Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041650 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake het pensioenstelsel van de zelfstandigen, wat de cumulatie van een gezinspensioen met een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft type wet prom. 26/04/2019 pub. 21/09/2021 numac 2021032875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake het pensioenstelsel van de zelfstandigen, wat de cumulatie van een gezinspensioen met een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 26/04/2019 pub. 08/06/2023 numac 2023042492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake het pensioen-stelsel van de zelfstandigen, wat de cumulatie van een gezinspensioen met een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019011006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement en eventueel voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012788 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041104 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041110 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019202288 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 15/04/2022 numac 2022031531 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 09/10/2020 numac 2020043239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 31/08/2022 numac 2022041408 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014250 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het onroerenderfgoedrichtplan voor de Mergelgroeven in Riemst type ministerieel besluit prom. 26/04/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019205317 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

decreet

type decreet prom. 26/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012337 bron vlaamse overheid Decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen type decreet prom. 26/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het OCMW als promotor van het rationeel energiegebruik en het gebruik van de hernieuwbare energiebronnen type decreet prom. 26/04/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012376 bron vlaamse overheid Decreet houdende invoering van een systeem van garanties van oorsprong voor gas, warmte en koude type decreet prom. 26/04/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012556 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader type decreet prom. 26/04/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012586 bron vlaamse overheid Decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties type decreet prom. 26/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012697 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de basisbereikbaarheid type decreet prom. 26/04/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012842 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet type decreet prom. 26/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012937 bron vlaamse overheid Decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand type decreet prom. 26/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013067 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en VVM - De Lijn type decreet prom. 26/04/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013160 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw type decreet prom. 26/04/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014596 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Gezamenlijk decreet en ordonnantie met betrekking tot de Brusselse ombudsman type decreet prom. 26/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030452 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het verkrijgen van groenestroomcertificaten bij uitbreidingen aan productie-installaties voor zonne-energie type decreet prom. 26/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030471 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders type decreet prom. 26/04/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019030509 bron vlaamse overheid Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken type decreet prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019030515 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren type decreet prom. 26/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041088 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp type decreet prom. 26/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041147 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012663 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van middelen binnen de algemene uitgavenbegroting ingeschreven onder begrotingsartikel FB0-1FGE5BA-IS van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012786 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N473 tussen kilometerpunt 0,250 en 3,173 op het grondgebied van de stad Lokeren type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012936 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het slachten van kalveren type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019012962 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013237 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regioafbakening van de netoverstijgende regionale ondersteuningscellen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013306 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013309 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013311 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de procedure voor de aanvraag tot gelijkwaardigheid voor de eindtermen, de uitbreidingsdoelen Nederlands, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019013482 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft bepaalde transitiemaatregelen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013623 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van meerderjarige personen met een dubbeldiagnose en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013866 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg en tot integratie van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging in de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013867 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen ter uitvoering van het Wildedierenziektedecreet van 28 maart 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030695 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van diverse uitvoeringsbesluiten naar aanleiding van de coördinatie en codificatie van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019041317 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen aan het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid in het kader van het groeipakket en het agentschap Opgroeien regie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019041259 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid wat betreft de participatieorganisatie en de oriëntering van anderstaligen naar het meest gepaste aanbod NT2, en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019041940 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende zorgstrategische planning

erratum

type erratum prom. 26/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende farmaceutische specialiteiten, wachtdienst van apothekers en profylactische maatregelen inzake poliomyelitis. - Erratum
^