Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 februari 2022
gepubliceerd op 17 maart 2022

Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2022200981
pub.
17/03/2022
prom.
13/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 47;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997012139 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 8, laatst gewijzigd bij wet van 20 december 2020;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening sluiten tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019013497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 20/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019013509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie sluiten tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 14 januari 2021 en op 3 juni 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juli 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 4 november 2021;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging volgens hetwelk voorontwerpen van regelgeving houdende autoregulering van de federale overheid worden vrijgesteld van de impactanalyse;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Begroting en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit en de bijgevoegde aanpassing van de bestuursovereenkomst hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en de staatssecretaris bevoegd voor Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 februari 2022 FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER De Staatssecretaris voor Begroting, E. DE BLEEKER

AVENANT 2021 BIJ DE BESTUURSOVEREENKOMST 2016-2018 INLEIDING AVENANT 2021 BIJ DE BESTUURSOVEREENKOMST VOOR DE PERIODE 2016- 2018 TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING Overwegende, dat de bestuursovereenkomst rekening houdt met de gewijzigde socio-economische context als gevolg van de coronacrisis en dat de opdrachten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening conjunctuurgevoelig zijn. Er wordt voor 2021 een grote toename van de werkloosheid voorspeld en het zal een grote uitdaging zijn om de dienstverlening te blijven garanderen en de verbintenissen aangaande afwerkingstermijnen en kwaliteit bij de behandeling van dossiers werkloosheid en loopbaanonderbreking te respecteren. De lockdown en de nooit geziene, plotse stijging van aanvragen tijdelijke werkloosheid en corona-ouderschapsverlof benadrukken hoe belangrijk het is om verder te investeren in het moderniseren en het zo veel mogelijk vereenvoudigen van procedures. De Rijksdienst wil volop inzetten op verdere digitalisering, automatisering en het maximaal gebruik van moderne en gebruiksvriendelijke e-governmenttoepassingen. De Rijksdienst doet al het mogelijke om dit te realiseren maar dit hangt af van de evolutie van het werkvolume en de middelen die de Rijksdienst hiervoor ter beschikking zal krijgen; dat de bestuursovereenkomst geen betrekking heeft op de inhoudelijke aspecten van de sociale zekerheid, noch op de vastlegging van het bedrag van de ontvangsten of uitgaven in de opdrachtenbegroting, maar de optimalisering beoogt van de dagelijkse werking en het beheer van de instellingen en om dat doel te bereiken een grotere marge toekent inzake personeelsbeleid en financieel beheer; dat de overeenkomstsluitende partijen zichzelf beschouwen als partners die, slechts samen met andere partners, de opdrachten die aan de Rijksdienst zijn opgelegd, uitvoeren en kunnen uitvoeren; dat de huidige overeenkomst geen afbreuk kan doen aan de bevoegdheden, opdrachten en verantwoordelijkheden van andere partijen die bij de toepassing van het stelsel van de werkloosheidsverzekering betrokken zijn; dat de overeenkomst de partijen slechts bindt in het kader van de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de uitbetalingsinstellingen, zoals die reglementair bepaald is; dat de uitbetalingsinstellingen bevoegd en verantwoordelijk blijven voor de opdrachten toegekend in toepassing van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, met name de werknemer informeren betreffende zijn rechten en plichten met betrekking tot de werkloosheidsverzekering, het dossier van de werknemer indienen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de voorgeschreven formulieren ter beschikking van de werknemer houden, aan de werknemer of aan de bevoegde diensten alle voorgeschreven mededelingen verstrekken en voorgeschreven documenten overmaken en de werkloosheidsuitkeringen en de andere gelijkgestelde uitkeringen die aan de werknemer toekomen, uitbetalen op grond van de aanduidingen vermeld op de uitkeringskaart, met inachtneming van de wettelijke en de reglementaire bepalingen; dat beide overeenkomstsluitende partijen zich engageren om een optimale omgeving te creëren voor de realisatie van de verbintenissen, meer bepaald door akkoorden te sluiten met de Gewesten en de Gemeenschappen en deze te respecteren en te doen respecteren; dat de overeenkomstsluitende partijen zich engageren om de beschikkingen te respecteren inzake het paritair beheer dat versterkt wordt, aangezien in het kader van de responsabilisering van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid belangrijker verantwoordelijkheden en meer autonomie toegekend worden aan de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid; dat de wil bestaat om een avenant of avenanten toe te voegen aan de huidige overeenkomst indien nieuwe beleidsinitiatieven of beleidswijzigingen in werking treden na de ondertekening van de huidige overeenkomst; dat de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening met de staat gold voor de periode die aanving op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2018; dat de ministerraad van 05/04/2019 heeft beslist dat de bestuursovereenkomsten van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid voor de periode 2016-2018 worden verlengd met twee jaar maar dat de Koning kan beslissen tot een verkorting van deze verlengingsduur; dat de tweede verlenging van de vijfde bestuursovereenkomst 2016-2018 voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021, is vastgesteld door artikel 52 van de programmawet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 december 2020; dat de Rijksdienst met dit tweede avenant de bestuursovereenkomst voor de periode 2016-2018, aangepast door een eerste avenant voor de jaren 2019-2020, aanpast voor het jaar 2021 rekening houdende met de prioritaire projecten waarvoor budgettaire middelen werden toegekend door de staat; gelet op het advies van het Tussenoverlegcomité, gegeven op 03/03/2021; gelet op de goedkeuring van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven tijdens zijn zitting van 14/01/2021 en 03/06/2021 van het ontwerp van avenant 2021; gelet op het akkoord van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, gegeven op 18/01/2021, inzake de onderlinge coördinatie en consistentie van de ontwerpen van avenant 2021 bij de bestuursovereenkomst van de onderscheiden Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid; gelet op de goedkeuring van de regering, na beraadslaging in de Ministerraad, van 19 november 2021; wordt in uitvoering van het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997012139 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot modernisering van de sociale zekerheid en de vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, tussen: - de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, door mevrouw Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, door mevrouw Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, en - de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, vertegenwoordigd door - de stemgerechtigde beheerders, aangeduid door het beheersorgaan: de heer Koen Meesters, mevrouw Sabine Slegers en de heer Raf De Weerdt, als vertegenwoordigers van de werknemers, en de heer Louis Warlop en de heer Gianni Duvillier, als vertegenwoordiger van de werkgevers; - de administrateur-generaal, Georges Carlens, en de adjunct-administrateur-generaal, Claudette De Koninck voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 overeengekomen wat volgt: Met uitzondering van hetgeen hieronder is bepaald, blijven alle verbintenissen van de RVA-bestuursovereenkomst 2016-2018 en het 1e aanhangsel voor de jaren 2019-2020 van toepassing voor het jaar 2021.

