Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015
gepubliceerd op 08 september 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het statuut van de syndicale delegatie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015012161
pub.
08/09/2015
prom.
10/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het statuut van de syndicale delegatie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het statuut van de syndicale delegatie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014 Statuut van de syndicale delegatie (Overeenkomst geregistreerd op 13 maart 2015 onder het nummer 125902/CO/102.09)

Artikel 1.Deze overeenkomst wordt gesloten volgens de algemene principes van het statuut van de syndicale delegatie die het voorwerp uitmaken van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad op 24 mei 1971, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 5bis van 30 juni 1971, nr. 5ter van 21 december 1978 en nr. 5quater van 5 oktober 2011.

Ze definieert het statuut van de syndicale delegaties voor het arbeiderspersoneel van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van de niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk.

Ze verbindt de representatieve organisaties van arbeiders en werkgevers vertegenwoordigd in dit subcomité.

Onder "arbeiders" worden zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers verstaan.

Art. 2.De hierboven bedoelde werkgevers die voldoen aan de voorwaarden gesteld in onderstaand artikel 9, a) of desgevallend 9, b) erkennen dat hun arbeidspersoneel bij hen vertegenwoordigd is door middel van een delegatie waarvan de leden, voorgedragen door één of meerdere representatieve arbeidersorganisaties, worden aangeduid of verkozen.

De representatieve arbeidersorganisaties verbinden zich ertoe om ervoor te zorgen dat de aangeduide afgevaardigden of kandidaten voor de verkiezingen worden uitgekozen volgens hun representatief karakter bij het personeel, het gezag waarover ze moeten beschikken bij de uitoefening van hun syndicaal mandaat alsook hun vaardigheden.

Bevoegdheid van de syndicale afvaardiging

Art. 3.De bevoegdheden van de syndicale afvaardiging hebben onder meer betrekking op : 1° de arbeidsverhoudingen;2° de onderhandelingen met het oog op het sluiten van collectieve overeenkomsten of akkoorden in de schoot van de onderneming, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de collectieve overeenkomsten of akkoorden die op andere vlakken zijn gesloten;3° de toepassing in de onderneming van de sociale wetgeving, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, van het arbeidsreglement en van de individuele arbeidsovereenkomsten;4° de naleving van de algemene beginselen bepaald in : 1.de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5, gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad, betreffende het statuut van de syndicale delegatie; 2. onderhavige overeenkomst.

Art. 4.De syndicale delegatie heeft het recht door het ondernemingshoofd of door zijn vertegenwoordiger te worden gehoord naar aanleiding van elk geschil of betwisting van collectieve aard die zich in de onderneming voordoen. Zij heeft hetzelfde recht, wanneer dergelijke geschillen of betwistingen dreigen te ontstaan.

De uren die besteed worden aan gesprekken tussen vakbondsafgevaardigden en het ondernemingshoofd worden verloond als normale werkuren, ook al vindt de vergadering uitzonderlijk buiten de normale werkuren plaats.

Art. 5.Elke individuele klacht wordt langs de gewone hiërarchische weg ingediend door de betroffen werknemer, die op zijn verzoek wordt bijgestaan door zijn syndicale afgevaardigde. De syndicale delegatie heeft het recht te worden gehoord naar aanleiding van elk individueel geschil of elke betwisting.

Art. 6.Om de in voorgaande artikelen 4 en 5 bedoelde geschillen of betwistingen te voorkomen, moet de syndicale delegatie van het personeel voorafgaandelijk door de werkgever worden ingelicht over de veranderingen die de contractuele of gebruikelijke arbeids- en loonsvoorwaarden mogelijk kunnen wijzigen, met uitzondering van inlichtingen van persoonlijke aard.

Zij zal onder meer worden ingelicht over de wijzigingen die voortvloeien uit de wet, de collectieve overeenkomsten of de bepalingen van algemene aard die in de individuele arbeidscontracten zijn opgenomen, voornamelijk de bepalingen die een weerslag hebben op de loonschalen en de regels van beroepsclassificatie.

