Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 juni 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/09/2018 pub. 20/06/2019 numac 2019012599 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, gedaan te Manilla op 7 augustus 2017 (2)(3) type wet prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019013138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 21 februari 2019, en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betre Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasiev(...) type wet prom. 06/06/2017 pub. 20/06/2019 numac 2019013176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van een Titel 3 « De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht » in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van definities eigen aan Boek XVII, Titel 3 in Boek I en houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 07/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019011614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, betreffende de informatie en het overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het variabel loon van de zeevisser in toepassing van artikel 29 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012788 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de vzw POSECO type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de vzw « Greenpeace Belgium » type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de vzw "WWF-België" type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013290 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 58 met betrekking tot de mededeling van de inlichtingen inzake de pas opgerichte gebouwen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013297 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019013307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019, wordt met ingang van 1 juni 2019, de heer MAES Olivier, administratief deskundige, bevorderd in de klasse A1, in de titel van attache, in het Frans taalkader, bij de Algemene Dire type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019030543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 13 juni 2019, wordt Mevr. Barbara CLOET, aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone BRASSCHAAT voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019041220 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019, wordt Mevr. DUMORTIER Delphine, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019, wordt de heer LUCHINI Stacy, bevorderd naar de hogere klass(...) type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017 betreffende de organisatie van een sectorale outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot opheffing van diverse ministeriële besluiten en omzendbrieven betreffende de brandweer type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013213 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend met betrekking tot het in dienst nemen en het ontslaan van het contractueel personeel type ministerieel besluit prom. 07/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013233 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 11/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 type ministerieel besluit prom. 13/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013261 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de tekst, de vorm en de wijze van geldigverklaring van het jachtverlof en de jachtvergunning type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019041157 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2017 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van elektronisch versterkt geluid in publiek toegankelijke inrichtingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019202996 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector. - Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 17 juni 2019, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking:

beschikking

type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012727 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012922 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijke Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013276 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen. - Rechtzetting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013278 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie. - Rechtzetting

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013296 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2018/2246 van het college van de franse gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 2001/549 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001 betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 6 juli 2001 tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013387 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019030432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en de sectorale voorwaarden voor luchthavens, en tot opheffing van de beslissingen van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 en 7 december 2007 betreffende de aanduiding van de bevoegde instanties in uitvoering van Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019030533 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 december 2018 tot invoering van een huisvestingstoelage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de audit van een woning

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019013258 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Université Saint-Louis - Bruxelles heeft de nietigv Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2019. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019013259 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Syndicat des Avocats pour la Démocratie c.s. heeft Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2018. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019030557 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw ALGEMENE UNIE VAN VERPLEEGKUNDIGEN VAN BELGIE en Wo Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2019. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019202655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht. - Aanpassing buiten index op 1 mei 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 105,10 wordt, vanaf 1 mei 2019, de bedragen van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd: A(...) I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van ar(...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019202693 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019030560 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van attaché managementondersteuning voor het parket Brussel (BFG19007) Deze procedure werd afgesloten op 09/05/2019. Er is 1 la(...) De lijst van geslaagden blijft 3 jaar geldig. Rangschikking van de laureaten: 1. Xhrouet Sabi(...) type lijst prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019202931 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie : Preventieadviseurs (m/v/x) - BNG19009 Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2019 (datum(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

erratum

type erratum prom. 25/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013293 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende diverse betalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. - Erratum type erratum prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019030552 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Transfert. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 juin 2019, pagina 205, akte 2019/12588 Gelezen worden als : Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 12 april 2019 wordt de heer SIMON Xavier ambtshalve overgeplaatst v Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type erratum prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019202959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet van 26 juni 2019 tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 134 van 17 juni 2019, worden volgende wijzigingen aangebracht: Op bladzijde 61498 in het opschrift van de we

document

type document prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019202997 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige commissaris aankoopcomité (niveau A) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer : AFW19004 Solliciteren kan tot 04/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019030550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 juni 2019, dat in werking treedt de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019041228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 september 2018, wordt de heer Olivier LOISEAU, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019013346 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van attaché managementondersteuning wordt vacant verklaard via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Attaché managementondersteuning (niveau A) voor het parket Brussel Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019030532 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2019, bladzijde 28284, akte nr. 2019/30217, regel 9 wordt toegevoegd: « Alle geslaagden worden opgenomen in een lijst van geslaagden. De lijst blijft 3

document

type document prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019012748 bron federale overheidsdienst justitie Bekendmaking type document prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019013292 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Attaché A1. - Financieel expert binnen de Directie Controle bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Externe mutatie. - Franse of Nederlands taalrol type document prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019202932 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de SPF Justice : Preventieadviseurs (m/v/x) - BFG19016 Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2019 (datum PV). Er zijn 5 laureaten. type document prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019202935 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel Medewerkers (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer : ANB19007 Deze selectie werd afgesloten op 13/06/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019202936 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Privacy en New-ICT (niveau A1) voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectienummer : ANB19008 Deze selectie werd afgesloten op 13/06/2019. Er zijn 3 laureaten. type document prom. -- pub. 20/06/2019 numac 2019202966 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerder Personeels- en loonadministratie (niveau B) voor FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19006 Deze selectie werd afgesloten op 14/06/2019. Er zijn 17 laureaten.
^