Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 februari 2016
gepubliceerd op 03 maart 2016

Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024043
pub.
03/03/2016
prom.
05/02/2016
ELI
eli/besluit/2016/02/05/2016024043/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikel 6, § 1, a), gewijzigd bij de wet van 22 maart 1989, artikel 10, eerste lid, vervangen bij de wet van 9 februari 1994, en derde lid, vervangen bij de wet van 10 april 2014, en artikel 18, § 1, vervangen bij de wet van 22 maart 1989 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juni 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 29 oktober 2015;

Gelet op advies 58.134/3 van de Raad van State, gegeven op 2 oktober 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied en definities Toepassingsgebied

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/40/EU van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG. Definities

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° tabak : bladeren en andere natuurlijke, getransformeerde of niet-verwerkte delen van de tabaksplant, met inbegrip van geëxpandeerde en gereconstitueerde tabak;2° tabaksproduct : producten die geconsumeerd kunnen worden en die, al is het slechts ten dele, bestaan uit tabak, ook indien genetisch gemodificeerd;3° rookloos tabaksproduct : een tabaksproduct dat niet via een proces van verbranding wordt geconsumeerd, met inbegrip van pruimtabak, snuiftabak en tabak voor oraal gebruik;4° voor roken bestemde tabaksproducten : andere tabaksproducten dan rookloze tabaksproducten;5° pijptabak : tabak die uitsluitend bestemd is voor gebruik in een pijp via een proces van verbranding;6° roltabak : tabak die door consumenten of kleinhandelaars kan worden gebruikt voor het maken van sigaretten;7° pruimtabak : een rookloos tabaksproduct dat uitsluitend voor pruimen bestemd is;8° snuiftabak : een rookloos tabaksproduct dat via de neus geconsumeerd kan worden;9° tabak voor oraal gebruik : alle geheel of gedeeltelijk uit tabak bestaande tabaksproducten voor oraal gebruik, met uitzondering van producten die bestemd zijn om te worden geïnhaleerd of gepruimd, in de vorm van poeder, fijne deeltjes of een combinatie van deze vormen, met name diegene die in portiezakjes of poreuze builtjes worden aangeboden;10° sigaret : een tabaksrolletje dat geconsumeerd kan worden via een proces van verbranding en dat nader is omschreven in artikel 5 van de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak;11° sigaar : een tabaksrolletje dat geconsumeerd kan worden via een proces van verbranding en dat nader is omschreven in artikel 4 van de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak;12° cigarillo : een type kleine sigaar dat nader is omschreven in artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 januari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 11/02/2009 numac 2009003052 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit inzake de vrijstelling van rechten bij invoer en van accijns in het internationale reizigersverkeer sluiten inzake de vrijstelling van rechten bij invoer en van accijns in het internationale reizigersverkeer;13° waterpijptabak : tabaksproduct dat geconsumeerd kan worden voor consumptie door middel van een waterpijp.Voor de toepassing van dit besluit wordt waterpijptabak aangemerkt als een voor roken bestemd tabaksproduct. Indien een product door middel van waterpijpen én als roltabak kan worden gebruikt, wordt het beschouwd als roltabak; 14° nieuwsoortig tabaksproduct : een tabaksproduct dat : a) niet onder een van de volgende categorieën valt : sigaretten, roltabak, pijptabak, waterpijptabak, sigaren, cigarillo's, pruimtabak, snuiftabak of tabak voor oraal gebruik;en b) na 19 mei 2014 in de handel wordt gebracht;15° voor roken bestemd kruidenproduct : een product op basis van planten, kruiden of fruit dat geen tabak bevat en geconsumeerd kan worden via een proces van verbranding;16° ingrediënt : tabak, een additief, en alle in een afgewerkt tabaksproduct of aanverwant product aanwezige stoffen of elementen, met inbegrip van papier, filters, inkt, capsules en kleefstoffen;17° nicotine : nicotinealkaloïden;18° teer : het ongezuiverde condensaat van rook minus de water- en nicotinegehalten;19° emissies : stoffen die vrijkomen wanneer een tabaksproduct of aanverwant product wordt gebruikt zoals beoogd, zoals stoffen die voorkomen in rook, of stoffen die vrijkomen bij het gebruik van