Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021031804 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft type wet prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten type wet prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van richtlijn 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van richtlijn 2019/879 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019, van richtlijn 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2019, van richtlijn 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 en houdende diverse bepalingen type wet prom. 11/07/2021 pub. 18/07/2022 numac 2022015178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 11/07/2021 pub. 28/03/2023 numac 2023010123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021021348 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de verlenging van de aan bepaalde verbintenissen van Dexia Crédit Local S.A. toegekende Staatswaarborg type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031800 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031890 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een eenmalige COVID-toelage voor het verpleegkundig personeel van de buitendiensten van het directoraat-generaal van de penitentiaire inrichtingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021032978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2021 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021042488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de **** type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en door het koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203411 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nederlandstalige en Franstalige afdeling van de erkenningscommissie van eerste aanleg, ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 03/04/2023 numac 2023041260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de ****. - **** vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021031762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de **** inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de **** type ministerieel besluit prom. 11/07/2021 pub. 30/03/2023 numac 2023030642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de **** inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de ****. - **** vertaling

erratum

type erratum prom. 11/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de ****. - Erratum type erratum prom. 11/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de **** inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de ****. - Erratum type erratum prom. 11/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021032818 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft. - Errata
^