Art. 7.Bij ontstentenis van een ondernemingsraad, zal de syndicale delegatie de taken, rechten en opdrachten kunnen uitoefenen die aan deze raad worden toegekend door hoofdstuk II - artikelen 4, 5, 6, 7 en 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst die op 9 maart 1972 in de schoot van de Nationale Arbeidsraad werd gesloten, betreffende informatie en raadpleging van de ondernemingsraden over de algemene vooruitzichten van de onderneming en de werkgelegenheidskwesties hieromtrent en door de regionale wettelijke bepalingen ter vervanging van het koninklijk besluit van 25 september 1972 houdende regels omtrent de inlichting van de ondernemingsraden in uitvoering van artikel 37, alinea's 2 en 3 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie.

Voorwaarden waaronder het mandaat van syndicale afgevaardigde wordt uitgeoefend

Art. 8.De effectieve leden van de syndicale delegatie of hun plaatsvervangers bij ontstentenis zullen over de nodige tijd (vergoed zoals arbeidstijd) en faciliteiten (materiaal,...) beschikken, vastgelegd in onderling overleg op ondernemings- of vestigingsniveau op het moment dat er een nieuwe syndicale delegatie wordt ingesteld, voor de collectieve of individuele uitoefening van hun syndicale opdrachten en activiteiten bepaald door deze overeenkomst en dat zonder daarbij het werk in het gedrang te brengen en rekening houdend met het specifieke karakter van de onderneming of vestiging.

De onderneming zal in functie van haar infrastructuur en noden, de nodige faciliteiten ter beschikking stellen van de syndicale afvaardiging van het personeel voor het gebruik van een lokaal, dat niet noodzakelijk exclusief daartoe wordt gebruikt, om haar taken passend te vervullen.

De syndicale afgevaardigden zullen in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst over vakbondsvorming de nodige tijd en faciliteiten krijgen om deel te nemen aan cursussen of seminaries die door de vakorganisaties worden georganiseerd.

In ondernemingen of bedrijven met meerdere vestigingen die onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst vallen, kunnen de verschillende syndicale delegaties, al naargelang de noden, samengeroepen worden om kwesties met een gezamenlijk belang te onderzoeken, ofwel onder elkaar ofwel in aanwezigheid van de directie.

Daartoe richten de syndicale delegaties of de vakbondsorganisaties een gemotiveerde aanvraag aan de werkgever. De werkgever kan zich niet willekeurig verzetten tegen de gezamenlijke vergadering en zal die binnen de kortst mogelijke termijn moeten organiseren.

Oprichting en samenstelling van de syndicale afvaardigingen

Art. 9.a) Ondernemingen met 50 of meer arbeiders die vallen onder het toepassingsgebied van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst Op vraag van één of meer representatieve arbeidersorganisaties, kan een syndicale delegatie worden ingesteld in bedrijven met minstens 50 arbeiders die vallen onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Het aantal effectieve en plaatsvervangende leden zal, per bedrijfszetel die valt onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst, het volgende zijn :

