Etaamb.openjustice.be
Decreet van 19 juli 2018
gepubliceerd op 28 augustus 2018

Decreet tot opname van het overkoepelend strategisch programma in het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 519 van 31 maart 1987 tot regeling van de vrijwillige mobiliteit tussen de statutaire personeelsleden van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die eenzelfde werkgebied hebben

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018204343
pub.
28/08/2018
prom.
19/07/2018
ELI
eli/decreet/2018/07/19/2018204343/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2018. - Decreet tot opname van het overkoepelend strategisch programma in het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 519 van 31 maart 1987 tot regeling van de vrijwillige mobiliteit tussen de statutaire personeelsleden van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die eenzelfde werkgebied hebben (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel L1123-15, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 18 april 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt tussen de eerste en de tweede leden een lid ingevoegd, luidend als volgt : "In afwijking van het eerste lid dient de in het herklasseringsbesluit bedoelde categorie toegepast te worden indien de gemeente het voorwerp van een herklassering heeft uitgemaakt."; 2° in het voormalige tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "De wedden, zoals bedoeld in het eerste lid," vervangen door de woorden "De wedden, zoals bedoeld in het eerste en het tweede lid".

Art. 2.Artikel L1123-27 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : "Art. L1123-27. § 1. Binnen twee maanden na de aanwijzing van de schepenen, legt het college aan de gemeenteraad een gemeentelijke beleidsverklaring voor die de duur van diens mandaat dekt en hoedanook de voornaamste beleidsprojecten alsmede een begrotingsonderdeel met de grote lijnen terzake bevat.

Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt deze gemeentelijke beleidsverklaring bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel L1133-1 en op de door de gemeenteraad bepaalde wijze. Ze wordt op de website van de gemeente gepubliceerd. § 2. De gemeenteraad neemt akte van het overkoepelend strategisch programma dat het gemeentecollege hem voorlegt, binnen zes maanden na de aanwijzing van de schepenen of ten gevolge van een aanneming van een motie van wantrouwen betreffende het hele gemeentecollege overeenkomstig artikel L1123-14, § 1. Tijdens dezelfde vergadering van het gemeentecollege wordt het overkoepelend strategisch programma openbaar gedebatteerd.

Het overkoepelend strategisch programma is een meerjarig beleidsinstrument dat de strategie bevat die het gemeentecollege heeft ontwikkeld om de strategische doelstellingen die hij heeft vastgelegd, te bereiken. Deze strategie resulteert in de keuze van operationele doelstellingen, projecten en acties die meer bepaald zijn omschreven rekening houdend met de ter beschikking zijnde menselijke en financiële middelen.

Het overkoepelend strategisch programma is gegrond op een samenwerking tussen het gemeentecollege en de administratie.

Het overkoepelend strategisch programma wordt door het gemeentecollege minstens halfweg de legislatuur en na afloop ervan onderworpen aan een evaluatie.

Het directiecomité stelt een uitvoeringsrapport samen, waarvan het gemeentecollege akte neemt om de laatste evaluatie van de legislatuur uit te voeren. Dat uitvoeringsrapport en deze evaluatie worden in de loop van het eerste halfjaar van het jaar van de volledige hernieuwing van de gemeenteraden aan de gemeenteraad alsook aan het gemeentecollege voortvloeiend uit de volgende verkiezingen overgemaakt om er akte van te nemen.

In de loop van de legislatuur is een actualisering van het overkoepelend strategisch programma mogelijk.

Het overkoepelend strategisch programma wordt overeenkomstig de bepalingen van artikel L1133-1 en op de wijze, bepaald door de gemeenteraad, bekendgemaakt. Het wordt op de website van de gemeente gepubliceerd.

Voor het eerste overkoepelend strategisch programma van de legislatuur 2018-2024 wordt de termijn van zes maanden bedoeld in lid 1 op negen maanden gebracht. § 3. De beraadslaging van de gemeenteraad die akte neemt van het overkoepelend strategisch programma wordt aan de Regering medegedeeld".