rookloze tabaksproducten;20° maximumniveau of maximumemissieniveau : de maximale hoeveelheid of emissie van een stof in een tabaksproduct, ook als zij nul bedraagt, gemeten in milligram;21° additief : een andere stof dan tabak die aan een tabaksproduct, een verpakkingseenheid ervan of een buitenverpakking wordt toegevoegd;22° geur- of smaakstof : een additief dat een geur en/of een smaak verleent;23° kenmerkend aroma : een duidelijk waarneembare andere geur of smaak dan die van tabak en die het resultaat is van een additief of combinatie van additieven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fruit, specerijen, kruiden, alcohol, snoepgoed, menthol of vanille, die kan worden waargenomen voor of bij de consumptie van het tabaksproduct;24° verslavende werking : het farmacologisch vermogen van een stof om verslaving te veroorzaken, een toestand die invloed heeft op het vermogen van een persoon om zijn gedrag te beheersen, meestal door het geven van een beloning of het verlichten van ontwenningsverschijnselen, of beide;25° toxiciteit : de mate waarin een stof schadelijke effecten kan hebben in het menselijk organisme, inclusief effecten die optreden in de loop van de tijd, doorgaans ten gevolge van herhaalde of voortdurende consumptie of blootstelling;26° buitenverpakking : de verpakking waarin tabaksproducten of aanverwante producten in de handel worden gebracht en die een verpakkingseenheid of een aantal verpakkingseenheden bevat; transparante buitenverpakkingen worden niet als buitenverpakking beschouwd; 27° verpakkingseenheid : de kleinste individuele verpakking van een tabaksproduct of aanverwant product die in de handel wordt gebracht;28° roltabak zakje : verpakkingseenheid voor roltabak, in de vorm van een rechthoekige zak met een klep die de opening bedekt of in de vorm van een staand roltabak zakje;29° gezondheidswaarschuwing : een waarschuwing betreffende de negatieve effecten op de menselijke gezondheid van een product of betreffende andere ongewenste gevolgen van de consumptie ervan, met inbegrip van waarschuwende teksten, gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, algemene waarschuwingen en informatieve boodschappen;30° gecombineerde gezondheidswaarschuwing : een gezondheidswaarschuwing die bestaat uit een combinatie van een waarschuwende tekst en een corresponderende foto of illustratie;31° verkoop op afstand : iedere verkoop die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de koper en waarbij, met inbegrip op het moment waarop de verkoop wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer communicatietechnieken op afstand;32° consument : een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;33° fabrikant : een natuurlijke of rechtspersoon die een product vervaardigt, laat ontwerpen of laat vervaardigen onder zijn naam of merk en in de handel brengt;34° invoer van tabaks- of aanverwante producten : het op het grondgebied van de Europese Unie binnenbrengen van die producten die bij hun binnenkomst in de Europese Unie niet onder een douaneschorsingsregeling worden geplaatst, alsmede het vrijgeven van die onder een douaneschorsingsregeling geplaatste producten;35° invoerder van tabaks- of aanverwante producten : de eigenaar van tabaks- en aanverwante producten die in de Europese Unie zijn binnengebracht of een persoon die het recht heeft om over die producten te beschikken;36° in de handel brengen : de terbeschikkingstelling van producten aan consumenten in de Unie, al dan niet tegen betaling, inclusief via de verkoop op afstand, ongeacht de plaats van productie ervan;in het geval van grensoverschrijdende verkopen op afstand wordt het product geacht in de handel te zijn gebracht in de lidstaat waar zich de consument bevindt; 37° kleinhandelaar : verkooppunt waar tabaksproducten in de handel worden gebracht, ook als dat door een natuurlijk persoon gebeurt;38° Dienst : het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;39° KMR : kankerverwekkend, mutageen en reprotoxisch;40° Minister : de Minister van Volksgezondheid. HOOFDSTUK 2. - Het emissieniveau Het emissieniveau

Art. 3.§ 1. De maximum emissieniveaus van de in de handel gebrachte of geproduceerde sigaretten zijn : 1° 10 mg teer per sigaret;2° 1 mg nicotine per sigaret;3° 10 mg koolmonoxide per sigaret. § 2. De emissies van teer, nicotine en koolmonoxide van sigaretten worden gemeten volgens ISO-norm 4387 voor teer, ISO-norm 10315 voor nicotine en ISO-norm 8454 voor koolmonoxide.

