne gegevens aangaande de gevolgen van dat additief.

De fabrikant of invoerder of invoerder in België als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, zendt de verslagen naar de Dienst uiterlijk achttien maanden nadat het additief in kwestie krachtens paragraaf 1 is opgenomen op de prioriteitenlijst. De Dienst kan de fabrikant of invoerder of invoerder in België als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, ook om aanvullende informatie vragen over het additief in kwestie. Die aanvullende informatie wordt opgenomen in het verslag. § 5. De kleine en middelgrote ondernemingen omschreven in aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie worden van de in dit artikel bedoelde verplichtingen vrijgesteld, indien een andere fabrikant of invoerder een verslag heeft opgesteld over het additief. § 6. De samenstelling van de prioriteitenlijst van de additieven die aan strengere informatieverplichtingen zoals gedefinieerd in dit artikel, moeten voldoen, wordt bepaald door de Minister. De Minister kan bijkomende preciseringen eisen betreffende de studies die volgens dit artikel moeten worden geleverd.".

Art. 7.Artikel 5 van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een paragraaf 9, luidende: « § 9. Het is verboden om elk technisch element, zoals filters en papier, in de handel te brengen die de intensiteit van verbranding, de kleur van de emissies, de geur, of de smaak van producten op basis van tabak toelaten te wijzigen. Bovendien mag dit element de additieven vermeld in paragraaf 3 niet bevatten.".

Art. 8.In artikel 7, § 3, van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° bij pakjes sigaretten, waterpijptabak en roltabak in balkvormige verpakking staat de algemene waarschuwing op het onderste gedeelte van een van de zijoppervlakken van de verpakkingseenheden en staat de informatieve boodschap op het onderste gedeelte van het andere zijoppervlak. Die gezondheidswaarschuwingen zijn ten minste 20 mm breed. Deze bepaling houdt in dat de dikte van een pakje sigaretten niet minder mag zijn dan 20 mm.".

Art. 9.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: " 1° beslaan 65 % van de buitenvoorkant en-achterkant van de verpakkingseenheid en de buitenverpakking. Op cilindrische verpakkingen dienen : - twee gecombineerde gezondheidswaarschuwingen die op gelijke afstand van elkaar staan en die elk 65 % van de betreffende helft van het gebogen oppervlak beslaan, te worden aangebracht; - de gecombineerde waarschuwingen heel de breedte in te nemen van de twee vlakken waarop ze zijn aangebracht."; 2° in paragraaf 2, 5°, worden de woorden "Merknamen en logo's" vervangen door het woord "Merken".

Art. 10.In artikel 9, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Andere voor roken bestemde producten op basis van tabak dan sigaretten, roltabak en waterpijptabak zijn vrijgesteld van de verplichtingen bedoeld in artikel 7, §§ 2 en 3, en artikel 8."; 2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zinnen: "Deze verwijzing vermeldt het nummer van de Tabak Stop Lijn "0800 11100", alsook adressen : www.tabakstop.be - www.tabacstop.be in een lettergrootte die gelijk is aan de lettergrootte van de algemene waarschuwing.".

Art. 11.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt aangevuld met de volgende zin: "Elke vermelding van prijs, met uitzondering van de prijs vermeld op de fiscaal kenteken, is verboden."; 2° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 4 en 5, luidende: " § 4.Voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel, kan de Minister een lijst bepalen met de verboden merken van producten op basis van tabak, zelfs voor producten op basis van tabak die reeds op de markt zijn. Een overgangsperiode van één jaar zal worden ingevoerd teneinde de verkoop van verboden merken te stoppen. De Minister bepaalt de te volgen procedure om een product op basis van tabak op de lijst van verboden merken op te nemen. De Minister kan een toelatingsprocedure bepalen voor de merken van producten op basis van tabak die nog niet in de handel zijn. § 5. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op technische elementen, zoals filters en papier, die toelaten om producten op basis van tabak te gebruiken of die het gebruik ervan verbeteren.".

Art. 12.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. Elk product op basis van tabak en elk voor roken bestemd kruidenproduct dat in de handel wordt gebracht, dient verpakt te zijn of dient een buitenverpakking te hebben.".

Art. 13.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: " Art.13. De verkoop op afstand aan consumenten en de aankoop op afstand door consumenten van producten op basis van tabak, voor roken bestemde kruidenproducten en apparaten zijn verboden.".