Art. 3.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L1123-27/1 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. L1123-27/1. § 1. De gemeenten met stedelijk karakter kunnen in het kader van hun overkoepelend strategisch programma bedoeld in artikel L1123-27, § 2, een strategisch en operationeel intern bestuursinstrument ontwikkelen, dat perspectief voor stadsontwikkeling wordt genoemd. § 2. Het perspectief voor stadsontwikkeling identificeert de overkoepelende ambities van de gemeente met stedelijk karakter, die in de loop van de gemeentelijke legislatuur uitgevoerd moeten worden. De overkoepelende ambities worden gekozen op basis van het contextuele onderzoek van de gemeente met stedelijk karakter, dat is uitgevoerd rekening houdende met de in § 4 van dit artikel bedoelde gewestelijke doestellingen. § 3. Het perspectief voor stadsontwikkeling drukt de ambities van de gemeente met stedelijk karakter uit in acties die tijdens de legislatuur moeten worden uitgevoerd, in het bijzonder voor de prioritaire wijken. § 4. De gewestelijke doelstellingen die ertoe strekken om de aantrekkingskracht van de gemeenten met stedelijk karakter te versterken, zijn de volgende : 1° gemeenten met een stedelijk karakter gastvrijer maken;2° van gemeenten met stedelijk karakter een vector maken voor beter samenleven en solidariteit;3° het invoeren van nieuwe stadswijken in bestaande stadswijken aanmoedigen;4° de voorkeur geven aan een kwaliteitsvolle woning en leefomgeving;5° een netwerk van aantrekkelijke openbare ruimten, met inbegrip van groengebieden, aanbieden;6° van gemeenten met stedelijk karakter een motor van economische heroriëntering maken;7° intelligente gemeenten met stedelijk karakter oprichten. § 5. De Regering bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van dit artikel en bepaalt het begrip van "prioritaire wijken". Ze bepaalt de inhoud, de procedure voor de uitwerking en uitvoering van het perspectief voor stadsontwikkeling nader.".

Art. 4.Artikel L1124-1 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel L1124-2, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "Voordat aangevangen wordt met een procedure voor de invulling van de betrekking van directeur-generaal kan de gemeenteraad onmiddellijk de adjunct-directeur-generaal voor die betrekking benoemen voor zover laatstgenoemde alle voorwaarden vervult om in de betrekking van directeur-generaal benoemd te worden.".

Art. 6.Artikel L1124-4 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° in § 1 wordt het tweede lid vervangen als volgt : "De directeur-generaal is eveneens belast met de uitvoering van het overkoepelend strategisch programma."; 2° in paragraaf 1 wordt het derde lid opgeheven;3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Onder het gezag van het gemeentecollege leidt en coördineert de directeur-generaal de gemeentediensten en, behalve de uitzonderingen bepaald bij wet of decreet, staat hij aan het hoofd van het personeel en van de adjunct-directeur-generaal.

Hij voert en evalueert het beleid inzake het beheer van de menselijke hulpkrachten. In dit kader maakt hij het ontwerp van de evaluatie van elk personeelslid op alvorens het aan de betrokkene en aan het college te richten.

De directeur-generaal of zijn afgevaardigde, van hoger niveau dan dat van het te werven of in dienst te nemen personeelslid, neemt met stemrecht deel aan de examenjury samengesteld bij de werving of de indienstneming van de personeelsleden.".

Art. 7.Artikel L1124-8 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt vervangen als volgt : "Art. L1124-8. De directeur-generaal heeft recht op tweejaarlijkse verhogingen, die niet minder mogen bedragen dan : 1° vijf procent van het minimum voor gemeenten van 2 000 inwoners en minder;2° vier procent voor gemeenten van 2 001 tot en met 4 000 inwoners;3° drie procent voor de overige gemeenten. Die tweejaarlijkse verhogingen gaan in op de eerste van de maand volgend op de verjaardag van de indiensttreding.

Overeenkomstig artikel L1124-50 verliest de titularis evenwel zijn recht op de in het eerste lid bedoelde tweejaarlijkse verhoging wanneer hij het voorwerp uitmaakt van een beoordeling met voorbehoud of een ongunstige beoordeling, en dit, totdat hij een gunstige beoordeling krijgt.