De juistheid van de metingen inzake teer, nicotine en koolmonoxide wordt vastgesteld aan de hand van ISO-norm 8243. § 3. De in paragraaf 2 bedoelde metingen worden geverifieerd door laboratoria die zijn erkend door en onder toezicht staan van de Dienst. Deze laboratoria mogen niet eigendom zijn of direct of indirect onder zeggenschap staan van de tabaksindustrie.

De Dienst deelt de Europese Commissie een lijst van de erkende laboratoria mee, met vermelding van de voor de erkenning gehanteerde criteria en de voor het toezicht gebruikte methoden, en werken die bij elke wijziging bij. HOOFDSTUK 3. - Het in de handel brengen van tabaksproducten Jaarlijkse notificatie

Art. 4.§ 1. Het in de handel brengen van tabaksproducten is onderworpen aan een jaarlijkse notificatie bij de Dienst. Een notificatiedossier moet in twee exemplaren vóór de twintigste november ingediend worden door de fabrikant of de invoerder als die eerste geen maatschappelijke zetel heeft in België, waarin ten minste de volgende gegevens per merk en per type vermeld zijn : 1° een lijst van alle ingrediënten, met opgave van de hoeveelheden, die voor de productie van die tabaksproducten worden gebruikt, naar afnemend gewicht van elk ingrediënt;2° de emissieniveaus bedoeld in artikel 3, § 1;3° indien beschikbaar, informatie over andere emissies en de niveaus daarvan. § 2. De fabrikanten en invoerders delen de Dienst ook mee wanneer de samenstelling van een product zodanig wordt gewijzigd dat de krachtens dit artikel verstrekte informatie moet worden aangepast. De krachtens dit artikel vereiste informatie wordt voor een nieuw of gewijzigd tabaksproduct ingediend vóór dat product in de handel wordt gebracht. § 3. De in paragraaf 1, 1°, bedoelde lijst van ingrediënten gaat vergezeld van een verklaring waarin wordt uiteengezet waarom die ingrediënten aan de betrokken tabaksproducten worden toegevoegd. Deze lijst vermeldt tevens de status van de ingrediënten, met inbegrip van de vraag of zij zijn geregistreerd krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, en hun indeling in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 . § 4. De lijst bedoeld in paragraaf 1, 1°, gaat tevens vergezeld van de relevante toxicologische gegevens betreffende de ingrediënten in verbrande en onverbrande vorm, naargelang van het geval, waarbij met name de gevolgen daarvan voor de gezondheid van consumenten worden vermeld en onder meer mogelijke verslavende effecten in aanmerking worden genomen.

Voorts dient de fabrikant of invoerder voor sigaretten en roltabak een technisch document in met een algemene beschrijving van de gebruikte additieven en hun eigenschappen. § 5. De Dienst zorgt ervoor dat de krachtens dit artikel verstrekte informatie op een voor het publiek toegankelijke website bekend wordt gemaakt. Bij het voor publiek beschikbaar maken van deze informatie houdt de Dienst naar behoren rekening met de noodzaak om bedrijfsgeheimen te beschermen. De Dienst eist dat de fabrikanten en invoerders bij het indienen van de informatie krachtens paragrafen 1 en 8 van dit artikel aangeven welke informatie zij als bedrijfsgeheim beschouwen. § 6. De fabrikanten en invoerders dienen de interne en externe studies aangaande marktonderzoek en de voorkeuren van verschillende groepen consumenten, inclusief jongeren en huidige rokers, inzake ingrediënten en emissies, alsmede samenvattingen van marktonderzoeken die zij uitvoeren bij het lanceren van nieuwe producten, bij de Dienst in. De fabrikanten en invoerders brengen ook jaarlijks verslag uit over hun verkoopvolume per merk en type, binnen België, opgegeven in aantallen sigaretten/sigaren/cigarillo's of in kilogram, en dit vanaf 1 januari 2015. § 7. De fabrikanten of invoerders sturen de Dienst het bewijs van betaling van een retributie van 125 euro per genotificeerd product op de rekening van de Dienst. Deze vergoeding is niet terugvorderbaar. § 8. Het model voor de indiening en het voor het publiek toegankelijk maken van de informatie vermeld in dit artikel kan door de Minister gepreciseerd worden.

