Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 juli 2021

Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021 wordt mevrouw Fanny VAN CLEVEN, rijksambtenaar bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in de klasse SW1 met de titel van assistent ontslag uit haar ambt verleend met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2021021598
pub.
30/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021042488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031890 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een eenmalige COVID-toelage voor het verpleegkundig personeel van de buitendiensten van het directoraat-generaal van de penitentiaire inrichtingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031800 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en door het koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021032978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2021 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203411 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nederlandstalige en Franstalige afdeling van de erkenningscommissie van eerste aanleg, ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist sluiten wordt mevrouw Fanny VAN CLEVEN, rijksambtenaar bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in de klasse SW1 met de titel van assistent ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 juli 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^