De weddeschaal van de directeur-generaal breidt zich uit over een periode tussen vijftien en zesentwintig jaar.

De gemeenten worden ingedeeld op grond van hun bevolkingscijfer.

Indien een gemeente evenwel bij een lagere klasse wordt ondergebracht, is dat van generlei invloed op de wettelijke minima en maxima van de wedde van de directeur-generaal die op het tijdstip van die indeling bij een andere klasse in dienst is.".

Art. 8.Artikel L1124-9 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 18 april 2003, wordt gewijzigd als volgt : 1° de woorden "in de privé-sector, als zelfstandige en/of" worden ingevoegd tussen de woorden "die hij verkregen heeft" en de woorden "in betrekkingen bij de Staat"; 2° er wordt een tweede lid ingevoegd, luidend als volgt : "De valorisering van in de privé-sector en/of als zelfstandige verworven anciënniteit is van toepassing op de wervingen van directeurs verricht na de inwerkingtreding van dit lid.".

Art. 9.Artikel L1124-15 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt vervangen als volgt : "Art. L1124-15. § 1. In de gemeenten van meer dan 10 000 inwoners kan de gemeenteraad aan de directeur-generaal een ambtenaar toevoegen, die de titel van adjunct-directeur-generaal voert. § 2. De adjunct-directeur-generaal van een gemeente kan benoemd worden tot adjunct-directeur-generaal van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van hetzelfde ambtsgebied. Hij kan nochtans niet benoemd worden tot adjunct-directeur-generaal van een andere gemeente, noch tot adjunct-directeur-generaal van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een andere gemeente.

Het totaal van de dienstverstrekkingen mag in geen geval groter zijn dan het globale volume van alle activiteiten gecumuleerd tot meer dan 1 maal de werktijd van een voltijdse betrekking.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen in onderlinge overeenstemming de verdeling van de werktijd van de adjunct-directeur-generaal ten gunste van beide instellingen. De weddelast die respectievelijk aan de gemeente en aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toekomt is evenredig aan de werktijd gepresteerd ten gunste van elk van de beide instellingen.".

Art. 10.In artikel L1124-16, ingevoegd bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, worden de woorden " §§ 1 en 2, eerste en tweede lid" toegevoegd na de woorden "Artikel L1124-2".

Art. 11.Artikel L1124-18 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt vervangen als volgt : "Art. L1124-18. De gemeenteraad stelt de weddeschaal van de adjunct-directeur-generaal vast.

Die wedde blijft lager dan die van de directeur-generaal en mag evenwel niet lager zijn dan 75 % van de weddeschaal van de directeur-generaal.

Wanneer de adjunct-directeur-generaal alle functies van de afwezige directeur-generaal vervult, stemt zijn weddeschaal honderd percent overeen met de weddeschaal van de directeur-generaal.".

Art. 12.Artikel L1124-9 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt aangevuld met volgend lid : "Als de directeur-generaal niemand aanwijst bij een tijdelijke afwezigheid van minder dan zeven dagen kan het college een waarnemend directeur-generaal aanwijzen. Als die periode van zeven dagen afgelopen is, wijst het college er één aan.".

Art. 13.Artikel L1124-20 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt vervangen als volgt : "Art. L1124-20. De waarnemend directeur-generaal geniet de weddeschaal van de titularis. Als hij gekozen wordt uit de personeelsleden van de gemeente, krijgt hij een toelage gelijk aan het verschil tussen de bezoldiging die hij zou krijgen als hij titularis zou zijn van de graad van directeur-generaal en de bezoldiging die hij in zijn daadwerkelijke graad krijgt.".

Art. 14.In artikel L1124-21 van hetzelfde Wetboek, § 2, eerste lid, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, worden de woorden "van 20 000 inwoners of minder" vervangen door de woorden "van 35.000 inwoners of minder".