Regulering van ingrediënten

Art. 5.§ 1. Het is verboden om tabaksproducten met een kenmerkend aroma in de handel te brengen. § 2. Het is verboden om tabaksproducten voor oraal gebruik zoals bedoeld in artikel 2, 9° in de handel te brengen. § 3. Het is verboden om tabaksproducten in de handel te brengen die de volgende additieven bevatten : 1° vitaminen of andere additieven die de indruk wekken dat een tabaksproduct gezondheidsvoordelen biedt of minder gezondheidsrisico's oplevert;2° cafeïne of taurine of andere additieven en stimulerende substanties die in verband worden gebracht met energie en vitaliteit;3° additieven die emissies kleuren;4° met betrekking tot voor het roken bestemde tabaksproducten, additieven die de inhalatie of de opname van nicotine faciliteren;5° additieven die in onverbrande vorm KMR-kenmerken hebben. § 4. Het is verboden om tabaksproducten in de handel te brengen met bestanddelen, zoals filters, papier, verpakkingen of capsules, die geur- of smaakstoffen bevatten of met technische elementen die de geur, de smaak of de intensiteit van de rook van de betreffende tabaksproducten kunnen wijzigen. Filters, papier en capsules mogen geen tabak of nicotine bevatten. § 5. Het is verboden om tabaksproducten in de handel te brengen die additieven bevatten in hoeveelheden die bij consumptie de toxische of verslavende werking ervan of de KMR-kenmerken ervan in een significante of op basis van wetenschappelijk bewijsmateriaal meetbare mate vergroten. De Minister kan een advies vragen aan de Hoge Gezondheidsraad om deze producten te identificeren. § 6. Andere tabaksproducten dan sigaretten en roltabak zijn vrijgesteld van het verbod bedoeld in de paragrafen 1 en 4. § 7. Tabaksproducten met een kenmerkend aroma waarvan het verkoopvolume in de gehele Europese Unie 3 % of meer van een bepaalde productcategorie vertegenwoordigt, zijn vrijgesteld van de bepalingen van dit artikel tot 20 mei 2020. § 8. De Dienst kan de fabrikanten en invoerders van tabaksproducten evenredige vergoedingen aanrekenen voor de beoordeling of een tabaksproduct een kenmerkend aroma heeft, of er verboden additieven of aroma's gebruikt zijn, en of het tabaksproduct additieven bevat in hoeveelheden die de toxische of verslavende werking of de KMR-kenmerken van het tabaksproduct in kwestie in een significante en meetbare mate vergroten. HOOFDSTUK 4. - Etikettering en verpakking Algemene bepalingen

Art. 6.§ 1. Op elke verpakkingseenheid van een tabaksproduct en elke buitenverpakking staan de in dit hoofdstuk bepaalde gezondheidswaarschuwingen in het Nederlands, Frans en Duits. Elke taal wordt afgedrukt op een nieuwe lijn. § 2. Gezondheidswaarschuwingen beslaan de gehele daarvoor bestemde oppervlakte van de verpakkingseenheid of de buitenverpakking.

Commentaren, parafraseringen of verwijzingen naar deze waarschuwingen mogen op geen enkele manier voorkomen. § 3. De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking zijn zodanig afgedrukt dat zij niet verwijderd kunnen worden, niet uitwisbaar en volledig zichtbaar zijn. Ze mogen niet geheel of gedeeltelijk worden verborgen of onderbroken door accijnszegels, prijsaanduidingen, veiligheidskenmerken, omhulsels, hulzen, dozen of andere zaken. § 4. Op verpakkingseenheden van andere tabaksproducten dan sigaretten en roltabak in roltabak zakjes mogen de gezondheids-waarschuwingen met behulp van een sticker worden aangebracht, mits deze niet kan worden verwijderd. § 5. De gezondheidswaarschuwingen blijven bij het openen van de verpakkingseenheid intact behalve voor verpakkingen met een klapdeksel, waarbij de gezondheidswaarschuwingen bij het openen van de verpakking mogen worden doorgescheurd mits dit de grafische integriteit en de zichtbaarheid van de tekst, de foto's en de informatie over het stoppen met roken niet in het gedrang brengt. § 6. De gezondheidswaarschuwingen verbergen noch onderbreken de accijnszegels, de prijsaanduidingen, de merktekens voor het identificeren en traceren of de veiligheidskenmerken op verpakkingseenheden. § 7. De afmetingen van de in de artikelen 7, 8, 9 en 10 bedoelde gezondheidswaarschuwingen worden berekend in verhouding tot de betreffende oppervlakte wanneer de verpakking gesloten is. § 8. Gezondheidswaarschuwingen worden omgeven door een 1 mm brede zwarte rand binnen de voor deze waarschuwingen bestemde oppervlakte, met uitzondering van de waarschuwingen voorzien in artikel 9.

