Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 april 2022

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 februari 2022, wordt de heer Sven VAN PARIJS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022040516
pub.
27/04/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 februari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2022 pub. 17/03/2022 numac 2022200981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 13/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Adviesraad Gas en Elektriciteit, tot opheffing van twee besluiten inzake de adviesraad Gas en Elektriciteit en tot intrekking van het koninklijk besluit van 21 september 2021 betreffende de samenstelling en de werking van de Adviesraad Gas en Elektriciteit type koninklijk besluit prom. 13/02/2022 pub. 10/03/2022 numac 2022201114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 oktober 2019 houdende benoeming van de ondervoorzitters en leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 13/02/2022 pub. 17/03/2022 numac 2022030955 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, met betrekking tot levende orgaandonoren type koninklijk besluit prom. 13/02/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022040289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2022, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 13/02/2022 pub. 24/02/2022 numac 2022201004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2022 sluiten, wordt de heer Sven VAN PARIJS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 december 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^