Art. 15.In artikel L1124-22 van hetzelfde Wetboek, wordt § 3, gewijzigd bij de decreten van 8 december 2005 en 18 april 2013, vervangen als volgt : " § 3. In geval van gewettigde afwezigheid kan de financieel directeur, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, binnen drie dagen een door het college erkende waarnemend financieel directeur aanwijzen voor een periode van hoogstens dertig dagen. Die maatregel kan voor een zelfde afwezigheid tweemaal worden verlengd.

In alle andere gevallen wijst het gemeentecollege een waarnemend financieel directeur aan.

De waarnemend directeur-generaal geniet de weddeschaal van de titularis. Als hij gekozen wordt uit de personeelsleden van de gemeente, krijgt hij een toelage gelijk aan het verschil tussen de bezoldiging die hij zou krijgen als hij titularis zou zijn van de graad van directeur-generaal en de bezoldiging die hij in zijn daadwerkelijke graad krijgt.

Artikel L1126-4 is er van toepassing op behalve in geval van aanwijzing voor een duur van minder dan dertig dagen.

De waarnemend financieel directeur oefent alle bevoegdheden uit die de financieel directeur toekomen.

Bij zijn ambtsaanvaarding en zijn ambtsneerlegging wordt een eindrekening opgemaakt en worden de kas en de boeken overgedragen, onder toezicht van het gemeentecollege.".

Art. 16.Artikel L1124-40, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid, punten 3° en 4°, worden de woorden "excl. B.T.W." telkens ingevoegd na de woorden "22.000 euro"; 2° in het eerste lid, punt 4°: a) worden de woorden "en van het gemeentecollege" vervangen door de woorden "of van het gemeentecollege"; b) worden de woorden "van minder dan 22.000 euro" vervangen door de woorden "gelijk aan of kleiner dan 22.000 euro"; 3° het eerste lid wordt aangevuld met een punt 5° luidend als volgt : "5° zorgen voor de financiële opvolging van het overkoepelend strategisch programma."; 4° in het tweede lid : a) worden de woorden "De termijn van tien dagen bedoeld onder 4°" vervangen door de woorden "De termijn van tien dagen bedoeld onder 3° en 4°"; b) wordt de zin "In geval van behoorlijk gemotiveerde dringende noodzakelijkheid kan die termijn tot vijf dagen ingekort worden" vervangen door de zin: "In geval van behoorlijk gemotiveerde dringende noodzakelijkheid kan de basistermijn van tien werkdagen bedoeld onder 3° en 4° tot vijf werkdagen ingekort worden."

Art. 17.Artikel L1124-50 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035500 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202287 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris, het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie en van de Waalse Huisvestingscode type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijke overheidspersoneel voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202292 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten en vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "Art. L1124-50. Het gemeentecollege gaat over tot de evaluatie van de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal en de financieel directeur onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten waarin de Regering voorziet. De evaluatie is gegrond op het planificatierapport.

Het gemeentecollege werkt een planificatierapport uit, dat de doelstellingen bepaalt welke de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal en de financieel directeur, elk voor wat ze betreft, moeten bereiken in het kader van de opdrachten die zij met name op basis van artikel L1124-4 toevertrouwd krijgen. de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal of de financieel directeur kan zijn opmerkingen voegen bij het planificatierapport.

De beraadslaging van het college tot aanneming van het planificatierapport wordt ter informatie aan de gemeenteraad en aan de Regering medegedeeld.

De evaluatie bedoeld in lid 1 heeft tot gevolg : 1° als ze "uitstekend" is, de mogelijke toekenning van een financiële toelage die gelijk is aan een bijkomende jaarlijkse verhoging;2° "met voorbehoud" : a) de instandhouding van de wedde in dezelfde staat tot aan de eerstvolgende evaluatie;b) de vaststelling van een tussentijdse evaluatie zes maanden na die evaluatie met voorbehoud;3° "ongunstig" : a) de instandhouding van de wedde in dezelfde staat tot aan de eerstvolgende evaluatie;b) de vaststelling van een tussentijdse evaluatie één jaar na die ongunstige evaluatie met voorbehoud; Na twee opeenvolgende ongunstige evaluaties, definitief toegewezen, kan de gemeenteraad kennis geven van het voorstel tot ontslag wegens beroepsonbekwaamheid.".

