Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020020176 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, is de heer Kesteloot F., licentiaat in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Elsene, gelijktijdig benoemd tot de functie van plaatsvervang Bij koninklijk besluit van 5 april 2019, dat in werking treedt op 29 februari 2020 `s avonds, i(...) type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 07/02/2020 numac 2020040208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020040239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Hernieuwing van mandaat Bij koninklijk besluit van 14 november 2019, wordt het mandaat van directeur-generaal van het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer toeg Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020040245 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist bij het federaal parket, Mevr. Vito A.; Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaf Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2020, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in (...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200694 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 31 januari 2020, wordt, met ingang van 1 maa Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020010328 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in acute geneeskunde en artsen-specialisten in de urgentiegeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020020198 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen Bij ministerieel besluit van 17 januari 2020, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 2010 houdende uitvoering van 134. De heer ASSENMACHER Christophe, geboren te Ukkel, op 24 november 1959 : « Coupé ondé : au 1, p(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020040214 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 12 december 2019 wordt de heer Lambot Damien, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten in een betrekking van h Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020040213 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 12 december 2019 wordt mevrouw Karolien Kayenbergh, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten in een betrekking Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200529 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 juni 2019 wordt de bvba Transports Matton vanaf 12 juni 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 12 juni 2019, dat in werking treedt op Bij ministerieel besluit van 12 juni 2019, dat in werking treedt op 12 juni 2019, wordt artikel(...) type ministerieel besluit prom. 15/10/2019 pub. 07/02/2020 numac 2020200576 bron regering van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot indexering van de subsidies in het kader van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200370 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 97/2019 van 6 juni 2019 Rolnummer 7148 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen II.25, III.81, III.82, III.87, III.88, III.89 en de woorden « tot aan de eventuele vernietiging » in artikel III.80 van het Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 06/12/2019 pub. 07/02/2020 numac 2020020222 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan de adressen en de koppeling van adresgegevens

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020020181 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend raadsheer in het Benelux Gerechtshof. M 18 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op het artikel 3, leden 1 tot en met 3, van(...) Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 27 augustus 2019 akte heeft verleend van het on(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020020180 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 4 december 2019 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, is de aanwijzing van mevr. Beerens M. raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit h Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 23 januari 2020, werd de heer Vlérick J.-P., erer(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020030002 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 27, § 1, 1° en 10° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en op het art(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 25 oktober 2019 waarbij mevrouw Presilia de Vries een afwij(...) type beschikking prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020030001 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op de artikelen 27, § 1, 10°, 68, § 1, 6° en 70, § 2, 5° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF : Overwegende de aanvraag van 28 oktober 2019, waarbij dhr. Stéphane De Greef, bus 264/2,(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 14 januari 2020 werd mevrouw DELAHAYE Françoise, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de V Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 14 februari 2020 tot en met 13 februari 2021.(...) type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 14 januari 2020 werd mevrouw PLANCQ Myriam, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 29 maart 2020 tot en met 28 maart 2021.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020010313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020010330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het referentiesysteem van de initiële competenties

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 07/02/2020 numac 2020010335 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de voertuigtechnieken als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020020199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020020203 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020020205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020020204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2015 tot benoeming van de leden van de raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaalculturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020020206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 07/02/2020 numac 2020200575 bron regering van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200603 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 oktober 2017 betreffende de visverloven type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitvoering van de Task force Lokale Financiën

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020020146 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministeriële omzendbrief betreffende de uitwerking en opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200572 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 februari 2018, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 december 2019, heeft de Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde « Schendt artikel 1675/13, § 3, tweede streepje, van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 (...) type bericht prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200573 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 december 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling « Schendt artikel 152 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10, 11 en 14 van de Grondwet, in de l(...) type bericht prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200574 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 december 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeli « 1. Schenden de artikelen 87 en 89 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinq(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200595 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke orde: Secretarissen bij het parket Halle-Vilvoorde (m/v/x). - Selectienummer: BNG19149 Er zijn 2 laureaten. Deze(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200637 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten bij verschillende gerechtelijke entiteiten binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Sel(...) Er zijn 16 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 31/01/2020. De lijst van laureaten is (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020010276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 januari 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Special Olympics Belgium » te Brussel om van 1 oktobe type vergunning prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020040152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 januari 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel om van 1 februar

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020030062 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen - Diensthoofd (niveau A4) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG19420. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot en met 4/03/2020. Solliciteren k(...)

document

type document prom. 11/10/2019 pub. 07/02/2020 numac 2020200464 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 april 2019 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type document prom. 19/12/2019 pub. 07/02/2020 numac 2020200550 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het reglementaire deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200655 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG19430. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 13/01/2020. De uiterste inschrijvingsdatum van de funct(...) Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een Attaché arts- inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020 wordt Mevrouw GALLE Cécile, met i Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Dienst voor administratieve controle Benoeming van een Attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020 wordt Meneer CHAIDRON Rémi, met ingang van 1 oktober 2019 met da Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020020212 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** projectleiders **** (niveau ****1) voor **** **** Zaken. - ****: ****20042 Solliciteren kan tot 24/02/2020 via ****.****.****. De gedetailleerde ****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020040252 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket Halle-Vilvoorde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt g(...) Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket Hall(...)

document

type document prom. 09/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020010334 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020020223 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisors Fr/Nl-De (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20010 Solliciteren kan tot 24/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020030009 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieur brandpreventie , (niveau A2), voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19304 Deze selectie werd afgesloten op 20/01/2020. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200628 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers ICT Customer Services (niveau C) voor de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer : ANG19445 Solliciteren kan tot 21/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200648 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleider beheer van de sporen (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB19028 Solliciteren kan tot 20/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200651 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés A2 Overheidsopdrachten (niveau A2) voor FOD Justitie. - Selectie-nummer : ANG20034 Solliciteren kan tot 20/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200656 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Werfleiders wegen inrichting (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB19017 Solliciteren kan tot 20/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/02/2020 numac 2020200661 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** ****&**** - ****/rekrutering & projecten (niveau ****1) voor het **** **** voor de Veiligheid van de ****(****). - **** : ****19400 ****(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^