Voor zover mogelijk dient elke verwijzing naar de jaren 2016 tot 2018 te worden opgevat als een logische verwijzing naar de jaren 2016 tot 2021.

De verbintenissen die voortvloeien uit de bestuursovereenkomst 2016-2018 en het 1e aanhangsel voor de jaren 2019 en 2020 en dit aanhangsel voor het jaar 2021 zullen worden uitgevoerd voor het jaar 2021 voor zover er, op initiatief van de federale regering die samengesteld werd na de verkiezingen van 26 mei 2019, geen nieuwe bestuursovereenkomst tot stand komt overeenkomstig de procedure voorzien in het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997012139 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

De artikelen 69bis, 97ter en 97quater worden toegevoegd vanaf 01.01.2021 en de artikelen 2, 26, 45, 48, 63, 64, 67, 68, 75, 89, 91, 95, 97bis, 99, 141 en 142 worden vanaf 01.01.2021 vervangen door de volgende artikelen.

TITEL II: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 2 De missie omschrijft beknopt de bestaansreden en activiteiten van de RVA: De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. De RVA is verantwoordelijk voor één van de basissectoren van de Sociale Zekerheid. Hij past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet toe. De RVA voert de regelgeving ter zake uit. Hierbij moet uiteraard ook rekening gehouden worden met de Europese context die een steeds belangrijker rol speelt binnen het werkgelegenheidsbeleid.

De lijst met de belangrijkste wettelijke opdrachten is opgenomen als bijlage 1.

De RVA is actief op 6 grote domeinen: - preventie - vergoeding - (her)inschakeling - verzoening van het privéleven met het beroepsleven - informatie - controle.

De RVA werkt op al deze zes domeinen nauw samen met de politieke beleidsverantwoordelijken en in het bijzonder met zijn Voogdijminister, de Minister van Werk. Hij neemt actief deel aan de voorbereiding en de evaluatie van de reglementeringen waarvoor hij bevoegd is.

