Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 december 2019

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, dat in werking treedt op 31 december 2019 's avonds, is de heer Timperman M., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Bij koninklijke besluiten van 21 maart 2019, ? is de heer d'Otreppe de Bouvette Ph., ondervo(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015662
pub.
06/12/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040249 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2019 's avonds, is de heer Timperman M., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 21 maart 2019, ? is de heer d'Otreppe de Bouvette Ph., ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg en vrederechter van het kanton Aarlen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 2020.

Deze machtiging kan worden hernieuwd. ? dat in werking treedt op 31 december 2019 's avonds, is mevr. Durieu M.-Ch., afdelingsprocureur bij het parket West-Vlaanderen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 12/04/2019 numac 2017010196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de deelsector koffiebranderijen type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019201121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019201152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019201151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011722 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 77, tweede lid, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano , en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano wat betreft de directieraad en de jury type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019201134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende Pensioenkas" genaamd en tot vaststelling van de statuten ervan sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2019 `s avonds, is de heer Goemans J., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011905 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2019 sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2019 `s avonds, is de heer Glaude Ph., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Luik eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2019 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2019 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden en de criteria voor de kandidaatstelling voor de leden van de Federale bemiddelingscommissie en van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 16/07/2019 numac 2019041052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2018 en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2018 type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten aanzien van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019012013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en vaststellen van de overtredingen en de administratieve controle op de naleving van de bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 24 december 1970 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van gasdistributie-installaties en van de besluiten genomen in uitvoering van deze wetten sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2019 `s avonds, is de heer Elslander J.-C., substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019200968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012809 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot bepaling van de praktische modaliteiten voor het verlenen van consulaire bijstand voor situaties bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de wet van 21 december 2013 houdende het consulair wetboek type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019040564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019200967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012 betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012811 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële aspecten van het verlenen van consulaire bijstand voor situaties bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de wet van 21 december 2013 houdende het consulair wetboek type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019202066 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2014 tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het internationaal perscentrum type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019201896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2019 `s avonds, is mevr. Ligot G., substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Hoei eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019202288 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019011006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012788 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Senaeve P., kamervoorzitter en familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 2020.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019013279 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het permanent secretariaat van de Conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2019 `s avonds, is aan de heer Van der Elst A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Aalst.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 8 juli 2019, die in werking treden op 31 december 2019 `s avonds, ? is de heer Cool J., procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, in ruste gesteld.

Hij heeft recht op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. ? is de heer Hanard A., afdelingsvoorzitter van de rechtbank in eerste aanleg Henegouwen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2019, die in werking treden op 31 december 2019 `s avonds, ? is aan de heer Lebeer J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. ? is aan de heer de Chaffoy de Courcelles J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014502 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot de afhandeling van klachten en bezwaar type koninklijk besluit prom. 11/09/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019014783 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 75 000 euro aan de « Stichting voor toekomstige generaties » sluiten, waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, dewelke niet mag gebeuren voor 1 januari 2020, is de heer Lescrauwaet J., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, aangewezen tot afdelingsprocureur bij dit parket, voor een termijn van drie jaar.

Bij koninklijke besluiten van 18 september 2019, die in werking treden op 31 december 2019 `s avonds, ? is mevr. Schreurs M., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Er is, op haar uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. ? is aan mevr. Van Deun A.-M., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 3 november 2019, ? is aan de heer Byvoet X., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Aan betrokkene wordt eveneens ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Hasselt. ? is de aanwijzing van de heer Meesen D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2020. - zijn hernieuwd, de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2020, de dames: o Pipeleers K., o Smeets K., rechters in de rechtbank van eerste aanleg Limburg. - is de aanwijzing van mevr. Goossen M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 januari 2020.

Bij koninklijk besluit van 11 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 02/12/2019 numac 2019205052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 02/12/2019 numac 2019205053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling met mobiele en wisselende werkplaatsen gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten, is het verlof wegens opdracht verleend aan mevr. de Hemptinne M., raadsheer en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in hoger beroep in het hof van beroep te Brussel, verlengd met ingang van 1 januari 2020, voor de duur van één jaar.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042465 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15 en 16 van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2019 `s avonds, is de heer Loriaux R., vrederechter van het derde kanton Charleroi, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij ministerieel besluit van 20 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019202288 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019011006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012788 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten0, dat in werking treedt op 1 november 2019, is de heer Vandermeersch D., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, benoemd tot lid van het Wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding in de hoedanigheid van lid van de beheersentiteit die het Hof van Cassatie en het parket bij dit Hof verenigt, voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^