Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 oktober 2021

Ereconsuls. - Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 24 december 2020, worden bevorderd of benoemd: Kroonorde Ridder De heer DIERICK, Hendrik, 15.11.2020, honorair Consul van België te Mombasa. Orde van Leopold II Officier De heer VANCOLE

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021033226
pub.
04/10/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Ereconsuls. - Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 24 december 2020, worden bevorderd of benoemd: Kroonorde Ridder De heer DIERICK, Hendrik, 15.11.2020, honorair Consul van België te Mombasa.

De heer DRESSE, Jude Jean Joël, 15.11.2020, honorair Consul van België te Port-au-Prince.

Orde van Leopold II Officier De heer VANCOLEN, Stefaan, 15.11.2020, honorair Consul van België te Surabaya.

Toekenning van persoonlijke titel Bij koninklijk besluit van 14 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020203953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020203920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020044000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de stichting « PAIRI DAIZA FOUNDATION » type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020203827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werklieden en werklieden met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020043998 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5000 euro aan de vzw « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » sluiten0 : Wordt aan de heer Alejandro BLAESS, honorair Consul van België te Córdoba, de persoonlijke titel van ereconsul-generaal toegekend.

Machtiging Bij koninklijk besluit van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020016223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2016 houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020204975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043844 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Pour la Solidarité » om bepaalde kosten te dekken van het studieproject over de behoeften van LGBTQI+ vluchtelingen en het versterken van de sociale steun voor dit publiek type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043648 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme sluiten : Wordt de heer Hugo MINDERHOUD, ereconsul van België te Tashkent, ertoe gemachtigd het ambt van ereconsul van het Koninkrijk Zweden in dezelfde plaats uit te oefenen.

Ontslagen Bij koninklijk besluit van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020016223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2016 houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020204975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043844 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Pour la Solidarité » om bepaalde kosten te dekken van het studieproject over de behoeften van LGBTQI+ vluchtelingen en het versterken van de sociale steun voor dit publiek type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043648 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme sluiten: Wordt, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevrouw Barbara JOHNSTON, honorair Consul van België te Calgary, met ingang van 31 maart 2018 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021030886 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 30/03/2021 numac 2021030846 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2020 tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn sluiten: Wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Carlos STUART CORONEL PALMA jr., ereconsul van België te Goiânia.

Bij koninklijk besluit van 18 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021201090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC323" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag, tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021, voor werknemers die tenminste 59 jaar oud zijn en die in een zwaar beroep werken (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag, tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021, voor werknemers die tenminste 59 jaar oud zijn en die reeds tenminste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid of in een zwaar beroep, met 33 jaar loopbaan werken (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het wegvervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de op deze opleiding volgende wettelijke examens van de werknemers die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021040979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad sluiten: Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Ali CHEMAIS, ereconsul van België te N'Djamena.