In de visie beschrijft de RVA waar hij naartoe wil tegen 2025: "Samen voor een activerende sociale bescherming." De visie geeft duidelijk de richting aan waarin de RVA, samen met zijn medewerkers, wil evolueren en is gesteund op twee pijlers: De RVA wil: - sociale bescherming bieden en transities op de arbeidsmarkt ondersteunen, - een referentiepunt zijn inzake goed beheer en klantgerichtheid.

De strategie vloeit voort uit de visie en bepaalt hoe de RVA zijn visie stapsgewijs zal realiseren.

Voor de periode 2018-2020 had de RVA 3 strategische doelstellingen bepaald: 1. Samen ten dienste van de klant: informatie, termijnen en kwaliteit 2.Vermindering van inbreuken en fraude: een zaak van iedereen 3. Een wendbare organisatie: klaar om zich aan te passen aan de evoluties in onze omgeving De RVA-strategie die normaal wordt bepaald voor drie jaar zal uitzonderlijk verlengd worden met één jaar. In 2021 wordt aan de 3 strategische doelstellingen een 4e strategische doelstelling toegevoegd die de nadruk legt op de verdere digitalisering van onze dienstverlening en processen: 4. Maximaal digitaal: voor een efficiëntere dienstverlening en processen De waarden geven aan welke principes en ideeën het intern gedrag van de medewerkers en de relaties van de RVA met de buitenwereld bepalen. De volledige teksten van de missie en de visie van de RVA, zijn opgenomen als bijlage 2 bij deze bestuursovereenkomst.

TITEL IV : UITVOERING EN OPTIMALISERING VAN DE BASISOPDRACHTEN Afdeling II: Vergoeden van de in geval van sluiting van ondernemingen

ontslagen werknemers Artikel 26 Het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen meet de termijn waarbinnen het resultaat van de onderzoeken naar de toepasbaarheid van de sluitingswetten aan het Beheerscomité wordt meegedeeld.

De wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder type wet prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft sluiten waarbij de termijn voor de overname van de activa gevoelig worden ingekort heeft als doelstelling om een gevoelige tijdswinst te realiseren bij het afronden van de onderzoeken naar de toepasbaarheid van de sluitingswetgeving waardoor de individueel rechthebbende sneller betaald wordt. in 2021 zal het resultaat van de onderzoeken voor 80 % van de faillissementen afgewerkt worden binnen een termijn van 6 maanden. HOOFDSTUK 2: het systeem handhaven en verder ontwikkelen van een preventieve en gerichte aanpak van misbruiken en fraude om reguliere tewerkstelling te ondersteunen De RVA draagt ook bij aan de ondersteuning van de werkgelegenheid door de bevoegdheidsoverdrachten naar de gefedereerde entiteiten te begeleiden (Titel III, Hoofdstuk 2). Afdeling III: Behandelen van dossiers afstand en beslag

Artikel 45 De RVA maakt gebruik van de toepassing eDeduction, die beheerd wordt door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. eDeduction is een platform voor de elektronische uitwisseling van gegevens in het kader van gedwongen inhoudingen op sociale uitkeringen (beslag onder derden, loonoverdracht,...). Afdeling IV: Uitvoeren van het controlebeleid

Artikel 48 De RVA implementeert zijn strategie inzake controle door middel van operationele plannen.

In functie van de beschikbare middelen en van de prioriteiten bepalen deze plannen concrete en meetbare doelstellingen en pertinente en uniforme benaderingen inzake preventie, detectie en beteugeling van inbreuken.

De resultaten van de operationele plannen worden opgevolgd via specifieke boordtabellen.

Daarnaast rapporteert de RVA ook extern aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) over de verwezenlijking van strategische doelstellingen, over de realisatie van doelstellingen opgenomen in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding en over de financiële opbrengsten van de controles. Afdeling VI: Optimaliseren van controletechnieken

Artikel 63 De RVA optimaliseert de samenwerking met andere inspectiediensten onder coördinatie van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

De RVA voert, in samenwerking met de andere inspectiediensten, controles uit op grote evenementen met een commercieel karakter.

De RVA werkt ook actief mee aan de controles die georganiseerd worden op initiatief van de Arbeidsauditeur.