Algemene waarschuwingen en informatieve boodschappen op voor roken bestemde tabaksproducten

Art. 7.§ 1. Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten staat de volgende algemene waarschuwing : "Roken is dodelijk - Stop nu Fumer tue - Arrêtez maintenant Rauchen ist tödlich - hören Sie jetzt auf". § 2. Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten staat de volgende informatieve boodschap : "Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind". § 3. De algemene waarschuwing en de informatieve boodschap zijn op de volgende manier gedrukt : 1° bij pakjes sigaretten en roltabak in balkvormige verpakking staat de algemene waarschuwing op het onderste gedeelte van een van de zijoppervlakken van de verpakkingseenheden en staat de informatieve boodschap op het onderste gedeelte van het andere zijoppervlak.Die gezondheidswaarschuwingen zijn ten minste 20 mm breed. 2° voor verpakkingen in de vorm van een doos met scharnierend deksel waarvan de zijoppervlakken bij het openen in tweeën worden gedeeld, staan de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap volledig op de grootste delen van deze gedeelde zijoppervlakken.De algemene waarschuwing wordt ook aangebracht op de binnenkant van het bovenoppervlak die zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid open is.

De zijkanten van dit type verpakking zijn ten minste 16 mm hoog. 3° bij roltabak die in roltabak zakjes wordt verkocht staan de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op de oppervlakken die de volledige zichtbaarheid van deze gezondheids-waarschuwingen waarborgen.De Minister bepaalt de precieze positie van de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op roltabak die in roltabak zakjes verkocht wordt, met inachtneming van de diverse vormen van de roltabak zakjes. 4° bij roltabak in cilindrische verpakkingen staat de algemene waarschuwing op het buitenoppervlak van het deksel en de informatieve boodschap op het binnenoppervlak van het deksel. Zowel de algemene waarschuwing als de informatieve boodschap beslaat 50 % van de oppervlakte waarop zij wordt gedrukt. § 4. De algemene waarschuwing en de informatieve boodschap, bedoeld in de paragrafen 1 en 2, worden : 1° aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond, met een zodanige puntgrootte dat de tekst een zo groot mogelijk deel van de daarvoor bestemde ruimte beslaat, zonder aan leesbaarheid in te boeten;en 2° gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking. Gecombineerde gezondheidswaarschuwingen voor voor roken bestemde tabaksproducten

Art. 8.§ 1. Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten staan gecombineerde gezondheidswaarschuwingen. § 2. Gecombineerde gezondheidswaarschuwingen : 1° beslaan 65 % van de buitenvoorkant en -achterkant van de verpakkingseenheid en de buitenverpakking.Op cilindrische verpakkingen worden twee gecombineerde gezondheidswaarschuwingen aangebracht die op gelijke afstand van elkaar staan en die elk 65 % van de betreffende helft van het gebogen oppervlak beslaan; 2° hebben, in het geval van verpakkingseenheden van sigaretten, de volgende afmetingen : a) hoogte : minimaal 44 mm;b) breedte : minimaal 52 mm;3° vertonen aan beide zijden van de verpakkingseenheden en de buitenverpakking dezelfde waarschuwende tekst en de bijbehorende kleurenfoto;4° staan bovenaan de verpakkingseenheid en de buitenverpakking, in dezelfde richting als eventuele andere informatie op de betreffende kant van de verpakking. Er kunnen overgangsvrijstellingen op deze verplichting aangaande de positie van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing gelden : a) in deze gevallen, wanneer de accijnszegel is aangebracht aan de bovenkant van een van karton gemaakte verpakkingseenheid, mag de gecombineerde gezondheidswaarschuwing die op de achterkant moet staan onmiddellijk onder de accijnszegel worden aangebracht;b) indien een verpakkingseenheid van zacht materiaal is gemaakt, mag een rechthoekige ruimte van niet meer dan 13 mm hoog tussen de bovenrand van de verpakking en de bovenrand van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing voor de accijnszegel worden voorbehouden;5° de onder punt 4° a) en 4° b) bedoelde vrijstellingen gelden voor een periode van drie jaar vanaf 20 mei 2016.Merknamen en logo's worden niet boven de gezondheidswaarschuwingen aangebracht. § 3. De Minister kan de technische specificaties betreffende de samenstelling, de lay-out, de voorstelling en de vorm van de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen vaststellen, rekening houdend met de verschillende verpakkingsvormen. De Minister kan eveneens regels vaststellen voor wat betreft het gebruik in groep van gecombineerde gezondheidswaarschuwingen en de jaarlijkse afwisseling hiervan.

