Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 december 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019015366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 november 2019 wordt de heer Luc DERYCKERE op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juni 2019. Hij wordt ge type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 06/12/2019 numac 2019015374 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 06/12/2019 numac 2019015376 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de modaliteiten inzake de betaling, de rechtzetting, de overdracht en de terugbetaling van de voorafbetalingen, alsook de erop betrekking hebbende mededelingsmodaliteiten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 06/12/2019 numac 2019015455 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende koninklijke besluiten in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 06/12/2019 numac 2019015456 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019015663 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 september 2019, dat in werking treedt op 1 oktober 2019, is mevr. Vandenbroele A., gerechtelijk stagiaire voor het rechtsgebied Gent, benoemd als gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie. ? waarbij het mandaat in werking treedt op de da type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019015662 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, dat in werking treedt op 31 december 2019 's avonds, is de heer Timperman M., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Bij koninklijke besluiten van 21 maart 2019, ? is de heer d'Otreppe de Bouvette Ph., ondervo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019015664 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 november 2019, - is de heer Fierens D., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot Officier in de Kroonorde. - is mevr. Van Deun A.-M. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019015666 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, dat in werking treedt op 1 januari 2020, is aan de heer Van Bever Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement We Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019015665 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 2019, dat in werking treedt op 31 december 2019, is aan de heer Denys J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Flémalle. Het is hem vergund de titel van z Bij ministeriële besluiten van 20 november 2019, - is de aanwijzing in de hoedanigheid van k(...) type koninklijk besluit prom. 05/12/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019031032 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1bis van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 06/12/2019 numac 2019042560 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier te gebruiken door elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep, die een landenrapport moet indienen, voor de voldoening van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 321/3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019042621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 november 2019 wordt de heer Marc HELLINCKX op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juni 2019. Hij wordt gere type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019042650 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en mevrouw ****, ****, geboren te **** **** (****) op 27 juli(...) type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042661 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van artikel 2, b), van de wet van 7 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en tot bepaling van de datum bedoeld in artikel 23, vierde lid, van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de indexering van de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het tijdskrediet met motief "zorg" type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 20 jaar ploegenarbeid met nachtdienst voor de periode 2019-2020 (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019205011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019205017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende het behoud van de opleidingsinspanningen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019205162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - periode 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019205163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 59 jaar en 33 jaar loopbaan zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019205168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de conventionele inspanningen ten behoeve van bepaalde categorieën werknemers type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019205167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de conventionele inspanningen ten behoeve van bepaalde categorieën werknemers type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019205190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de arbeidsduur (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 29 november 2019, wordt Mevrouw Ann DELCROIX, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2020, eervol ontslag verleend uit haar functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019015600 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw Centrum voor Agrarisch Praktijk Opleiding als gewestelijk centrum voor landbouwvorming in het kader van de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019203278 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vastlegging van de lijst van de knelpuntberoepen

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019015667 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 12 juni 2019 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, is de aanwijzing van mevr. De Proost A., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoor Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 27 september 2019 van de eerste voorzitter van het(...)

beschikking

type beschikking prom. 28/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042686 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 11/1 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Hainaut. - Beschikking Bij beschikking van 25 november 2019 werd de heer FRERE Alain, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank van Hainaut, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangewezen om het ambt

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/06/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019014885 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019-1318 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende vervanging van de voorzitter van de raad van bestuur van de Office francophone de la Formation en alternance

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019015654 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van CVBA SO BATICREA als activiteitencoöperatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de prioritaire studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op netoverschrijdend niveau, van de personeelsleden van het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de PMS-centra, voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042638 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de prioritaire studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2020-2021

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042644 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van een personeelslid van het agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het departement Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 15/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het rooilijnplan 1M3D8E G 029510 01 te Mechelen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042643 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke opheffing van het rooilijnplan nr. AL.3/14/53.WA.1121/4 van de gewestweg N43