De RVA zal ook de informatie-uitwisseling met de bevoegde Belgische instellingen verder intensifiëren en uitbouwen. Daartoe neemt de RVA deel aan regeringsprojecten die tot doel hebben om de gegevensuitwisseling met zijn externe partners verder te optimaliseren. Ook om situaties van grensoverschrijdende fraude te voorkomen, te detecteren en te sanctioneren zal de RVA zijn contacten met de bevoegde Belgische en buitenlandse instellingen uitbreiden en intensifiëren.

Artikel 64 De RVA werkt, in het kader van het regeringsproject '9 werven' mee aan de optimalisering van de gegevensbanken die ter beschikking van de controlediensten worden gesteld en gebruikt de informatie van deze gegevensbanken in de uitvoering van zijn controleopdrachten. In het kader van ditzelfde project zal de RVA, waar nodig, en financieel mogelijk, de nodige aanpassingen en verbeteringen aanbrengen aan zijn eigen databanken.

De uitvoering van dit regeringsproject door de RVA vereist de nodige bijkomende budgettaire middelen, welke zijn opgenomen in artikel 141.

TITEL V : GOOD GOVERNANCE HOOFDSTUK I : toepassen van het GEintegreerd beheersmodel Artikel 67 De RVA bepaalt zijn strategie voor een periode van 3 jaar die gelet op de uitzonderlijke situatie verlengd werd met 1 jaar. De strategie wordt vertaald in een operationeel plan met specifieke doelstellingen en indicatoren.

Ook de operationele entiteiten en supportdirecties van de RVA stellen jaarlijks een operationeel plan op dat de RVA-strategie vertaalt in lokale doelstellingen en indicatoren.

Artikel 68 Om op een gestructureerde manier aan strategische planning te doen, maakt de RVA gebruik van een strategische kalender waarin meerdere cycli op elkaar worden afgestemd: de voornaamste beslissingsmomenten in verband met de strategie, het projectmanagement, de evaluatiecyclus en de bestuursautonomie.

De uitvoering van de strategie wordt twee maal per jaar geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd tijdens een strategisch seminarie. Over de beslissingen van elk strategisch seminarie wordt binnen de maand intern gecommuniceerd en wordt er een verslag opgemaakt. HOOFDSTUK 2: een gestructureerde klantenstrategie ontwikkelen Afdeling I: Ter beschikking stellen van informatie aan de klanten

Artikel 69bis De RVA investeert in de verdere uitbreiding van zijn digitale, multichannel klantenservice door: - een grondige re-engineering van de RVA-website: een technische update en inhoudelijke aanpassing door gebruik van een content management systeem - het gebruik van artificiële intelligentie op de website: creatie van een chatbot voor recurrente, seizoensgebonden vragen en FAQ en toevoeging van een virtual assistant om klanten te begeleiden op de website - het gebruik van artificiële intelligentie in het klantencontactcenter: creatie van een voicebot voor recurrente, seizoensgebonden vragen en FAQ De uitvoering van dit moderniseringsproject door de RVA vereist de nodige bijkomende budgettaire middelen, welke zijn opgenomen in artikel 141. Afdeling II: Verbeteren van de dienstverlening

Artikel 75 De Rijksdienst garandeert het nabijheidsprincipe voor zijn klanten en zorgt dat alle 30 RVA-kantoren toegankelijk zijn voor het publiek op afspraak als een antwoord via de andere kanalen niet mogelijk is of als een klant geen gebruik kan maken van de digitale kanalen. HOOFDSTUK 5: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Artikel 89 De RVA ontvangt in het kader van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid leerlingen, studenten en werkzoekenden om stage te lopen in de diensten.

De RVA zorgt voor een vadémécum voor de directies en de entiteiten om voor alle soorten stages een kwalitatief onthaal te kunnen aanbieden. HOOFDSTUK 6: Optimaliseren van processen en diensten om de efficiëntie te verhogen Artikel 91 De RVA hanteert een systeem van kostprijsberekening waardoor hij een gedetailleerd overzicht heeft van de structuur van de werkingskosten van de Rijksdienst. Er is een opsplitsing volgens kostenplaats, kostensoort, proces en project.

Door de kostprijsberekening te linken aan de boordtabellen kan het verband gelegd worden tussen financiële informatie en operationele informatie en kan men de prijs per eenheid product berekenen.

De resultaten van de kostprijsberekening van het voorbije jaar worden vóór eind september gepubliceerd en kunnen aanleiding geven tot verbeteringsacties om de efficiëntie te verhogen.