Art. 18.In artikel L1125-8 van hetzelfde Wetboek, wordt het eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, vervangen door wat volgt : "Er is in éénzelfde gemeente of tussen een gemeente en een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn onverenigbaarheid tussen de uitoefening van het ambt van directeur- generaal, ongeacht of hij titelvoerend, adjunct of waarnemend is, en de uitoefening van het ambt van titelvoerend of waarnemend financieel directeur.".

Art. 19.Artikel L1211-3, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt : "Het directiecomité : 1° neemt deel aan de uitwerking van het overkoepelend strategisch programma en ondersteunt het gemeentecollege bedoeld in artikel L1121-1;2° zorgt voor de opvolging van het overkoepelend strategisch programma in het kader van de uitvoering ervan."; 2° de eerste zin van § 3 wordt opgeheven.

Art. 20.In artikel L1215-8 van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt aangevuld met volgende zin : "De afwezigheid of het niet-bestaan van een hiërarchische overste verhindert de directeur-generaal niet, zijn bevoegdheid uit te oefenen.Hetzelfde geldt bij gebreke van rapport van de hiërarchische overste. In deze twee laatste gevallen stelt de directeur-generaal zelf een gemotiveerd verslag op." 2° het vijfde lid wordt vervangen als volgt : "Het eerste lid is niet van toepassing op de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal en de financieel directeur.».

Art. 21.In artikel L1217-1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035500 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202287 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris, het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie en van de Waalse Huisvestingscode type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijke overheidspersoneel voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202292 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "van het gemeentepersoneel bedoeld in artikel L1215-8" vervangen door de woorden "van de personeeleden bezoldigd door de gemeente en wier benoeming toevertrouwd wordt aan de gemeenteoverheden";2° in het derde lid worden de woorden "met uitzondering van de bevorderde personeelsleden" opgeheven;3° in het derde lid worden de woorden "of de provincie" opgeheven.

Art. 22.In artikel L1217-2, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035500 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202287 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris, het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie en van de Waalse Huisvestingscode type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijke overheidspersoneel voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202292 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten, worden de woorden "ingaand de eerste werkdag volgend op de kennisgeving van de beslissing " vervangen door de woorden "na ontvangst van de beslissing en van het geheel van de stukken betreffende de zaak door de voorzitter of, in voorkomend geval, door de ondervoorzitter".

Art. 23.In artikel L1218-1, 1°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035500 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202287 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris, het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie en van de Waalse Huisvestingscode type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijke overheidspersoneel voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202292 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten en vervangen bij het decreet van 30 april 2013, worden de woorden "en ontslag" opgeheven.

Art. 24.Artikel L1218-2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035500 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202287 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris, het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie en van de Waalse Huisvestingscode type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijke overheidspersoneel voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202292 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten en vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "Art. L1218-2. De kamer van beroep bestaat uit : 1° een effectief voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter;2° een effectief ondervoorzitter en een plaatsvervangend voorzitter;3° elk gewone bijzitters en elf plaatsvervangende bijzitters; De voorzitter en de ondervoorzitter worden door de Regering aangewezen uit de gewone of eremagistraten.

Twee gewone en twee plaatsvervangende bijzitters worden aangewezen door de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de Waalse steden en gemeenten).

Een gewone en een plaatsvervangende bijzitter worden aangewezen door de "Association des Provinces wallonnes" (Vereniging van de Waalse provincies).

Een gewone en een plaatsvervangende bijzitter worden aangewezen door elke representatieve vakbondsorganisatie in de zin van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Twee gewone en twee plaatsvervangende bijzitters worden aangewezen door het Verbond van de directeurs-generaal en van het O.C.M.W. Twee gewone en twee plaatsvervangende bijzitters worden aangewezen door het Verbond van de gemeentesecretarissen en van het O.C.M.W. Een gewone en een plaatsvervangende bijzitter worden aangewezen door het Verbond van de provinciale directeurs-generaal.

