Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015009466 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015, is machtiging verleend aan ****. De ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ver Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten, betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag na ontslag vanaf 60, 58 en 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de classificatie van het personeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt de heer Alain HANSSEN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Uganda en Zuid-Sudan. Hij wordt toegevoegd a type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige ontslagen oudere werknemers in geval van nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het statuut van de syndicale delegatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 14 juli 2015 wordt de heer Hugues CHANTRY ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Federale Democratische Republiek Ethiopië en in de Republiek Djibouti, met standplaa Bij koninklijk besluit van 15 juli 2015 wordt de heer Didier NAGANT de DEUXCHAISNES ontheven ui(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015 wordt de heer Roland PROVOT ontheven uit zijn functie van Raad voor Internationale Samenwerking bij het Bureau van Ontwikkelingssamenwerking van België te La Paz Met ingang van 1 november 2015 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt. Vanaf dezelfde datum(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2015 wordt de heer Gérard UYTTERHAEGEN ontheven uit zijn functie van Consul bij het Consulaat van België te Kaapstad en wordt toegevoegd aan het Diplomatieke Bureau te type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015022304 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof vanaf het kalenderjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015022306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2015 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005, 4 februari 2011, 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van 4 maart 2010 en 17 maart 2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015202223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015202226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de instelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015203311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015203314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen" type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015203339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015203926 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2015 : - waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging dewelke niet mag geschieden voor 1 december 2015, is de heer de le Court P., advocaat-generaal bij het - waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Vanderheyden P.(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit d.d. 23 juli 2015 wordt de heer Bracaval, Eric aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met i type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Behoud in dienst Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2015 wordt de heer Renier NIJSKENS na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar in dienst behouden voor een aanvullende periode van één jaar va

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015027135 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot aanneming van de gedeeltelijke herziening van het **** ****-**** met het oog op de opneming van een **** en **** op het grondgebied van de gemeente **** (****, ****, **** en ****-****-****)

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015018311 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De beroepsvereniging "Union Nationale des Agrobiologi Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2015. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. 31/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015018312 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende de validatie van diagnostische reagentia voor boviene virale diarree bij runderen door het nationale referentielaboratorium

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015031545 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als examencentrum in de koeltechniek Bij beslissing van de Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 02/06/2015, werd het Competentie centrum voor de vorming steun - dep De erkenning draagt het nummer AGRCE/0008.

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015204104 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (niveau A), voor de Regie der Gebouwen (ANG15115) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . Een d(...) type lijst prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015204115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijke assistenten (niveau B), voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) (AFG15092) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar g(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015031546 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 20/07/2015, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming LUCKY (...)

document

type document prom. 02/07/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015204025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de dienst die belast is met het toezicht op de jeugdkampen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2015 numac 2015000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt de heer Dauphin, Frédéric, identificatienummer 44-00637-38, benoemd in de functie van directeur van de Directie personeel van de politiezone Schaarbeek/
^