Artikel 95 De RVA heeft belangrijke inspanningen gedaan om een rigoureus beleid te voeren in de loop van de vorige bestuursovereenkomsten. De RVA zal deze inspanningen voortzetten, rekening houdend met de reeds bereikte resultaten, nieuwe opdrachten, hun complexiteit en het werkvolume.

De RVA verbindt zich ertoe, ondanks de beperkte budgettaire middelen, de verbintenissen van deze overeenkomst te behalen tijdens de duur van haar geldigheid.

Het niet behalen van een verbintenis in verband met de kernactiviteiten van de RVA zal evenwel niet als dusdanig beschouwd worden indien dit het aanwijsbare gevolg is van: - een stijging van het aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid of volledige werkloosheid of loopbaanonderbreking met minstens 20 % ten opzichte van het jaar 2019, ingevolge de conjuncturele evolutie; - een significante stijging van de complexiteit van de dossiers ingevolge een nieuwe beleidsmaatregel; - een uitzonderlijke situatie waarbij het aantal dagen waarop niet gewerkt wordt binnen de federale overheid in een periode van 30 dagen meer dan 3 dagen bedraagt (uitgezonderd zaterdagen en zondagen).

In dat geval wordt het aantal niet-gewerkte dagen afgetrokken van de werkelijke termijnen van de in de beoogde maand behandelde dossiers.

De verlenging van de opvang van het gestegen werkvolume inzake tijdelijke werkloosheid en volledige werkloosheid ingevolge de coronacrisis vereist de nodige bijkomende budgettaire middelen, welke zijn opgenomen in artikel 141.

Artikel 97bis De RVA is de voorbije jaren gestart met de migratie van al zijn mainframetoepassingen naar een nieuwe open technologie die past binnen de standaarden van de G-Cloud.

Ingevolge de coronacrisis heeft de technische migratie een vertraging opgelopen, waardoor de overeenkomst met Unisys met één jaar dient verlengd te worden, wat de nodige bijkomende budgettaire middelen vereist, welke zijn opgenomen in artikel 141.

In dezelfde context werd in het domein loopbaanonderbreking, door middel van een Business Process Reengineering (BPR), gestart met de analyse en ontwikkeling van een volledig nieuwe gebruiksvriendelijke toepassing voor de behandeling van de dossiers tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven.

In het domein werkloosheid werd ter vervanging van de bestaande toepassingen, door middel van verschillende BPR's, gestart met de analyse en ontwikkeling van nieuwe, moderne en gebruiksvriendelijke toepassingen ter ondersteuning van de volgende backoffice processen of activiteiten: - Verificatie (gestart in 2019); - Beslagleggingen (gestart in 2019); - Toelaatbaarheid (gestart in 2020); - Tijdelijke werkloosheid en werkgeversdatabank (gestart in 2020).

Als de BPR's in het domein werkloosheid een impact zouden hebben op de processen van de uitbetalingsinstellingen of op de uitwisseling van gegevens met de uitbetalingsinstellingen of aanleiding zouden kunnen geven tot de modernisering van sommige procedures met de uitbetalingsinstellingen, zal dat met hen worden besproken, zonder de voortgang van de BPR te vertragen.

Artikel 97ter De RVA wil grote vooruitgang boeken in het gebruik van de eBox burger zodat de eBox gebruikt wordt als geprivilegieerd kanaal voor communicatie met de burger en de communicatie op papier vermindert.

In 2021 zal er eerst een technische migratie van de toepassingen, eBox Service en eBox Publisher, plaatsvinden. Daarbij aansluitend zal RVA de eBox gebruiken als extern communicatiemiddel met de sociaal verzekerde voor alle processen, inclusief het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen.

In samenwerking met FOD BOSA moet het gebruik van de eBox aangemoedigd worden zodat het aantal geactiveerde eBoxen bij de burgers verhoogt.

Van zodra een burger zijn eBox activeert worden RVA-documenten alleen nog naar de eBox verstuurd.

De uitvoering van dit moderniseringsproject door de RVA vereist de nodige bijkomende budgettaire middelen, welke zijn opgenomen in artikel 141.

