Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015009552 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) type wet prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205099 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. Werden door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, - Cudell Fr., ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Devos (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 06/11/2015 numac 2015000584 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten bestemd voor menselijke consumptie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong ingevoerd uit derde landen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 20/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015000650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 wordt de heer WANDERSTEIN Hans aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone KLEIN-BRABANT voor een termijn(...) type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015003381 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de kosten van de Nationale Bank van België verbonden aan de voorbereidende maatregelen in het kader van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2015 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de steden Diest, Halen en Beringen en de gemeenten Te type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij de het Comité van wijzen, bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 203 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2010 tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de "EG"-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015018364 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Het betreft taken inzake keuring, controle en certificering zoals bedoeld in de wetten en de uitvoe(...) type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015203493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015203551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015203764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten voor de diensten die worden gesubsidieerd door het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 20/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015203781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015204408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015, wordt aan de heer BIEGS Ivan op het einde van de maand maart 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015204570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015, wordt aan mevrouw VAN GINDERDEUREN Sofie, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Nederlandstalige type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015205066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in het hotelbedrijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205143 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, is, op verzoek van de heer Vandoren A., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, een einde gesteld aan de aanwijzing tot directeur bij het Coördinatieorgaan voor de dreigi Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205142 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2015 : - is aan Mevr. Raemaekers N., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire za - is aan de heer Kiekens M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vre(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205145 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is Mevr. Sergeant S., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, De standplaats is gevestigd te Zele. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met i(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015011428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 101 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 25/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015036302 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor ondersteuning van het sportmedische geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters in het jaar 2015

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015204428 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 111/2015 van 17 september 2015 Rolnummer : 5846 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 8 mei 2013 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015204427 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 110/2015 van 17 september 2015 Rolnummers : 5777, 5779, 5783, 5784, 5785 en 5795 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelk Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205144 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 24 september 2015, heeft de heer Smetryns A., raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen tot afdelingsvoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang va Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 25 augustus 2015 van de eerste voorzitter van (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015027211 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Usine à gaz » in Châtelet type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015027212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015036298 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal subsidiebepalingen in de sectorale regelgeving van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015036299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015036314 bron vlaamse overheid Bekendmaking van een registratieaanvraag Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenaminge Naam van het product waarvoor een registratieaanvraag is ingediend: Vlees van het rood ras van West(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015204906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Waalse Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015205077 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205107 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015 wordt het voorontwerp van herziening van de gewestplannen Charleroi en Philippeville-Couvin (bladen 52/4 en 52/8) aangenom(...) * de opneming van : - het tracé-ontwerp van een hoofdverbindingsinfrastructuur en van de desbetr(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015011449 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0033 : fusie distributienetbeheerders. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 30 oktober 2015, ontving de auditeu Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de distributie van elektric(...) type bericht prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015022388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2016, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013 De programmawet van 28 juni 2013 bepaalt in hoofdstuk 1 van titel 8 "Pensioenen&q Overeenkomstig artikel 89, eerste lid, van deze programmawet van 28 juni 2013 zullen de in de artik(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0406.214.620 EP GROUP intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 15/10/(...) type lijst prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0439.568.663 INFORMATIQUE ET GESTION Ond. Nr. 0463.654.159 MA.YA.INVEST.

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015011447 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Maltese prudentiële autoriteit, de Malta F Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

erratum

type erratum prom. 15/05/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 26 februari 2015, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de oprichting en het beheer van een "Cadre francophone des certifications " (Franstalig Kwalificatiekader). - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015031697 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 6/10/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd BRAM VERSCHOOR TRANSPORT VOF gelegen vijverplein 5, te 4254 AJ SLEEUWIJK, NEDERLAND geregistreerd als vervoerder van di De registratie draagt het nummer ENR/DA-T/001440025. Bij de beslissing van 5/10/2015 van de (...)

document

type document prom. 04/09/2014 pub. 06/11/2015 numac 2015205043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een regeringscommissaris bij de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 30/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015205045 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een regeringscommissaris bij de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type document prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 5 februari 2015 tot aanwijzing van de leden van het adviescomité van het Centrum voor bevorderingspedagogiek type document prom. 30/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015205046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 november 2014 tot aanwijzing van de regeringscommissarissen voor het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type document prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205128 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen verzekeringen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15167) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...) type document prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205140 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés cybersecurity (niveau A2), voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG15179) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : OFWEL b(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205146 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Errata In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 1 september 2015, pagina 55829, waarbij de heer Mathys D., werd aangewezen tot plaatsvervangend voorzitter bij de probatiecommissie van de rechtbank van eerste aanleg In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2015, pagina 64680, tot oproep t(...) type erratum prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015205155 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch attaché accreditatie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15133). - Erratum Deze selectie werd al gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015.(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015022387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015, dat in werking treedt de dag van deze beken Bij hetzelfde besluit, wordt de heer EL OTMANI, Youssef, benoemd in de hoedanigheid van plaatsverva(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015022389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eer Bij hetzelfde besluit, wordt de heer EL OTMANI Youssef benoemd in de hoedanigheid van werkend lid b(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015, dat in werking tree Bij hetzelfde besluit, wordt de heer TOUSSAINT, Matthieu, benoemd bij voornoemde raad, in de hoedan(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn func Bij hetzelfde besluit, wordt de heer EL OTMANI Youssef benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervang(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015021064 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan - Vacaturenummer HRM S 2030 - CONSERVATOR VAN DE HALLEPOORT EN DE COLLECTIES "EUROPESE ETNOLOGIE, TELECOMMUNI(...) Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. De (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan - Vacaturenummer HRM S 2031 - CONSERVATOR VAN DE COLLECTIES "GRIEKENLAND" voor de Operationele directie (...) Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. De (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015021066 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1856 - CONSERVATOR VAN DE COLLECTIES "AMERIKA (N-Centr.-Z)" voor de Operationele(...) Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. De (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015204409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Ivan BIEGS De betrokken organisaties word De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015204569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw Sofie VAN GINDERDEUREN De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015018302 bron hoge raad voor de justitie Standaardprofiel voor de functie van voorzitter van een rechtbank van koophandel Dit standaardprofiel werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justiti(...) type document prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015018301 bron hoge raad voor de justitie Standaardprofiel voor de functie van voorzitter van een arbeidsrechtbank Dit standaardprofiel werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justiti(...) type document prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015018305 bron hoge raad voor de justitie Standaardprofiel voor de functie procureur des konings Dit (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015018304 bron hoge raad voor de justitie Standaardprofiel voor de functie arbeidsauditeur bij een arbeidsrechtbank Dit standaardprofiel werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justiti(...) type document prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015018303 bron hoge raad voor de justitie Standaardprofiel voor de functie van voorzitter van een rechtbank van 1 ste aanleg Dit standaardprofiel werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justiti(...) type document prom. -- pub. 06/11/2015 numac 2015204937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het havenbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 oktober 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl worden tot leden van het Paritair Comité voor het havenbedrijf benoemd : 1. als vertegenwoordige(...)
^