De aangewezen bijzitters worden door de Regering erkend. De erkenningsweigering wordt onderworpen aan het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten bedoeld in artikel 3, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

De griffie wordt waargenomen door een personeelslid van niveau A van het Operationele Directoraat-generaal Binnenlandse Aangelegenheden en Sociale Actie. De griffier die door bedoeld Directoraat-generaal wordt aangewezen, woont de zittingen van de kamer van beroep bij".

Art. 25.Artikel L1218-6 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035500 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202287 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris, het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie en van de Waalse Huisvestingscode type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijke overheidspersoneel voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202292 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten en vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "L1218-6. De griffie vraagt onmiddellijk het volledige dossier van de aangelegenheid op aan de beslissingnemer, die het dossier onverwijld overmaakt aan de kamer. De opgevraagde aanvullende stukken en gegevens worden eveneens per kerende post overgemaakt."

Art. 26.In artikel L1218-12, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, worden de woorden "dertig dagen" vervangen door de woorden "zestig dagen".

Art. 27.Artikel L1218-13, ingevoegd bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.Wanneer er een beroep bedoeld in artikel L 1218-1, 2°, aanhangig is gemaakt bij de Kamer van beroep bericht de griffie van de Kamer van beroep er binnen twee dagen na ontvangst van het beroep ontvangst van en deelt hij het tegelijkertijd aan de bevoegde overheid mee waarbij hij haar erom verzoekt de akte samen met haar bewijsstukken binnen tien dagen over te maken."; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "dertig dagen" vervangen door de woorden "zestig dagen".

Art. 28.Artikel L2212-47 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : "Art. L2217-47. § 1. Binnen twee maanden na de aanwijzing van de provinciaal gedeputeerden legt het provinciecollege aan de provincieraad een provinciale beleidsverklaring voor die de duur van diens mandaat dekt en hoedanook de voornaamste beleidsprojecten alsmede een begrotingsonderdeel met de grote lijnen terzake bevat.

De provinciale beleidsverklaring bevat ook de lijnen voorgesteld door het provinciecollege voor de sluiting van het partnerschap bedoeld in hoofdstuk III van titel III van Boek III van het tweede deel.

Deze provinciale beleidsverklaring wordt na goedkeuring door de provincieraad opgenomen in het provinciaal Bulletin en online geplaatst op de website van de provincie. § 2. Het provinciecollege maakt een opdrachtbrief aan de directeur-generaal over ter gelegenheid van de gehele hernieuwing van de provincieraad of van de aanwerving van een directeur-generaal.

Die opdrachtbrief bevat minstens de volgende elementen : 1° de functiebeschrijving en het vaardigheidsprofiel van de betrekking van directeur-generaal;2° de te halen doelstellingen voor de verschillende opdrachten, met name op basis van de provinciale beleidsverklaring;3° de toegekende begrotingsmiddelen en menselijke hulpkrachten; 4° het geheel van de opdrachten die hem bij dit Wetboek toegewezen worden, o.a. zijn advies- en disponibiliteitsopdracht jegens het geheel van de leden van de raad.

De directeur-generaal en het provinciecollege plegen overleg over de middelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachtbrief. De financieel directeur wordt erbij betrokken voor de aangelegenheden waarmee hij belast wordt. Bij gebrek aan akkoord van de directeur-generaal over de middelen wordt zijn advies gevoegd bij de opdrachtbrief. § 3. De provincieraad neemt akte van het overkoepelend strategisch programma dat het provinciecollege hem voorlegt, binnen zes maanden na de aanwijzing van de schepenen of ten gevolge van een aanneming van een motie van wantrouwen betreffende het hele provinciecollege overeenkomstig artikel L2212-44, § 1. Tijdens dezelfde vergadering van het provinciecollege wordt het overkoepelend strategisch programma openbaar gedebatteerd.