Nombre d'ouvriers du siège d'exploitation Aantal arbeiders per bedrijfszetel

Effectifs Effectief

Suppléants Plaatsvervangend

Moins de 25 ouvriers -- Minder dan 25 arbeiders

1

1

De 25 à 74 ouvriers -- Tussen 25 en 74 arbeiders

2

2

De 75 à 150 ouvriers -- Tussen 75 en 150 arbeiders

3

3

De 151 à 250 ouvriers -- Tussen 151 en 250 arbeiders

4

4

De 251 à 500 ouvriers -- Tussen 251 en 500 arbeiders

5

5


Vanaf 501 arbeiders, mag het aantal effectieve leden niet meer bedragen dan één procent van het totale arbeidersbestand en evenveel plaatsvervangende leden. Toch, kunnen in de bedrijfszetels waar deze aantallen overschreden worden bij de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst deze aantallen niet verminderd worden. b) Bedrijven met minder dan 50 arbeiders die vallen onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst Bedrijven met minder dan 50 arbeiders die vallen onder het toepassingsgebied van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst aanvaarden de vertegenwoordiging van 1 syndicale gesprekspartner per organisatie, waarvan de financiering verloopt via een bijdrage van 37,18 EUR per arbeider die valt onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk door de werkgever aangegeven bij het Fonds voor Sociale Vrede op 31 december van het voorgaande jaar en gestort aan het Fonds voor Sociale Vrede ten laatste op 30 april van het jaar volgend op het refertejaar. De vertegenwoordiging wordt verzekerd door vrijgestelden van arbeidersvakorganisaties.

Werkgevers staan aan de vertegenwoordigers van de vakbondsorganisaties toe dat de onderneming en de werknemers bezocht kunnen worden, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 22, alinea 1 hieronder.

De betroffen ondernemingen verbinden zich ertoe om het overleg te begunstigen met het oog op het vermijden van geschillen inzake het naleven van wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten.

In ondernemingen die tussen 30 en 49 arbeiders te werk stellen, kan een syndicale delegatie, bestaande uit één afgevaardigde per arbeidersvakorganisatie (maximum 2 afgevaardigden), toch ingesteld worden als minstens 50 pct. van de arbeiders die vallen onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk aangegeven door de werkgever aan het Fonds voor Sociale Vrede op 31 december van het voorgaande jaar zijn aangesloten bij een arbeidersvakorganisatie. Elk jaar, in de maand na de jaarlijkse algemene vergadering van het Fonds voor Sociale Vrede, zal dit fonds de lijst van de ondernemingen die aan dit criterium beantwoorden, overmaken aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk en dat volgens de informatie waarover hij beschikt. c) Voor de toepassing van de drempels uit artikel 9, wordt het aantal arbeiders dat valt onder de bedrijven van Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk bepaald op basis van het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag, en dat volgens de regels die gelden voor de sociale verkiezingen.Deze informatie wordt meegedeeld aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk door middel van de werkgeversvertegenwoordiger en dat ten laatste op 15 april van elk jaar. d) De voorzitter van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk deelt ten laatste op 31 mei van elk jaar aan de representatieve arbeiders- en werkgeversorganisaties de lijst van de ondernemingen mee die op basis van de informatie waarover hij beschikt, zowel voldoen aan de drempelvoorwaarden als aan de aansluitingsgraad hierboven.

Art. 10.Om de functies van afgevaardigde te kunnen uitoefenen, moeten de personeelsleden, zowel effectief als plaatsvervangend en zonder onderscheid naar geslacht, aan de volgende voorwaarden voldoen op de datum van de verkiezing of de aanduiding : 1° minstens 18 jaar oud zijn;2° onder een arbeidscontract staan;3° een anciënniteit van minstens 1 jaar hebben in de onderneming.Voor de berekening van de anciënniteit, wordt rekening gehouden met de totale duur van de verschillende contracten (CBD, COD, interim) die elkaar zonder onderbreking opvolgen (behalve onderbrekingen van minder dan 4 maanden te wijten aan de werkgever); 4° de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben;5° geen deel uitmaken van het directiepersoneel;6° aangesloten zijn bij één van de arbeidersvakorganisaties waarbij tenminste 10 pct.van de arbeiders van de onderneming zijn aangesloten; 7° de betroffen vakbondsorganisatie zal de onderneming inlichten over de keuze van de gewenste kandidaat. In nieuw opgerichte ondernemingen die 50 arbeiders of meer te werk stellen en die vallen onder het toepassingsdomein van deze overeenkomst, wordt overgegaan tot de oprichting van een syndicale delegatie, ook al voldoen de kandidaten niet aan de voorwaarden uit 3° hierboven beschreven. Zij zullen wel moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel 2, alinea 2 hierboven beschreven.

