Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 oktober 2015
gepubliceerd op 16 november 2015

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024259
pub.
16/11/2015
prom.
02/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/02/2015024259/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, programma 25.55.1;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën van 10 augustus 2015;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Overwegende dat België lid is van de OESO sinds 13 september 1961;

Overwegende het Programma over de nanomaterialen, in 2006 door de OESO gelanceerd en dat drie soorten activiteiten bevat ter ondersteuning van de werkzaamheden die door de lidstaten, waaronder België, aan deze producten worden gewijd, met name : 1° de omschrijving, de definitie, de karakterisering, de terminologie, de standaardisatie;2° de testmethoden en de risico-evaluatie;3° de medewerking, het delen van gegevens en hun verspreiding; Overwegende dat de werkzaamheden van het programma over nanomaterialen nuttig zijn voor de voorbereiding en de toepassing van de Europese en nationale regelgeving van het programma;

Overwegende dat de lidstaten, waaronder België, een grote belangstelling voor deze drie activiteits domeinen hebben getoond en dat Belgïe zich geëngageerd heeft als medesponsor voor het testprogramma van nanomaterialen van de OESO;

Overwegende de conclusies van het evenement « Naar een reglementair kader voor de traceerbaarheid van nanomaterialen », georganiseerd door het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op 14 september 2010, die het belang van de werkzaamheden van de OESO op het vlak van nanomaterialen benadrukt en de lidstaten van de Europese Unie verzoekt de financiering van die werkzaamheden te verhogen;

Overwegende de conclusies van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2010 en 14 juni 2012 die het belang van de problematiek van nanomaterialen inzake gezondheid en leefmilieu erkennen;

Overwegende dat het Comité van de chemische producten op zijn Gemeenschappelijke Vergadering met de werkgroep over de chemische producten, de pesticiden en de biotechnologie (vergadering 43 in november 2008) kennis heeft genomen van het werkprogramma van de OESO over de veiligheid van nanomaterialen en het heeft goedgekeurd;

Overwegende dat de Raad van de OESO op 17 december 2014 de begroting van de OESO voor financieel boekjaar 2015 heeft goedgekeurd, en dat het Begrotingscomité van de OESO op 22 januari 2015 de omvang van de bijdragen 2015 aan de programmabegroting voor chemische producten van de OESO heeft goedgekeurd;

Overwegende dat België, als lid van de OESO, zich verplicht ziet bij te dragen tot de goede werking van het programma voor nanomaterialen van deze internationale organisatie;

Overwegende dat de activiteiten van het programma voor nanomaterialen van de OESO nodig zijn voor de toepassing van de Europese en nationale regelgevingen betreffende nanomaterialen;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 12.000 euro, aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2015, wordt verleend aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als bijdrage van België in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen gedurende de periode van 1 juni 2015 tot 31 mei 2016.

Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : J.P. Morgan AG Junghofstrasse 14 60311 Frankfurt/Main Germany Code IBAN : DE95501108006161603441 BLZ : 50110800 Code Swift/Bic : CHASDEFX Titularishouder : OECD Rekeningnummer : 6161603441 Referentie : 150942/ENV/2015/162.

Art. 2.Het in artikel 1 vermelde bedrag zal vereffend worden na de ondertekening van dit besluit en nadat de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

Art. 3.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door de OESO.

Art. 4.Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, zal het niet benutte gedeelte van de bijdrage door het OESO worden terugbetaald aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op de IBAN rekening : BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "Diverse Ontvangsten".

Art. 5.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Leefmilieu, Mevr. M.-C. MARGHEM

^