Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 juli 2021
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2021021510
pub.
02/08/2021
prom.
11/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/11/2021021510/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 93, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 13 november 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 27 mei 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 9 juni 2021;

Gelet op advies nr. 68.116/2 van de Raad van State, gegeven op 26 oktober 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 11, 2°, van het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten, wordt vervangen als volgt: "2° de centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie, waarvan het laboratorium voor wat betreft activiteiten inzake dactyloscopische gegevens geaccrediteerd moet zijn in overeenstemming met de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 en dit volgens de procedures en voorwaarden voor accreditatie vastgelegd in het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling;".

Art. 2.In artikel 13 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt: "4° in de gedeconcentreerde directies van Antwerpen, Brussel, Charleroi, Oost-Vlaanderen en Luik, het laboratorium van technische en wetenschappelijke politie, dat voor wat betreft activiteiten inzake DNA-profielen en dactyloscopische gegevens geaccrediteerd moet zijn in overeenstemming met de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 en dit volgens de procedures en voorwaarden voor accreditatie vastgelegd in het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling;"; b) de bepaling onder 4bis° wordt ingevoegd, luidende: "4bis° de gespecialiseerde dienst van technische en wetenschappelijke politie, belast met het onderzoek op het plaats delict;".

Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

^