Etikettering van andere voor roken bestemde tabaksproducten dan sigaretten, roltabak en waterpijptabak

Art. 9.§ 1. Andere voor roken bestemde tabaksproducten dan sigaretten, roltabak en waterpijptabak zijn vrijgesteld van de verplichting om de informatieve boodschap zoals vastgesteld in artikel 7, § 2, en de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen zoals vastgesteld in artikel 8 op te nemen.

In dat geval staat, behalve de in artikel 7, § 1, bepaalde algemene waarschuwing, op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van zulke producten een van de in de bijlage bij dit besluit bedoelde waarschuwende teksten. De in artikel 7, § 1, bedoelde algemene waarschuwing omvat een verwijzing naar de diensten die helpen om te stoppen met roken.

De algemene waarschuwing staat op de duidelijkst zichtbare kant van de verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking.

De waarschuwende teksten komen even veel voor op elk merk van deze producten. Die waarschuwende teksten staan op de op één na duidelijkst zichtbare kant van de verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking.

Voor verpakkingseenheden met scharnierend deksel is de op één na duidelijkst zichtbare kant die welke zichtbaar wordt wanneer de verpakking open is. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde algemene waarschuwing beslaat 35 % van het desbetreffende oppervlak van de verpakkingseenheid en de buitenverpakking. § 3. De in paragraaf 1 bedoelde waarschuwende tekst beslaat 50 % van het desbetreffende oppervlak van de verpakkingseenheid en de buitenverpakking. § 4. In het geval dat de in paragraaf 1 bedoelde gezondheidswaarschuwingen moeten worden aangebracht op een oppervlak van meer dan 150 cm², beslaan de waarschuwingen een oppervlakte van 52,5 cm² . § 5. De in paragraaf 1 bedoelde gezondheidswaarschuwingen voldoen aan de voorschriften van artikel 7, § 4. De tekst van de gezondheidswaarschuwingen loopt evenwijdig met de hoofdtekst op de voor die waarschuwingen bestemde oppervlakte.

De gezondheidswaarschuwingen worden omgeven door een minstens 3 mm en hoogstens 4 mm brede zwarte rand. Deze rand staat buiten de voor de tekst van de gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte.

Etikettering van rookloze tabaksproducten

Art. 10.§ 1. Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van rookloze tabaksproducten staat de volgende gezondheidswaarschuwing : "Dit tabaksproduct schaadt uw gezondheid en is verslavend Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance Dieses Tabakerzeugnis schädigt Ire Gesundheit und macht süchtig". § 2. De in paragraaf 1 bedoelde gezondheidswaarschuwing voldoet aan de voorschriften van artikel 7, § 4. De tekst van de gezondheids-waarschuwingen loopt evenwijdig met de hoofdtekst op de voor die waarschuwingen bestemde oppervlakte.

