Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 februari 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, is de heer Kesteloot F., licentiaat in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Elsene, gelijktijdig benoemd tot de functie van plaatsvervang Bij koninklijk besluit van 5 april 2019, dat in werking treedt op 29 februari 2020 `s avonds, i(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020020176
pub.
07/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 03/01/2020 numac 2019205643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken sluiten, is de heer Kesteloot F., licentiaat in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Elsene, gelijktijdig benoemd tot de functie van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Brussel II. Bij koninklijk besluit van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019040907 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen sluiten, dat in werking treedt op 29 februari 2020 `s avonds, is mevr. Paridaens Y., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 02/09/2021 numac 2021031896 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op 29 februari 2020 's avonds, is de heer Hul H., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 22 april 2019, is de machtiging om hun ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2020 van de heren: - Liégeois Y., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen; - Hesse M., ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luik en rechter in de politierechtbank Luik.

Bij koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012788 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019202288 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019011006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten, is de heer Visart de Bocarmé C., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik en directeur van de gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2020.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019040749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019201246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vaststelling van het percentage van de bijdragen tot bijkomende financiering van de tweede pensioenpijler voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019201423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar mits 35 jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Putteman J., vrederechter van het kanton Vilvoorde, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2020.

Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2019, - is de heer Van Praet A., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2020.

Deze machtiging is hernieuwbaar. - is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Piteüs J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2020.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014743 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 18/09/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019204433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 18/09/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019014383 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Casino Club", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten, is de aanwijzing van de heer Palumbo M., substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 februari 2020.

Bij koninklijk besluit van 11 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019204997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019030970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 331 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019014977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden sluiten, is de aanwijzing van mevr. Dreser L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 maart 2020.

Bij koninklijke besluiten van 3 december 2019, - is de aanwijzing van mevr. Fruy C., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 februari 2020. - is de aanwijzing van mevr. Melot V., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Luik, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 6 maart 2020. - is de benoeming van mevr. Funtowicz A.-F., werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 7 februari 2020.

Bij koninklijke besluiten van 20 december 2019, die in werking treden op 29 februari 2020 's avonds: - is mevr. Lange M.-A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de heer Verstraete R., afdelingsvoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper eershalve te voeren.

Er wordt, op zijn uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat. - is de aanwijzing van de heer Corazza E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, tot de functie van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 maart 2020. - is de aanwijzing van mevr. Baeyens B., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, tot de functie van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 maart 2020.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^