Art. 14.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: " Art. 14. § 1. De fabrikant of invoerder of invoerder in België als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, van nieuwsoortige producten op basis van tabak, dient zes maanden vóór de beoogde datum van het in de handel brengen een notificatie in bij de Dienst. De notificatie wordt in elektronische vorm ingediend. Zij gaat vergezeld van een gedetailleerde beschrijving van het betrokken nieuwsoortige product op basis van tabak, van de gebruiksaanwijzing en van informatie over de ingrediënten en de emissies overeenkomstig artikel 4. § 2. De fabrikant of invoerder of invoerder in België als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, van nieuwsoortige producten op basis van tabak,, die een notificatie indient voor een nieuwsoortig product op basis van tabak verstrekt de Dienst ook: 1° de beschikbare wetenschappelijke studies inzake de toxiciteit, de verslavende werking en de aantrekkelijkheid van het nieuwsoortige product op basis van tabak, met name wat de ingrediënten en de emissies ervan betreft;2° de beschikbare studies, samenvattingen daarvan en marktonderzoeken inzake de voorkeuren van verschillende groepen consumenten, inclusief jongeren en huidige rokers;3° andere beschikbare en relevante informatie, met inbegrip van een risico-batenanalyse van het product, de verwachte effecten ervan voor de beëindiging van het tabaksgebruik, de verwachte effecten ervan voor het beginnen met tabaksgebruik en de verwachte percepties door de consument. § 3. De fabrikant of invoerder of invoerder in België als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, van nieuwsoortige producten op basis van tabak, verstrekt de Dienst elke nieuwe of bijgewerkte informatie inzake de studies, onderzoeken en andere informatie als bedoeld in paragraaf 2, 1° tot en met 3°. De Dienst kan eisen dat de fabrikant of invoerder of invoerder in België als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, van nieuwsoortige producten op basis van tabak aanvullende proeven verricht of aanvullende informatie indient. § 4. De fabrikant of invoerder of invoerder in België als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, stuurt de Dienst het bewijs van betaling van een vergoeding van 4000 euro per genotificeerd nieuwsoortig product op de rekening van de Dienst. Deze vergoeding is niet terugvorderbaar. § 5. De artikelen 4, 5, 6, 11, 12, § 3, en 13 van dit besluit zijn van toepassing op een nieuwsoortig product op basis van tabak. De Minister bepaalt welke bepalingen van artikel 7, 8, 9 en 10 van toepassing zijn op een nieuwsoortig product op basis van tabak. De Dienst communiceert deze aan de indiener. § 6. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op apparaten.".

Art. 15.In artikel 15, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3 worden de woorden "artikel 5" vervangen door de woorden "artikel 7";2° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt: " § 4.Verpakkingseenheden en buitenverpakkingen van voor roken bestemde kruidenproducten bevatten geen van de in artikel 11, § 1, 1°, 2° en 4°, bedoelde elementen en mogen niet vermelden dat het product geen additieven of geur-of smaakstoffen bevat.".

Art. 16.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.De fabrikant of invoerder of invoerder in België als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, van voor roken bestemde kruidenproducten,, verstrekt aan de Dienst een lijst van alle ingrediënten, met hun hoeveelheden, die voor de productie van die kruidenproducten gebruikt worden, en dit per merk en type. Wanneer de samenstelling van een product zodanig wordt gewijzigd dat die wijziging een impact heeft op de krachtens dit artikel verstrekte informatie, deelt de fabrikant of de invoerder of invoerder in België als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, dit ook mee aan de Dienst. De krachtens dit artikel vereiste informatie wordt verstrekt voordat een nieuw of gewijzigd voor roken bestemd kruidenproduct in de handel wordt gebracht."; 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3.De fabrikant of invoerder of invoerder in België als die eerste twee geen maatschappelijke zetel hebben in België, stuurt de Dienst het bewijs van betaling van een retributie van 165 euro per genotificeerd product of per gewijzigde samenstelling op de rekening van de Dienst. Deze vergoeding is niet terugvorderbaar.".

Art. 17.In artikel 17, § 1, van hetzelfde besluit wordt het woord « tabaksproducten » vervangen door het woord « producten ».

Art. 18.De artikelen 9 en 10, 2°, van dit besluit treden in werking op 1 januari 2020.

Art. 19.De Minister bevoegd voor Economie, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid en de Minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Middenstand, D. DUCARME

^