Bovendien : 1° wordt zij aangebracht op de twee grootste oppervlakken van de verpakkingseenheid en van elke buitenverpakking;2° beslaat zij 35 % van het oppervlak van de verpakkingseenheid en van elke buitenverpakking. Presentatie van het product

Art. 11.§ 1. De etikettering van verpakkingseenheden en van elke buitenverpakking en het tabaksproduct zelf bevatten geen enkel element of kenmerk dat : 1° een tabaksproduct aanprijst of het verbruik ervan aanmoedigt door een verkeerde indruk te wekken over de kenmerken, gevolgen voor de gezondheid, risico's of emissies ervan.Etiketten bevatten geen informatie over het gehalte aan nicotine, teer of koolmonoxide van het tabaksproduct; 2° de suggestie wekt dat een bepaald tabaksproduct minder schadelijk is dan andere of gericht is op het verminderen van het effect van bepaalde schadelijke bestanddelen van rook, of activerende, energetische, genezende, verjongende, natuurlijke, biologische eigenschappen bezit of andere positieve gevolgen heeft voor de gezondheid of de levensstijl;3° verwijst naar een smaak, geur- of smaakstoffen of andere additieven, of het ontbreken daarvan;4° op een levensmiddel of een cosmetisch product lijkt;5° de suggestie wekt dat een bepaald tabaksproduct biologisch beter afbreekbaar is of andere milieuvoordelen heeft. § 2. De verpakkingseenheden en buitenverpakkingen mogen geen economische voordelen suggereren door gedrukte tegoedbonnen, aanbiedingen voor korting, indicaties in verband met gratis verstrekking, "twee voor de prijs van één" aanbiedingen of andere vergelijkbare aanbiedingen te bevatten. § 3. De krachtens de paragrafen 1 en 2 verboden elementen en kenmerken omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, symbolen, namen, merken en al dan niet figuratieve tekens.

Presentatievorm en inhoud van verpakkingseenheden

Art. 12.§ 1. Verpakkingseenheden van sigaretten zijn balkvormig.

Verpakkingseenheden van roltabak zijn balk- of cilindervormig of hebben de vorm van een roltabak zakje. Een verpakkingseenheid sigaretten bevat ten minste twintig sigaretten. Een verpakkingseenheid roltabak bevat ten minste 30 g tabak. § 2. Een verpakkingseenheid van sigaretten kan bestaan uit karton of een zacht materiaal, en heeft geen opening die na de eerste opening opnieuw kan worden gesloten of verzegeld, met uitzondering van verpakkingen met een klapdeksel dan wel een doos met scharnierend deksel. Bij verpakkingen met een klapdeksel of een scharnierend deksel scharniert het deksel enkel aan de achterkant van de verpakkingseenheid. HOOFDSTUK 5 - Verkoop Verkoop van tabaksproducten op afstand

Art. 13.De verkoop en aankoop van tabaksproducten en soortelijke producten op afstand is verboden. HOOFDSTUK 6. - Nieuwsoortige tabaksproducten Notificatie van nieuwsoortige tabaksproducten

Art. 14.§ 1. De fabrikanten en invoerders van nieuwsoortige tabaksproducten dienen zes maanden vóór de beoogde datum van het in de handel brengen een elektronische notificatie in bij de Dienst. De notificatie wordt in elektronische vorm ingediend. Zij gaat vergezeld van een gedetailleerde beschrijving van het betrokken nieuwsoortige tabaksproduct, van de gebruiksaanwijzing en van informatie over de ingrediënten en de emissies overeenkomstig artikel 4. § 2. De fabrikanten en invoerders die een notificatie indienen voor een nieuwsoortig tabaksproduct verstrekken de Dienst ook : 1° de beschikbare wetenschappelijke studies inzake de toxiciteit, de verslavende werking en de aantrekkelijkheid van het nieuwsoortige tabaksproduct, met name wat de ingrediënten en de emissies ervan betreft;2° beschikbare studies, samenvattingen daarvan en marktonderzoeken inzake de voorkeuren van verschillende groepen consumenten, inclusief jongeren en huidige rokers;3° andere beschikbare en relevante informatie, met inbegrip van een risico-batenanalyse van het product, de verwachte effecten ervan voor de beëindiging van het tabaksgebruik, de verwachte effecten ervan voor het beginnen met tabaksgebruik en de verwachte percepties door de consument. § 3. De fabrikanten en invoerders van nieuwsoortige tabaksproducten verstrekken de Dienst elke nieuwe of bijgewerkte informatie inzake de studies, onderzoeken en andere informatie als bedoeld in paragraaf 2, onder 1° tot en met 3°. De dienst kan eisen dat fabrikanten of invoerders van nieuwsoortige tabaksproducten aanvullende proeven verrichten of aanvullende informatie indienen. § 4. De fabrikanten of invoerders sturen de Dienst het bewijs van betaling van een vergoeding van 4000 euro per genotificeerd nieuwsoortig product op de rekening van de Dienst. Deze vergoeding is niet terugvorderbaar. § 5. De Minister kan een toelatingsprocedure voor nieuwsoortige tabaksproducten opzetten. HOOFDSTUK 7 - Voor roken bestemde kruidenproducten Voor roken bestemde kruidenproducten