Statuut van de leden van de syndicale afvaardiging

Art. 11.De syndicale delegatie wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar.

Art. 12.Het mandaat van de effectieve en plaatsvervangende leden loopt af : a) op verzoek van de werknemersorganisatie die de kandidatuur van de betroffenen heeft voorgedragen;b) bij ontslag van de betroffene;c) wanneer hij afstand doet van zijn mandaat;d) wanneer de betroffene geen personeelslid van de onderneming of de bedrijfszetel meer is;e) omdat hij is overgestapt van de categorie van arbeider naar die van bediende;f) door een zware fout;g) na afloop van de normale termijn van zijn mandaat.

Art. 13.De plaatsvervangende leden zetelen ter vervanging van een effectief lid : - wanneer deze verhinderd is; - wanneer het mandaat van het effectief lid afloopt omwille van één van de hierboven opgesomde redenen in artikel 12, a) tot f).

Als het mandaat van een syndicaal afgevaardigde afloopt in de loop van de uitoefening ervan om welke reden dan ook, en wanneer er geen plaatsvervanger aanwezig is, dan heeft de werknemersorganisatie die wordt vertegenwoordigd door het betroffen mandaat, het recht om de persoon aan te duiden die het mandaat zal uitdoen, gelet op de voorwaarden bepaald in artikelen 2, alinea 2 en 10 voor de aanduiding van afgevaardigden.

Art. 14.Bij de instelling of vernieuwing van een syndicale delegatie, zullen de betroffen vakbondsorganisaties een onderling akkoord moeten bereiken over de verdeling van de mandaten. Bij onenigheid over deze verdeling, zullen er verkiezingen georganiseerd worden. Hetzelfde geldt voor de toekenning van de effectieve en plaatsvervangende mandaten aan de voorgedragen kandidaten. Deze verkiezingen zullen verlopen volgens een procedure die gelijkaardig is aan de verkiezingsprocedure voor personeelsvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en in het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Deze bepalingen kunnen in onderling overleg worden aangepast tussen de vakbondsorganisaties, en dat volgens de gebruiken of plaatselijke bijzonderheden.

Als ze dat nuttig acht, dan zal de fabrieksdelegatie een hoofdafgevaardigde aanduiden onder haar leden.

Art. 15.De vakbondsafgevaardigden genieten van dezelfde promotie- en bevorderingsmogelijkheden als de werknemerscategorie waartoe ze behoren.

Art. 16.De leden van de vakbondsdelegatie kunnen niet ontslagen worden wegens redenen eigen aan de uitoefening van hun mandaat.

Art. 17.Procedure a) Ontslag van een vakbondsafgevaardigde om welke reden dan ook, behalve dringende reden De werkgever die van plan is een dergelijk ontslag door te voeren dient daarvan de syndicale delegatie voorafgaandelijk op de hoogte te stellen, waaraan hij de ingeroepen redenen voorlegt.Tegelijkertijd, stelt hij de vakbondsorganisatie op de hoogte die de kandidatuur van de afgevaardigde heeft voorgesteld, en dat per aangetekend schrijven dat uitwerking heeft op de derde dag na de verzenddatum.

De betroffen vakbondsorganisatie beschikt over een termijn van 7 dagen om mee te delen dat ze weigert de ingeroepen redenen die het geplande ontslag zouden moeten rechtvaardigen, te aanvaarden. Deze kennisgeving gebeurt aangetekend, de periode van 7 dagen begint te lopen op de dag waarop de brief die de werkgever verstuurde, uitwerking heeft.

Wanneer er langs vakbondszijde niet wort gereageerd, wordt ervan uitgegaan dat de ingeroepen redenen als gegrond worden aanzien.

Indien de vakbondsorganisatie weigert om de gegrondheid van de ingeroepen redenen te aanvaarden, heeft de meest gerede partij de mogelijkheid om de kwestie voor te leggen aan de beoordeling van het verzoeningsbureau van het paritair comité; de ontslagmaatregel kan niet uitgevoerd worden zolang deze procedure loopt.