Het overkoepelend strategisch programma is een meerjarig beleidsinstrument dat de strategie bevat die het provinciecollege heeft ontwikkeld om de strategische doelstellingen die hij heeft vastgelegd, te bereiken. Deze strategie resulteert in de keuze van operationele doelstellingen, projecten en acties die meer bepaald zijn omschreven rekening houdend met de ter beschikking zijnde menselijke en financiële middelen.

Het overkoepelend strategisch programma is gegrond op een samenwerking tussen het provinciecollege en de administratie.

Het overkoepelend strategisch programma wordt door het provinciecollege minstens halfweg de legislatuur en na afloop ervan onderworpen aan een evaluatie.

Het directiecomité stelt een uitvoeringsrapport samen, waarvan het provinciecollege akte neemt om de laatste evaluatie van de legislatuur uit te voeren. Dat uitvoeringsrapport en deze evaluatie worden in de loop van het eerste halfjaar van het jaar van de volledige hernieuwing van de provincieraden alsook aan het gemeentecollege voortvloeiend uit de volgende verkiezingen overgemaakt om er akte van te nemen.

In de loop van de legislatuur is een actualisering van het overkoepelend strategisch programma mogelijk.

Het overkoepelend strategisch programma wordt overeenkomstig de bepalingen van artikel L2213-2 en op de wijze, bepaald door de provincieraad, bekendgemaakt. Het wordt op de website van de provincie gepubliceerd.

Voor het eerste overkoepelend strategisch programma van de legislatuur 2018-2024 wordt de termijn van zes maanden bedoeld in lid 1 bij wijze van overgangsmaatregel op negen maanden gebracht. § 4. De beraadslaging van de provincieraad die akte neemt van het overkoepelend strategisch programma wordt aan de Regering medegedeeld".

Art. 29.Artikel L2212-56 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° in § 1 wordt het vierde lid vervangen als volgt : "Het provinciecollege gaat over tot de evaluatie van de directeur-generaal, de financieel directeur onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten waarin de Regering voorziet.De evaluatie is met name gegrond op het planificatierapport"; 2° in § 1, wordt het vierde lid aangevuld met vier leden, luidend als volgt : "Het provinciecollege werkt een planificatierapport uit, dat de doelstellingen bepaalt welke de directeur-generaal en de financieel directeur, elk voor wat ze betreft, moeten bereiken in het kader van de opdrachten die zij met name op basis van artikel L2212-58 toevertrouwd krijgen. De beraadslaging van het college tot aanneming van het planificatierapport wordt ter informatie aan de provincieraad en aan de Regering medegedeeld.

De directeur-generaal of de financieel directeur kan zijn opmerkingen voegen bij het planificatierapport.

De evaluatie bedoeld in lid 4 heeft tot gevolg : 1° als ze "uitstekend" is, de mogelijke toekenning van een financiële toelage die gelijk is aan een bijkomende jaarlijkse verhoging;2° "met voorbehoud" : a) de instandhouding van de wedde in dezelfde staat tot aan de eerstvolgende evaluatie;b) de vaststelling van een tussentijdse evaluatie zes maanden na die evaluatie met voorbehoud;3° "ongunstig" : a) de instandhouding van de wedde in dezelfde staat tot aan de eerstvolgende evaluatie;b) de vaststelling van een tussentijdse evaluatie één jaar na die ongunstige evaluatie met voorbehoud; Na twee opeenvolgende ongunstige evaluaties, definitief toegewezen, kan de provincieraad kennis geven van het voorstel tot ontslag wegens beroepsonbekwaamheid."; 3° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt : "De dienstverleningen verricht in de privé-sector en/of als zelfstandige komen ook in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit ten belope van maximum 10 jaar op voorwaarde dat die jaren voor het ambt nuttig zijn.Dit lid is van toepassing op de aanwervingen van directeurs die na de inwerking van dit lid zijn uitgevoerd."

Art. 30.Artikel L2212- 57, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt aangevuld met volgende zin: "De afwezigheid of het niet-bestaan van een hiërarchische overste verhindert de directeur-generaal niet, zijn bevoegdheid uit te oefenen. Hetzelfde geldt bij gebreke van rapport.".