Bij koninklijk besluit van 6 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021031496 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot aanstelling van de directeur generaal van het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot Helicobacter pylori serologie type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041576 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de IgM antilichamen type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de endocrinologische diagnostiek type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041573 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, § 1, A., II., en artikel 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de klinische biologie type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021041826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de vroedvrouwen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers sluiten: 1. Wordt eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevrouw Annie STEVERLYNCK, honorair Consul van België te Mar del Plata.2. Wordt Mevrouw Annie STEVERLYNCK ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren. Bij koninklijk besluit van 21 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021021025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis en 17quater van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021020817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021021049 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vierde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 28/10/2021 numac 2021022204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041635 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de voorwaarden waaronder de capaciteitshouders die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen het recht hebben tot deelname aan de prekwalificatieprocedure en wat betreft de minimumdrempel in MW sluiten: 1. Wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer David Kenneth DAVIES, honorair Consul van België te Bandar Seri Begawan, vanaf 13 juni 2021 's avonds.2. Wordt de heer David Kenneth DAVIES ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031800 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021042488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021032978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2021 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203411 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nederlandstalige en Franstalige afdeling van de erkenningscommissie van eerste aanleg, ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en door het koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten: 1. Wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Alejandro BLAESS, ereconsul-generaal van België te Córdoba.2. Wordt de heer Alejandro BLAESS ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. Afschaffing - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 2020 houdende het reglement van de Vikinglotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en algemene bepalingen betreffende haar spelen type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021041848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021042086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedure van de eerste vergadering van de algemene vergadering van het Instituut voor Octrooigemachtigden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021201129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021042057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel sluiten : 1. Wordt het consulaat van België te Duisburg afgeschaft.2. Wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Erich STAAKE, honorair Consul van België te Duisburg. Ontslagen - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020016223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2016 houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020204975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043844 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Pour la Solidarité » om bepaalde kosten te dekken van het studieproject over de behoeften van LGBTQI+ vluchtelingen en het versterken van de sociale steun voor dit publiek type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043648 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme sluiten: 1. Wordt, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevrouw Andrea BERGER, honorair Consul van België te Salzburg.2. Wordt de heer Peter UNTERKOFLER voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Salzburg met als ressort het Land Salzburg. Bij koninklijk besluit van 23 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020203953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020203920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020044000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de stichting « PAIRI DAIZA FOUNDATION » type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020203827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werklieden en werklieden met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020043998 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5000 euro aan de vzw « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » sluiten: 1. Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jean-Claude RIZZI, honorair Consul van België te Dijon.2. Wordt de heer Jean-Claude RIZZI ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.3. Wordt de heer Philippe RIZZI voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Dijon met als ressort de Departementen Nièvre, Côte d'Or, Yonne en Saône-et-Loire. Bij koninklijk besluit van 24 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040105 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2021 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 24/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040227 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Wijziging sluiten: 1. Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Yves MINSSIEUX, honorair Consul van België te Lyon.2. Wordt Mevrouw Sylvie BOACHON voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Lyon met als ressort de departementen Rhône, Loire, Ain, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Ardèche en Drôme. Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021030886 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 30/03/2021 numac 2021030846 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2020 tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn sluiten: 1. Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Christian M.BACHKE, honorair Consul van België te Trondheim. 2. Wordt de heer Christian M.BACHKE ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te dragen. 3. Wordt de heer Thomas NORDBERG voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Trondheim met als ressort de provincie Trondelag. Ontslag - Benoeming - Vaststelling ressort Bij koninklijk besluit van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020016223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2016 houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020204975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043844 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Pour la Solidarité » om bepaalde kosten te dekken van het studieproject over de behoeften van LGBTQI+ vluchtelingen en het versterken van de sociale steun voor dit publiek type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043648 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme sluiten: 1. Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Reginald WINSSINGER, honorair Consul van België te Phoenix.2. Wordt de heer Reginald WINSSINGER ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.3. Wordt de heer Frederick WINSSINGER voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Phoenix.4. Wordt het ressort van het Consulaat van België te Phoenix als volgt vastgesteld: de Staten Arizona en New Mexico. Oprichting - Benoemingen - Vaststelling ressorten Bij koninklijk besluit van 8 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020016223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2016 houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020204975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043844 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Pour la Solidarité » om bepaalde kosten te dekken van het studieproject over de behoeften van LGBTQI+ vluchtelingen en het versterken van de sociale steun voor dit publiek type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043648 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme sluiten: 1. Wordt te Austin een Consulaat van België opgericht met als ressort de Graafschappen Atascosa, Bandera, Bastrop, Bee, Bell, Bexar, Blanco, Brewster, Brooks, Brown, Burnet, Caldwell, Cameron, Coke, Coleman, Comal, Comanche, Concho, Coryell, Crane, Crockett, Culberson, Dimmit, Duval, Ector, Edwards, El Paso, Frio, Gillespie, Glasscock, Guadalupe, Hamilton, Hays, Hidalgo, Hudspeth, Irion, Jeff Davis, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kendall, Kenedy, Kerr, Kimble, Kinney, Lampasas, La Salle, Live Oak, Llano, Lovign, McCulloch, McMullen, Martin, Mason, Maverick, Medina, Menard, Midland, Mills, Pecos, Presidio, Reagan, Real, Reeves, Runnels, San Saba, Schleicher, Starr, Sterling, Sutton, Terrell, Tom Green, Travis, Upton, Uvalde, Val Verde, Ward, Webb, Willacy, Williamson, Wilson, Winkler, Zapata en Zavala in de Staat Texas.2. Wordt de heer Geoffrey S.CONNOR voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Austin. 3. Wordt de heer Peter DUMOULIN voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Houston.4. Wordt het ressort van het Consulaat van België te Houston als volgt vastgesteld: de Graafschappen Anderson, Angelina, Aransas, Austin, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Berleson, Calhoun, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Delta, DeWitt, Falls, Fannin, Fayette, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Goliad, Gonzales, Gregg, Grimes, Hardin, Harris, Harrison, Henderson, Hill, Hopkins, Houston, Hunt, Jackson, Jasper, Jefferson, Kleberg, Lamar, Lavaca, Lee, Leon, Liberty, Limestone, McLennan, Madison, Marion, Matagorda, Milam, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Navarro, Newton, Nueces, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Refugio, Robertson, Rockwall, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Patricio, Shelby, Smith, Titus, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Washington, Wharton en Wood in de Staat Texas.5. Wordt het ressort van het Consulaat van België te Dallas als volgt vastgesteld: de Staat Oklahoma en de Graafschappen Andrews, Archer, Armstrong, Bailey, Baylor, Borden, Briscoe, Callahan, Carson, Castro, Childress, Clay, Cochran, Collin, Collingsworth, Cooke, Cottle, Crosby, Dallam, Dallas, Dawson, Deaf Smith, Denton, Dickens, Donley, Eastland, Ellis, Erath, Fisher, Floyd, Foard, Gaines, Garza, Gray, Grayson, Hale, Hall, Hansford, Hardeman, Hartley, Haskell, Hemphill, Hockley, Hood, Howard, Hutchinson, Jack, Johnson, Jones, Kaufman, Kent, King, Knox, Lamb, Lipscomb, Lubbock, Lynn, Mitchell, Montague, Moore, Motley, Nolan, Ochiltree, Oldham, Palo Pinto, Parker, Parmer, Potter, Randall, Roberts, Scurry, Shackleford, Sherman, Somervell, Stephens, Stonewall, Swisher, Tarrant, Taylor, Terry, Throckmorton, Wheeler, Wichita, Wilbarger, Wise, Yoakum en Young in de Staat Texas. Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020203953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020203920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020044000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de stichting « PAIRI DAIZA FOUNDATION » type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020203827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werklieden en werklieden met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020043998 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5000 euro aan de vzw « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » sluiten1 : Wordt de heer Hiroaki AKAO voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Sapporo met als ressort de prefectuur Hokkaido.