Art. 15.§ 1. Op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemde kruidenproducten staat de volgende gezondheidswaarschuwing : "Het roken van dit product schaadt uw gezondheid Fumer ce produit nuit à votre santé Das Rauchen dieses Produkts schädigt Ire Gesundheit". § 2. De gezondheidswaarschuwing wordt gedrukt op de voor- en achterkant van de buitenzijde van de verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking. § 3. De gezondheidswaarschuwing moet voldoen aan de voorschriften van artikel 5, § 4. Zij beslaat 35 % van de oppervlakte van het overeenkomstige oppervlak van de verpakkingseenheid en van elke buitenverpakking. § 4. Verpakkingseenheden en buitenverpakkingen van voor roken bestemde kruidenproducten bevatten geen van de in artikel 9, § 1, 1°, 2° en 3°, bedoelde elementen of kenmerken en mogen niet vermelden dat het product geen additieven of geur- of smaakstoffen bevat.

Verstrekking van informatie over ingrediënten van voor roken bestemde kruidenproducten

Art. 16.§ 1. De fabrikanten en de invoerders van voor roken bestemde kruidenproducten verstrekken aan de Dienst een lijst van alle ingrediënten, met hun hoeveelheden, die voor de productie van die kruidenproducten gebruikt worden, en dit per merk en type. Wanneer de samenstelling van een product zodanig wordt gewijzigd dat die wijziging een impact heeft op de krachtens dit artikel verstrekte informatie, delen de fabrikanten en de invoerders dit ook mee aan de Dienst. De krachtens dit artikel vereiste informatie wordt verstrekt voordat een nieuw of gewijzigd voor roken bestemd kruidenproduct in de handel wordt gebracht. § 2. De overeenkomstig paragraaf 1 verstrekte informatie wordt verspreid op een website die voor het grote publiek toegankelijk is.

De marktdeelnemers specificeren nauwkeurig welke informatie zij als een bedrijfsgeheim beschouwen. HOOFDSTUK 8 - Slotbepalingen Strafbepalingen

Art. 17.§ 1. De tabaksproducten die niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit zijn als schadelijk te beschouwen in de zin van artikel 18 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. § 2. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld, vervolgd en gestraft overeenkomstig de bepalingen van de voornoemde wet van 24 januari 1977.

Opheffing

Art. 18.Het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten wordt opgeheven.

Overgangsbepalingen

Art. 19.De volgende producten kunnen tot 20 mei 2017 in de handel worden gebracht : 1° tabaksproducten die vóór 20 mei 2016 zijn geproduceerd of in het vrije verkeer zijn gebracht en geëtiketteerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten;2° voor roken bestemde kruidenproducten die zijn geproduceerd of in het vrije verkeer zijn gebracht vóór 20 mei 2016. Inwerkingtreding

Art. 20.Dit besluit treedt in werking op 19 mei 2016.

Uitvoering

Art. 21.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 februari 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De Minister van Middenstand, W. BORSUS

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten LIJST VAN WAARSCHUWENDE TEKSTEN (bedoeld in artikel 9, lid 1) 1. Roken veroorzaakt 9 van de 10 gevallen van longkanker 2.Roken veroorzaakt mond- en keelkanker 3. Roken beschadigt uw longen 4.Roken veroorzaakt hartaanvallen 5. Roken veroorzaakt beroertes en ernstige handicaps 6.Roken verstopt uw slagaderen 7. Roken vergroot de kans op blindheid 8.Roken beschadigt uw gebit en tandvlees 9. Roken kan uw ongeboren kind doden 10.Uw rook is schadelijk voor uw kinderen, familie en vrienden 11. Kinderen van rokers gaan zelf vaak roken 12.Stop nu - blijf leven voor je naaste familie en vrienden 13. Roken vermindert de vruchtbaarheid 14.Roken vergroot de kans op impotentie Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De Minister van Middenstand, W. BORSUS

^