Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 juli 2019

Nationale Orden. - Bevorderingen - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2018, werden bevorderd of benoemd: Orde van Leopold II Officier De heer WINSSINGER, Réginald, 08.04.2018 Honorair consul van België te Phoenix De heer Honorair consul van België te Puebla Bij koninklijke besluiten van 21 november 2018, werden(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019030715
pub.
12/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Nationale Orden. - Bevorderingen - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012061 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 27 februari 2018 van de Nationale Bank van België houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de federale politieraad sluiten, werden bevorderd of benoemd: Orde van Leopold II Officier De heer WINSSINGER, Réginald, 08.04.2018 Honorair consul van België te Phoenix De heer DUEZ Jean-Pierre, 08.04.2018 Honorair consul van België te Puebla

Bij koninklijke besluiten van 21 november 2018, werden benoemd: Kroonorde Ridder De heer DALIMIER Thierry, 15.11.2018 Honorair consul van België te Phnom Penh Orde van Leopold II Ridder PAYEN Ruben, 15.11.2018 Secretaris bij het Consulaat van België te Port Louis

Ontslagen Bij koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren en tot wijziging van de koninklijke besluiten tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van 29 september 2010, 25 februari 2011 en 31 maart 2011 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid « Fonds voor sociale vrede in de porseleinaarde- en zandgroeven in het zuiden van België » genoemd type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van ontslag in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide arbeiders en voor arbeiders met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, die een beroepsverleden van minstens 35 jaar als loontrekkende hebben en die een zwaar beroep hebben uitgeoefend type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013012110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag voor de gezins- en bejaardenhulp, de huishoudhulp en het arbeiderspersoneel (1) sluiten: Werd, met ingang van 1 september 2010, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Daniel DEHAEMERS, honorair Consul van België te Pointe-Noire (Republiek Congo).

Bij koninklijke besluiten van 7 april 2019: Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hari SANKARAN, honorair Consul van België te Ahmedabad.

Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Filip STEVERLYNCK, honorair Consul van België te Montevideo.

Ontslag - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012788 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten sluiten: 1. Werd, op zijn verzoek, vanaf 15 december 2014, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Benjamin BRONNE, honorair Consul van België te N'Djamena.2. Werd de heer Ali CHEMAIS voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te N'Djamena. Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wat betreft de tegemoetkoming in de kosten voor de revalidatieverstrekkingen in het kader van de revalidatie-overeenkomst inzake implanteerbare hartdefibrillatoren sluiten: Werd de heer Lazare MAYANDA benoemd tot ereconsul van België te Pointe-Noire met als ressort de departementen Pointe-Noire, Kouilou en Niari.

Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017010026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de brugdagen voor 2017, 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering sluiten: Werd Mevr. Chinara ESENGELDIEVA, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Bishkek met als ressort de Republiek Kirgizië.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk "APETRA" type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017011831 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake het vereenvoudigd elektronisch beslag onder derden type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017020359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten van de mededeling en de registratie ervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 14/03/2018 numac 2018011223 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake het vereenvoudigd elektronisch beslag onder derden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018030051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten van de mededeling en de registratie ervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 15/03/2018 numac 2018011222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92. - Duitse vertaling sluiten: Werd de heer Nikolaos A. BAKATSELOS, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Thessaloniki met als ressort de Regio's Centraal-Macedonië, West-Macedonië en Oost-Macedonië en Thracië.

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het eerste kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019201135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het eerste kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019040869 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e) en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019030379 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost betreffende de universele postdienstverplichtingen voor de periode 2019-2023 type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019040870 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële steunregeling op basis van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikel 191quinquies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 12/04/2019 numac 2017010196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de deelsector koffiebranderijen sluiten: Werd de heer Wael HARIZ, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Monrovia met als ressort de Republiek Liberia.

Bij koninklijk besluit van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030397 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012791 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan het International Energy Agency - Bioenergy type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011860 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011861 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011453 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041053 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten sluiten: Werd Mevr. Endy KINIF, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Andorra la Vella met als ressort het Prinsdom Andorra.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011784 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor het jaar 2018 aan werken, organismen en verenigingen ten bate van oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de Gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit sluiten: Werd de heer John BRAECKEVELDT, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Tbilisi met als ressort de Republiek Georgië.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de vzw "WWF-België" type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012767 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies aan de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012606 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 3 en 14 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de herzieningen betreft sluiten: Werd Mevr. Anne E. DECONINCK, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Boston met als ressort de Staten Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island en Vermont in de Verenigde Staten van Amerika.

^