Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 november 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2015 : - is aan Mevr. Raemaekers N., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire za - is aan de heer Kiekens M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vre(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015205142
pub.
06/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2015 : - is aan Mevr. Raemaekers N., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. - is aan de heer Kiekens M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft op 20 september 2015 's avonds, is Mevr.

Lefebvre F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek, ontlast uit haar ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015003199 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015011260 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten, is de aanwijzing van de heer Caliman Ch., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 9 november 2015.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van een lid van de federale politieraad sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Schoors M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Leuven, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2015.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015203339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015202209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 27/08/2015 numac 2015203287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten, betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag na ontslag vanaf 60, 58 en 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het statuut van de syndicale delegatie type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015202422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de invoering van een regeling ten gunste van sommige bejaarde bedienden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen sluiten, is de aanwijzing van de heer Timmermans J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2015.

Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2015 : - is de aanwijzing van Mevr. Bruneel A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter van de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2015. - is de aanwijzing van de heer Lathouwers D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2015.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 11/09/2015 numac 2015022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2015 houdende ontslag en benoeming van een lid van de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.390 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2015 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden sluiten, is de aanwijzing van Mevr. Reul V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen en onderzoeksrechter gespecialiseerd inzake terrorisme voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 4 december 2015.

Bij koninklijke besluiten van 27 september 2015 : - is de aanwijzing van de heer Lazarus M., rechter in de familie- en jeugdrechtbank van de rechtbank van rechtbank van eerste aanleg te Eupen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2015. - is de aanwijzing van de heer Lazarus M., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank van deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2015.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van artikel 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015003342 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid sluiten : - is de aanwijzing van de heer Hermans W., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2015. - is de aanwijzing van de heer Doyen J.-L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik en onderzoeksrechter gespecialiseerd inzake terrorisme in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2015.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot vaststelling van de modaliteiten voor de aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in de universitaire onderwijsinrichtingen en in de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 06/02/2017 numac 2017010388 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot vaststelling van de modaliteiten voor de aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in de universitaire onderwijsinrichtingen en in de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 01/06/2016 numac 2016022215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Franquinet M., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Luik, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 november 2015.

Bij koninklijke besluiten van 16 oktober 2015, zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie -en jeugdrechtbank van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2015 : - de heer Dolizy R., - de heer Poncelet L., afdelingsvoorzitters van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg; - Mevr. Coëme M., - Mevr. Mailleux C., - Mevr. Thomas C., rechters in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204887 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016022060 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van Mevr. Bougata, Nora, tot Rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Erratum sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Gorré S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2015.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 11/09/2015 numac 2015022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2015 houdende ontslag en benoeming van een lid van de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.390 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2015 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden sluiten: - zijn vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen voor de afdeling te Antwerpen van de heren : - Vanhecke D., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 26 november 2015; - Peeters D., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2015; - zijn vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen : - afdeling te Turnhout van Mevr. Winkelmans G., voor een termijn met ingang van 8 november 2015 en eindigend op 31 december 2018; - afdeling te Tongeren van Mevr. Houbrechts I., voor een termijn met ingang van 11 november 2015 en eindigend op 30 september 2019.

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015021061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid » , gerangschikt op het niveau van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type sluiten, is de opdracht om de functie van seconded national expert bij het Belgisch lid van Eurojust uit te oefenen, gegeven aan Mevr. Van Beselaere G., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, verlengd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 november 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^