Indien het verzoeningsbureau niet tot een éénparig besluit is kunnen komen binnen de 30 dagen van de aanvraag tot tussenkomst, dan zal het geschil over de gegrondheid van de ingeroepen redenen tot ontslag worden voorgelegd aan een arbeidsrechtbank.

Het is bepaald dat de betroffen afgevaardigde zijn gebruikelijke verloning blijft ontvangen tijdens de duur van de verzoeningsprocedure. b) Ontslag van een vakbondsafgevaardigde op staande voet, wegens dringende reden In geval van een ontslag van een vakbondsafgevaardigde wegens dringende reden, moeten de vakbondsdelegatie en de vakbondsorganisatie die de kandidaat hebben voorgedragen, hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld door de werkgever.De verwittiging gebeurt bij aangetekend schrijven dat uitwerking heeft op de derde dag volgend op de datum van verzending en dat zonder afbreuk te doen aan de toepassing van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De betroffen vakbondsorganisatie beschikt over een termijn van 7 dagen om mee te delen dat ze weigert de ingeroepen redenen die het geplande ontslag zouden moeten rechtvaardigen, te aanvaarden. Deze kennisgeving gebeurt aangetekend, de periode van 7 dagen begint te lopen op de dag waarop de brief die de werkgever verstuurde, uitwerking heeft.

Wanneer er langs vakbondszijde niet wordt gereageerd, wordt ervan uitgegaan dat de ingeroepen redenen als gegrond worden aanzien.

Indien de vakbondsorganisatie weigert om de gegrondheid van de ingeroepen redenen te aanvaarden, heeft de meest gerede partij de mogelijkheid om de kwestie voor te leggen aan de beoordeling van het verzoeningsbureau van het paritair comité; dat zich zal moeten uitspreken over het bestaan van de dringende reden.

Indien het verzoeningsbureau de dringende reden met éénparigheid van stemmen niet erkent, zal deze een voorstel moeten formuleren om de afgevaardigde eventueel opnieuw te integreren en over de modaliteiten hieromtrent.

Indien het verzoeningsbureau niet tot een éénparig standpunt kan komen over de dringende reden, dan zal het geschil over de geldigheid van de ingeroepen redenen van de werkgever om het ontslag te rechtvaardigen, worden voorgelegd aan arbeidshoven.

Art. 18.De werkgever is een forfaitaire vergoeding verschuldigd in volgende gevallen : 1. indien hij een syndicale afgevaardigde ontslaat, zonder de in de artikel 17, a) en b) bepaalde procedure na te leven;2. indien hij een syndicale afgevaardigde ontslaat wegens dringende reden en de dringende ontslagreden ongegrond wordt verklaard door het verzoeningsbureau van het paritair comité, behalve wanneer de werkgever een reïntegratievoorstel aanvaardt dat het verzoeningsbureau opstelt en behalve wanneer de ontslagen afgevaardigde het reïntegratievoorstel verwerpt terwijl de werkgever het aanvaardde;3. indien de werkgever een afgevaardigde heeft ontslagen wegens dringende reden en de arbeidsrechtbank het ontslag ongegrond heeft verklaard;4. indien de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens zware fout van de werkgever wat voor de afgevaardigde een reden is tot onmiddellijke beëindiging. De forfaitaire vergoeding is gelijk aan het brutoloon van één jaar, onverminderd de toepassing van de artikelen 39 en 40 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Deze vergoeding is niet verschuldigd wanneer de syndicale afgevaardigde de vergoeding ontvangt bepaald door artikel 16 van de wet van 19 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden, in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen alsook voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.

Art. 19.De niet-verkozen kandidaten worden, als bescherming tegen ontslag, gelijkgesteld met vakbondsafgevaardigden in functie. Toch, geldt voor hen dat de forfaitaire vergoeding uit het vorige artikel gelijk is aan de brutoverloning van 6 maanden.

