Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 februari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/02/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/02/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/02/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016000740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 02/03/2016 numac 2016007046 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de voorzitter van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 10/02/2016 numac 2016009062 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016012009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016015020 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 16/02/2016 numac 2016022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Nationale Arbeidsraad voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016200433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van diverse metalen plooisystemen voor het gebruik in zitmeubelen, gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016200489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016200491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 16/02/2016 numac 2016200521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016200906 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een presentiegeld aan de Voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 15/07/2021 numac 2021031766 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016200490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2016 pub. 16/02/2016 numac 2016011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 103 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 05/02/2016 pub. 16/02/2016 numac 2016011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 104 houdende registratie van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 05/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016035212 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten voor 2016 van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016035298 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de middelen voor de subsidiëring van de aankoop van personenalarmtoestellen in 2016

decreet

type decreet prom. 05/02/2016 pub. 08/03/2016 numac 2016035230 bron vlaamse overheid Decreet houdende het toeristische logies

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2016 pub. 25/02/2016 numac 2016035203 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de steunverlening aan ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2016 pub. 02/03/2016 numac 2016035220 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanstelling van de leden van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de Vlaamse Regulator voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016035225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de identificatie en registratie van katten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2016 pub. 04/03/2016 numac 2016035232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2016 pub. 16/03/2016 numac 2016035283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2016 pub. 25/02/2016 numac 2016035223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, wat betreft de taakverdeling binnen de Vlaamse milieumaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016035294 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2016 pub. 29/03/2016 numac 2016035330 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen
^