Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 oktober 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015 dient in artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 waarbij de heer Lauwereys, H., griffier bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd werd in de klasse Bij ministeriële besluiten van 16 oktober 2015 : is een einde gesteld aan de opdracht tot gr(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009531
pub.
22/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van artikel 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015003342 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid sluiten dient in artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 waarbij de heer Lauwereys, H., griffier bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd werd in de klasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht Brussel III, de naam "Lauwereys" te worden vervangen door "Lauwerys".

Bij ministeriële besluiten van 16 oktober 2015 : is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij de Franstalige politierechtbank te Brussel, van de heer Styfhals, G., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad; worden de personeelsleden, bedoeld in kolommen A en B, bij het kanton vermeld in kolom D, opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk hun ambt te vervullen bij de vredegerechten vermeld in kolom E, met ingang van 1 oktober 2015 :

Kolom A

Kolom B

Kolom C

Kolom D

Kolom E

De Visscher

Sabine

Hoofdgriffier

Brugge I

Brugge II, III en IV

Logghe

Karin

Hoofdgriffier

Brugge III

Brugge I, II en IV

Gysen

Patrick

Hoofdgriffier

Brugge IV

Brugge I, II en III

Verhaeghe

Erwin

Griffier

Brugge II

Brugge I, III en IV

D'Hont

Sigrid

Griffier

Brugge II

Brugge I, III en IV

Desal

Caroline

Griffier

Brugge III

Brugge I, II en IV

Impens

Nancy

Griffier

Brugge IV

Brugge I, II en III

Van Welden

Stefaan

Griffier

Brugge IV

Brugge I, II en III

Bracke

Dominique

Assistent

Brugge II

Brugge I, III en IV

De Clercq

Patricia

Assistent

Brugge III

Brugge I, II en IV

Van Steelant

Sanna

Medewerker

Brugge III

Brugge I, II en IV

Vande Voorde

Petra

Medewerker

Brugge IV

Brugge I, II en III

De Cae

Tilly

Medewerker o/c

Brugge I

Brugge II, III en IV

Vancoillie

Inge

Medewerker o/c

Brugge II

Brugge I, III en IV


Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^