Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 juli 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/11/2018 pub. 12/07/2019 numac 2019030549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041350 bron nationale bank van belgie Toestemming voor een grensoverschrijdende fusie tussen een Belgische kredietinstelling en een Nederlandse beleggingsonderneming Met toepassing van artikel 77(3) van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019012947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de wijziging van de bijlagen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, met registratienummer 144658/CO/301.01 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/07/2019 numac 2019013286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van het wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030593 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 10, 19, 51 en 54 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de indiening langs elektronische weg van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van activiteit, de vrijstellingsregeling van belasting, houdende technische aanpassingen betreffende de communautaire en nationale wetgeving en tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het wetboek type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030643 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019030671 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid 25 NOVEMBER 2018. - Nationale Orden 1) Bij Koninklijk besluit van 25 november 2018 wordt het volgende bepaald: Artikel 1. § 1.- Wordt benoemd tot Grootofficier in de Leopoldsorde: De heer Delmarcel Guy Auguste Pierre René, ° 16 okto Erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Ranginnemin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019030670 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid 13 APRIL 2019. - Nationale Orden Bij Koninklijk besluit van 13 april 2019 wordt bepaald: Artikel 1. § 1.- Worden bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde: De heer Smets, Marcel Leopold Irène ° 12 juni 1947 te Mechelen. Gewoon Ranginneming op 15 november 2016, als houder van deze nieuwe onderscheiding. De heer Van Houtte,(...) type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030714 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 8, § 2 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17quater, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041270 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041324 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041323 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041332 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 juni 2019, - is Mevr. Vandresse C., licentiaat in de rechten, juriste, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel. Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot subs - is Mevr. Seret M., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, be(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041333 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, is de heer Peeters J., plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk e type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041334 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 januari 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Cuelenaere G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Assenede. Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041338 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Administratie binnencarriëre. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019 wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 julli 2019 aan Mevrouw Corinne HEUS, attaché - klasse A2 in het Franse taalkader, bij de Federale Overhe Ze is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 augustus 2019 en de titel van zijn (...) type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019202446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019203211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip " gemiddeld dagloon " wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013536 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het aantonen van biomassakenmerken type ministerieel besluit prom. 20/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013553 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2000 houdende regeling van de voorwaarden inzake het vervoer aan boord van burgerlijke luchtvaartuigen, van passagiers met bijzondere veiligheidsrisico's type ministerieel besluit prom. 21/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013589 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van de periode waarbinnen een aanvraag tot erkenning als verhuurdersorganisatie kan worden ingediend type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019030674 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt eervol ontslag uit haar functies van Attaché verleend aan Mevr. Marie-Claire TENNSTEDT. Bij hetzelfde besluit wordt type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041296 bron federale overheidsdienst justitie Commissies van toezicht. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 10 juli 2019, wordt aan Mevr. Esther JEHAES ontslag verleend als lid van de commissie van toezicht bij de gevangenis van Sint-Gillis op datum van 31 juli 2019 `s avonds.

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041336 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof. M 4 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op het artikel 3, leden 1 tot e(...) Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 18 januari 2019 akte heeft verleend van het ont(...) type beschikking prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041335 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 31 mei 2019 werd de heer Van Roy S., door de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg Bij beschik(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de bouwstenen voor de uitwerking van een persoonsvolgend budget voor niet- rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor minderjarige personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013481 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013586 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van verhuurdersorganisaties

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041297 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de doelstellingscontracten van de diensten bedoeld in de Titels VII, hoofdstukken 1 tot 4, 7 en 9, XI, XII, XII/1, XII/2 van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede Deel, Boek V

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041348 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure volgend op de schorsing van een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig attest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041346 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de besturen en instanties die verzocht worden hun advies uit te brengen in het kader van de door titels II en III van het BWRO bepaalde procedures met betrekking tot de plannen en de stedenbouwkundige verordeningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041349 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de indiening van de beroepen bij de regering tegen de beslissingen inzake verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en attesten en houdende organisatie van de in het kader van deze beroepen voorziene hoorzittingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019203301 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen die in de statuten van de "Société publique de gestion de l'eau" zijn aangebracht

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 03/07/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte(...) NBN EN 10217-1:2019 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - P(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Interministeriële omzendbrief PLP 58 betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen 2020-2025 en de goedkeuring ervan door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041326 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De bvba TAYLOR DATA MAILING.LOGISTIQUE heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het (...) type bericht prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041328 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Belgische Orthoptische Vereniging heeft de nietigve Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041330 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Mutualité Socialiste du Luxembourg heeft de nietigverkl Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2019. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041367 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba STEVENS INVEST, die woonplaats kiest bij Mr. Reine Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2019. Deze zaak is ingeschr(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019203312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0441.723.944 COBOURG AND COMPANY intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande v(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 14 mei 2019 wordt de vergunning voor het expl type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 24 april 2019 wordt de vergunning voor het organisere Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 24 april 2019 wordt de vergunning voor het organisere Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 24 april 2019 wordt de vergunning voor het organisere Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 10 april 2019 wordt de vergunning voor het organisere Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 10 april 2019 wordt de vergunning voor het organisere Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 2 april 2019 wordt de vergunning voor het organiseren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 24 april 2019 wordt de vergunning voor het organisere Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 24 april 2019 wordt de vergunning voor het organisere Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 24 april 2019 wordt de vergunning voor het organisere Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 24 april 2019 wordt de vergunning voor het organisere Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 28 februari 2019, wordt de vergunning voor het exploitere Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - beheer van(...) type vergunning prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019013091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een veiligheidsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 11 februari 2019 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - Toezicht o(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019030715 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2018, werden bevorderd of benoemd: Orde van Leopold II Officier De heer WINSSINGER, Réginald, 08.04.2018 Honorair consul van België te Phoenix De heer Honorair consul van België te Puebla Bij koninklijke besluiten van 21 november 2018, werden(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019203256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 juni 2 a) erkende huisartsen : - de heer BAUVAL Marcel; - de heer DIELEMAN Peter; b) arts-special(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019041305 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van expert van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen Met toepassing van artikel 1, 4°, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en d Samenstelling Naast de 4 experten bestaat de Controlecommissie uit zeventien leden van de Kamer (...)

document

type document prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019203314 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Medisch materiaal beheerders (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18211 Deze selectie werd afgesloten op 03/07/2019. Er zijn 3 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019203321 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wegcontroleurs (niveau c) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB19006 Deze selectie werd afgesloten op 04/07/2019. Er zijn 12 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 12/07/2019 numac 2019203325 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectmedewerkers digitalisering (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19002 Deze selectie werd afgesloten op 17/04/2019. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1(...)
^