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042659 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de regels voor de werking, de beraadslaging en de organisatie van het college van de Waalse gouverneurs type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042658 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter vastlegging van het statuut van gewestelijke ontvangers en de wijze van inning van de bijdragen in de kosten van de gewestelijke ontvangsten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042696 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 4 van titel 2 en van de hoofdstukken 3 en 4 van titel 3 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019042683 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Justice and Democracy heeft de nietigverklaring gev Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2019. Deze zaak is inges(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019042333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medi Interpretatieregel betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve(...) type lijst prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019042714 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau B2), voor het kabinet van de gouverneur van de provincie Antwerpen. - Selectienummer : ANG19395 Solliciteren kan tot 8/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Naast deze lijst van(...) type lijst prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205629 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamanwerking. - Administratief deskundigen (m/v/x). - BNG19098 Er zi(...) Deze selectie werd afgesloten op 19/11/2019. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.(...) type lijst prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205654 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0431.254.674 TRAVAUX D'ISOLATION DU BATIMENT intrekking van de ambtshalve doorhaling(...) type lijst prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205676 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur-generaal beveiliging, veiligheid en crisisbeheer (niveau A4), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG19383 Solliciteren kan tot 10/01/2020 via www.selor.be De gede(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205684 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A, , voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister: Attachés Secretariaten Vakbondscomités/-commissies (m/v/x). - Selectienummer : BFG19075 Er is 1 laureaa(...) Deze selectie werd afgesloten op 25/11/2019. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** **** , (niveau ****2), voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en Energie. - ****: ****19235 Deze selectie werd afgesloten op 28/11/2019. De lijst van ge(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van de **** ****(...) type lijst prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205687 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Dataminer voor de Kruispuntbank van Ondernemingen , (niveau A2), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19229 Deze selectie werd afgesloten op 28/(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205688 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** , (niveau ****2), voor de **** **** ****.****.****., Middenstand en Energie. - ****: ****19232 Deze selectie werd afgesloten op 28/11/2019. De lijst van geslaagd(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van de **** ****(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019015632 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie . - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit (...) Dit besluit werd gepubliceerd op de website van het BIPT (www.bipt.be).

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019015652 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 29 november 2019, pagina 109200, betreffende de benoeming van de heer Fourie Ch. en mevr. Vleminckx A., vrederechters van het kanton Landen-Zoutleeuw tot vrederechter

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019092411 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand november 2019    Indice novembre 2019 Moye(...)

document

type document prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205666 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Jurist (niveau A) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW19013 Solliciteren kan tot 20/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205728 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Ontslag en benoeming van een effectief lid in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de overheid Bij koninklijk besluit van 29 november 2019, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking - wordt aan de heer Laurent BONFOND eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend lid van he(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019015457 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019015653 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Tweede oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor gere De opdracht van het wetenschappelijk comité bestaat erin om, op verzoek van de directie en de raad (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019042649 bron raad van state Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 11 juni 2019 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenparigheid van stemmen, een drievou Tijdens haar plenaire vergadering van 7 november 2019 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019042651 bron raad van state Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 11 juni 2019 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenparigheid van stemmen, een drievou Tijdens zijn plenaire vergadering van 8 oktober 2019 heeft de Senaat de lijst bevestigd zoals voorg(...)

document

type document prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019014765 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De heer Houben H., notaris ter standplaats Genk, en de heer Vanderstraeten D., notaris ter standplaats Opglabbeek, zijn overgegaan tot de vorming van de associatie "Houben & Vanderstraeten" met zetel te Genk. De associ Deze associatie treedt in werking op 1 januari 2020. (...) type document prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019015668 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Er wordt, op gezamenlijk verzoek, een einde gesteld aan de aanstelling van de heer Dewagtere K., notaris ter standplaats Jabbeke, als lid in de associatie "Van Hoestenberghe, Dewagtere & Dewagtere" ter standplaats Jabbeke type document prom. 14/10/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042598 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205675 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de bevordering B van Nederlandstalige Verantwoordelijken HACCP (niveau B), voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : BNG19122 Deze selectie werd afgesloten op 28/11/2019. Er is 1 laureaat. De l(...) type document prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205681 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs - Financieel Experten (niveau A3), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18216 Deze selectie werd afgesloten op 19/11/2019. Er zijn geen geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 06/12/2019 numac 2019205723 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Adviseur-experten Public Health Emergencies (niveau A3) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : AFG19362 Solliciteren kan tot 6/01/2020 via www.sel(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)
^