Benoeming - Vaststelling ressort Bij koninklijk besluit van 23 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020203953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020203920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020044000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de stichting « PAIRI DAIZA FOUNDATION » type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020203827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werklieden en werklieden met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020043998 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5000 euro aan de vzw « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » sluiten : 1. Wordt de heer Matheus MENEZES DOLECKI voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Santos.2. Wordt het ressort van het Consulaat van België te Santos als volgt vastgesteld : de onmiddellijke geografische regio`s Santos en Caraguatatuba, Ubatuba en S+o Sebasti+o in de Staat S+o Paulo. Vaststelling ressort Bij koninklijk besluit van 6 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021033030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032952 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 06/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021033029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/09/2021 pub. 17/09/2021 numac 2021032944 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt met het oog op het uitstel van het gebruik van het Europees uniform elektronisch verslagleggingsformaat type koninklijk besluit prom. 06/09/2021 pub. 07/10/2021 numac 2021022024 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 06/09/2021 pub. 03/11/2021 numac 2021033516 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende een bijzondere maatregel betreffende de professionele evaluatie van de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten : 1. Wordt het ressort van de ereconsulaire post van België te Manaus als volgt vastgesteld : de Staten Acre, Amazonas en Rondônia.2. Wordt het ressort van de ereconsulaire post van België te Recife als volgt vastgesteld : de Staten Para¤ba, Pernambuco en Rio Grande do Norte.3. Wordt het ressort van de ereconsulaire post van België te Belém als volgt vastgesteld : de Staten Amapss, Parss en Roraima. 4. Wordt het ressort van de ereconsulaire post van België te Salvador de Bahia als volgt vastgesteld : de Staten Alagoas, Bahia en Sergipe.

^