Artikel 97quater De RVA wil zijn klantenstrategie maximaal digitaliseren door het optimaliseren van de bestaande e-governmenttoepassingen met een focus op het vergemakkelijken van de toegang, het zoveel mogelijk verplichten van het gebruik ervan door werkgevers, het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid, het automatiseren van procedures en achterliggende backofficeprocessen. - De vervanging van de bestaande e-gov toepassing Tijdelijke werkloosheid is prioritair. - Er moet ook een doorgedreven promotie gebeuren van alle e-governmenttoepassingen om het gebruik ervan te verhogen: tijdelijke werkloosheid, e-C3, e-C3.2, E-LO+, Break@work,...

Daarnaast stelt de RVA ook alle elektronische documenten ter beschikking die onze partners toelaten om vooruitgang te boeken in het elektronisch toekennen van uitkeringen en om e-governmenttoepassingen te gebruiken als gepriviligeerd kanaal.

De uitvoering van dit moderniseringsproject door de RVA vereist de nodige bijkomende budgettaire middelen, welke zijn opgenomen in artikel 141.

TITEL VI: MEETINSTRUMENTEN VOOR DE OPVOLGING VAN DE DOELSTELLINGEN EN DE NALEVING VAN DE GEDRAGSREGELS Artikel 99 De RVA realiseert de projecten vermeld in de artikels 61, 64, 69bis, 76, 85, 97bis, 97ter en 97quater die de RVA onderneemt om bepaalde doelstellingen van de bestuursovereenkomst na te komen, en integreert de projecten in de basisactiviteiten van zodra ze gerealiseerd zijn.

TITEL IX: BUDGETTAIR, FINANCIEEL EN BOEKHOUDKUNDIG LUIK Beheersbegroting voor het jaar 2021 Artikel 141 De initiële beheersbegroting van de RVA voor het jaar 2021 werd in de omzendbrief CT/433/2020/27/173-B d.d. 22.12.2020 van de Staatssecretaris van Begroting als volgt vastgelegd: In EUR

2021

Personeelsuitgaven

204.751.000

Werkingsuitgaven

47.225.000

waarvan: Gewone werking

19.017.615

Informatica SMALS

13.860.904

Informatica andere

14.346.481

Investeringen

4.772.000

waarvan: Roerende investeringen

826.024

Informatica-investeringen

1.398.000

Onroerende investeringen

2.547.976

Niet-limitatieve werkingsuitgaven

450.000

Totaal

257.198.000


Deze beheersenveloppe omvat nog niet volgende benodigde kredieten: ? 2.075.000 EUR voor de uitvoering van de nieuwe moderniseringsprojecten, zoals beschreven in de artikels 64, 69bis, 97ter en 97quater, ? 1.200.000 EUR voor de noodzakelijke verlenging van de overeenkomst met Unisys voor één jaar, en dat ingevolge de opgelopen vertraging bij de technische migratie ingevolge de coronacrisis, zoals beschreven in artikel 97bis, ? 6.966.000 EUR voor de verlenging in 2021 van de opvang van het gestegen werkvolume inzake tijdelijke werkloosheid en volledige werkloosheid ingevolge de coronacrisis, zoals beschreven in artikel 95, en waarvoor de toenmalige Minister van Begroting reeds vanuit de federale coronaprovisie op 18.09.2020 een krediet ten belope van 3.538.632 EUR voor het tweede semester van 2020 heeft toegekend aan de RVA. Indien voor deze benodigde kredieten geen financiering kan gevonden worden, hetzij vanuit de federale begroting, hetzij vanuit de Europese begroting (EU-relanceplan), dan zal de RVA genoodzaakt zijn om sommige projecten uit te stellen of bepaalde activiteiten te schrappen of deze met eigen middelen uit te voeren.

Maximumbedrag van de kredieten voor het statutair personeel Artikel 142 Overeenkomstig artikel 5 § 1 6° van het KB van 3 april 1997 wordt het maximumbedrag van de kredieten voor het statutair personeel vastgelegd op 155.197.899 EUR voor het jaar 2021, rekening houdend met de gekende patronale bijdragen (patronale pensioenlasten,...).

In naam van de Belgische Staat: De vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, P.-Y. DERMAGNE De vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, P. DE SUTTER De staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee, E. DE BLEEKER In naam van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: De stemgerechtigde beheerders aangeduid door het Beheerscomité: K. MEESTERS S. SLEGERS R. DE WEERDT L. WARLOP G. DUVILLIER De administrateur-generaal, G. CARLENS De adjunct-administrateur-generaal, C. DE KONINCK

^