Art. 20.In elk geval van conventionele overdracht van een onderneming of een deel van de onderneming die valt onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst of in geval van opdeling in verschillende juridische entiteiten van een technische bedrijfseenheid vallend onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst, blijven de vakbondsafgevaardigden genieten van de bescherming bepaald in artikelen 17 tot 19 van deze collectieve arbeidsovereenkomst tot de conventionele duur van hun mandaat afloopt.

Indien, in geval van overdracht, de autonomie van het bedrijf of van het deel van het bedrijf op welk niveau de syndicale delegatie werd opgericht, behouden blijft, blijven de syndicale afgevaardigden hun mandaat uitoefenen tot dit afloopt. Bij ontstentenis en zonder afbreuk te doen aan alinea 1 van dit artikel, blijven de syndicale afgevaardigden die in de overgehevelde entiteit tewerkgesteld zijn, hun mandaat daar uitoefenen tot dit afloopt, behalve andersluidend akkoord.

Informatie en consultatie van het personeel

Art. 21.De syndicale delegatie zal mondeling of schriftelijk kunnen overgaan tot alle mededelingen die nuttig zijn voor het personeel zonder dat dit de organisatie van het werk mag verstoren. Deze mededelingen moeten van professionele of van syndicale aard zijn.

In de mate van het mogelijke, kunnen er op de werkplek en tijdens de rusttijden en indien nodig tijdens de werkuren, informatievergaderingen van het personeel georganiseerd worden door de syndicale delegatie, indien ze dat wenst bijgestaan door vrijgestelden en mits akkoord van de werkgever. Deze laatste kan zijn instemming hiermee niet willekeurig weigeren.

Tussenkomst van de vrijgestelden van de werknemers- en werkgeversorganisaties

Art. 22.Er wordt overeengekomen dat het lokaal dat ter beschikking staat van de syndicale delegatie tevens toegankelijk zal zijn voor de vrijgestelden, mits voorafgaandelijke inlichting van de werkgever, en dat minstens 24 uur op voorhand behalve in geval van naar behoren gemotiveerde overmacht, door de betroffen vrijgestelde.

Wanneer de tussenkomst van een syndicale delegatie niet tot een akkoord kon leiden met de directie om een geschil te beslechten, kunnen de afgevaardigden een beroep doen op een vrijgestelde van hun vakbondsorganisatie om heikele ondernemingskwesties te blijven onderzoeken. In dat geval, kan de directie zich laten bijstaan door een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie.

Indien, ondanks de tussenkomst van de vrijgestelden langs werkgevers- en werknemerszijde, het conflict niet werd opgelost, zal het voorgelegd worden aan het verzoeningsbureau van het paritair subcomité.

Kwesties die aan de basis lagen van een geschil worden niet uitgevoerd vóór het einde van de verzoeningsprocedure.

Art. 23.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten zonder afbreuk te doen aan de bestaande situaties, noch aan de onderhandelde akkoorden op ondernemingsvlak in de geest van een positief en constructief overleg (bijvoorbeeld rekening houdend met de georgrafische ligging van fabrieken of dwingende gegevenheden eigen aan het werk in team).

Geldigheidsduur van de overeenkomst en opzegging

Art. 24.Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en wordt voor onbepaalde duur gesloten.

Ze kan in onderling overleg tussen de partijen herzien worden. Ze kan tevens opgezegd worden door de ene of de andere partij, mits een vooropzeg van 6 maanden die aangetekend wordt meegedeeld aan de voorzitter van het paritair subcomité.

De organisatie die hiervoor het initiatief zal nemen, verbindt zich ertoe om de redenen van de opzegging mee te delen en wijzigingsvoorstellen neer te leggen, waarover de ondertekenende partijen binnen de maand vanaf ontvangst binnen het paritair comité zullen spreken.

Art. 25.De verzoeningsprocedure bepaald in artikel 22 omvat de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de opzegtermijn van de opzegging.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^