Art. 31.In artikel L2212-58, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "De directeur-generaal is eveneens belast met de uitvoering van het overkoepelend strategisch programma.".

Art. 32.Artikel L2212-59 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zinnen : "Als de directeur-generaal niemand aanwijst bij een tijdelijke afwezigheid van minder dan zeven dagen kan het college de waarnemend directeur-generaal aanwijzen.Als die periode van zeven dagen afgelopen is, wijst het college er één aan."; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De waarnemend directeur-generaal geniet de weddeschaal van de titularis.Als hij gekozen wordt uit de personeelsleden van de provincie, krijgt hij een toelage gelijk aan het verschil tussen de bezoldiging die hij zou krijgen als hij titularis zou zijn van de graad van directeur-generaal en de bezoldiging die hij in zijn daadwerkelijke graad krijgt.".

Art. 33.In het tweede deel, Boek II, titel I, hoofdstuk II, afdeling 5, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt het opschrift van onderafdeling 2 vervangen als volgt : "Het directiecomité".

Art. 34.Artikel L2212-61 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt opgeheven.

Art. 35.Artikel L2212-62 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt aangevuld met volgend lid : "Het directiecomité 1° neemt deel aan de uitwerking van het overkoepelend strategisch programma en ondersteunt het provinciecollege;2° zorgt voor de opvolging van het overkoepelend strategisch programma in het kader van de uitvoering ervan.".

Art. 36.In artikel L2212-64, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "De waarnemend financieel directeur geniet de weddeschaal van de titularis. Als hij gekozen wordt uit de personeelsleden van de provincie, krijgt hij een toelage gelijk aan het verschil tussen de bezoldiging die hij zou krijgen als hij titularis zou zijn van de graad van financieel directeur en de bezoldiging die hij in zijn daadwerkelijke graad krijgt.".

Art. 37.Artikel L2212-65 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° in § 2, eerste lid, 8°, worden de woorden "excl.B.T.W." ingevoegd na de woorden "22.000 euro"; 2° in § 2, tweede lid wordt de zin "In geval van behoorlijk gemotiveerde dringende noodzakelijkheid kan die termijn tot vijf dagen ingekort worden" vervangen door de volgende zin: "In geval van behoorlijk gemotiveerde dringende noodzakelijkheid kan de basistermijn van tien werkdagen bedoeld onder 8° tot vijf werkdagen ingekort worden."; 3° paragraaf 5 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt : "De financieel directeur is belast met de financiële opvolging van het overkoepelend strategisch programma.".

Art. 38.Artikel L2212-67 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid worden de woorden ", en worden, wat de zekerheidstelling betreft, gelijkgesteld met de bijzondere ontvangers of met de rekenplichtigen der geldmiddelen" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "tweede lid" vervangen door de woorden "eerste lid".

Art. 39.Artikel L2221-1 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035500 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202287 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris, het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie en van de Waalse Huisvestingscode type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijke overheidspersoneel voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202292 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten, wordt aangevuld met volgend lid : "In geval van ontslag wegens beroepsonbekwaamheid van de directeur-generaal of van de financieel directeur, verleent de provincie hen een vergoeding gelijk aan minimum drie maanden wedde per aangevatte schijf werk van vijf jaar.".

Art. 40.Artikel 2 van het koninklijk besluit nr.519 van 31 maart 1987 tot regeling van de vrijwillige mobiliteit tussen de statutaire personeelsleden van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die eenzelfde werkgebied hebben, gewijzigd bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt aangevuld met een punt 4°, luidend als volgt : "4° de titularissen van wettelijke graden.".

Art. 41.Dit decreet treedt in werking tien dagen na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en is van toepassing vanaf de integrale hernieuwing van de gemeente- en provincieraden volgend op de verkiezingen van de gemeenteraden en de provincieraden van 14 oktober 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 19 juli 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE __________ (1) Zitting 2017-2018. Stukken van het Waals Parlement, 1136 (2017-2018) Nrs 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 17 juli 2018 Bespreking.

Stemming.

^