Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 juli 2021

Carriere Hoofdbestuur Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021 en met ingang van 1 oktober 2021 wordt mevrouw Heidy ROMBOUTS aangeduid als titularis van de managementfunctie N-1 Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021021571
pub.
29/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carriere Hoofdbestuur Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021042488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031890 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een eenmalige COVID-toelage voor het verpleegkundig personeel van de buitendiensten van het directoraat-generaal van de penitentiaire inrichtingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031800 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en door het koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021032978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2021 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021203382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten en met ingang van 1 oktober 2021 wordt mevrouw Heidy ROMBOUTS aangeduid als titularis van de managementfunctie N-1 Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor een periode van zes jaar.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

^