Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wat de verkeersinbreuken betreft die het voorwerp kunnen maken van gemeentelijke en administratieve sancties type wet prom. 19/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 19/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten type wet prom. 19/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen type wet prom. 19/07/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018032115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wat de verkeersinbreuken betreft die het voorwerp kunnen maken van gemeentelijke en administratieve sancties. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type wet prom. 19/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040577 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties type wet prom. 19/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018040607 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 19/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203758 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg type wet prom. 19/07/2018 pub. 22/03/2022 numac 2022020216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2018 pub. 27/05/2022 numac 2022032155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018011832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018011944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de chicoreibranderijen type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018011943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernemingen van appelwijnen, wijnen, vruchtensap en -wijn, likeuren, aperitieven en vruchtenstokerijen type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018011957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013080 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het eerste beheerscontract tussen de Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018013537 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 29/01/2019 numac 2018015587 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031570 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de rapportering en tot vaststelling van de legitimatiekaart type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031574 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het juniorprogramma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031605 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031635 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018031817 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toepassing van artikel 124, 1° van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen teneinde een kader te scheppen voor de diagnostische oriëntatietests voor het humaan immuundeficiëntievirus HIV type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018040484 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot het toezicht en de afhandeling van klachten en bezwaar, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018040493 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040535 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040534 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040536 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheids- rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 59 jaar mits een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij opvolging van dienstverleningsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de bijdrage voor het fonds voor vorming en de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het garagebedrijf type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de vlasbereiding type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018202399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en 40 jaar beroepsverleden of 59 jaar (2018) en 40 jaar beroepsverleden (1) type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018202704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de vakbondsopdrachten type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 21/11/2019 numac 2019042400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013532 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 19/07/2018 pub. 23/08/2018 numac 2018031734 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen type ministerieel besluit prom. 19/07/2018 pub. 23/08/2018 numac 2018031735 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de bij de oproepingsbrief gevoegde verklarende brochure voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 type ministerieel besluit prom. 19/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204969 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 19/07/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200108 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

arrest

type arrest prom. 19/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018204319 bron regering van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"

decreet

type decreet prom. 19/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018203827 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 type decreet prom. 19/07/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018204313 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen type decreet prom. 19/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018204343 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opname van het overkoepelend strategisch programma in het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 519 van 31 maart 1987 tot regeling van de vrijwillige mobiliteit tussen de statutaire personeelsleden van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die eenzelfde werkgebied hebben type decreet prom. 19/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018204344 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opname van het overkoepelend strategisch programma in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 19/07/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018204390 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders met het oog op de aanleg van de slimme meters en de flexibiliteit type decreet prom. 19/07/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018204411 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opname van sterkere samenwerkingsverbanden in het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018204414 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Spa type decreet prom. 19/07/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018204412 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opname van sterkere samenwerkingsverbanden in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

beschikking

type beschikking prom. 19/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013093 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met: de Overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016 type beschikking prom. 19/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013092 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met: de Samenwerkingsovereenkomst inzake Partnerschap en Ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type beschikking prom. 19/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018013091 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013090 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013106 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop `Pogge' op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013109 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van een onteigeningsplan volgens de hoogdringendheidsprocedure om redenen van algemeen nut van de gemeente Anderlecht voor de goederen, gelegen Bergensesteenweg 423, 425, 427 en Nijverheidskaai 233, te 1070 Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013108 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Magritte » op het grondgebied van de gemeente Jette type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013110 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Wiels aan de Zenne" op het grondgebied van de gemeente Vorst en van de gemeente Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen volgens de rechtspleging bij hoogdringendheid om redenen van algemeen nut ten gunste van de gemeente Jette voor de goederen gelegen Esseghemstraat 2A-2B/Jules Lahayestraat tussen de nummers 156 en 162/Jules Lahayestraat 86+/Dansettestraat 29-31 en 33/op de hoek van de Dansettestraat 10 en de Augustijnernonnenstraat 61/Rechtschapenheidstraat 2-6, te 1090 Jette type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013370 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming, overeenkomstig artikel 49, § 3, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, van een ontwerp van herziening van het gewestplan La Louvière - Zinnik met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Zinnik (Zinnik en Neufvilles), op de site genaamd "Carrières du Hainaut", van vier gebieden van aanhorigheden van ontginningsgebieden, van ontginningsgebieden dat op het einde van de ontginning groendgebied wordt, van een industriële bedrijfsruimte, van vier landbouwgebieden, van een groengebied, van een bosgebied, van een openbaar dienstverlenings- en gemeenschappelijk uitrustingsgebied, om de voortzetting van de bestaande activiteit mogelijk te maken als planologische compensaties en ter aanvulling in de nabije omgeving van de site type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018014807 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Mons-Borinage en tot aanneming van het ontwerp-plan met het oog op de opneming van een gebied van gewestelijk belang zodat de ontwikkelingen van het dierenpark Pairi Daiza op het grondgebied van de gemeente Brugelette mogelijk worden gemaakt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015187 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten en OCMW's voor het jaar 2018 teneinde de zachte mobiliteit van hun personeelsleden te bevorderen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten en OCMW's voor het jaar 2018 teneinde de zachte mobiliteit van hun personeelsleden te bevorderen. - ERRATUM type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031564 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Officier-dienstchef bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031583 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018031602 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 16 van de ordonnantie van 27 juli 2017 tot de aanduiding van de organisaties met het oog op multilaterale samenwerking

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018203910 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2017-2018 van het Waalse Parlement type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018204085 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 december 2015 tot aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018204117 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Villers-le-Bouillet type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018204081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 25 januari 2018 betreffende de benoeming van de leden van de interministeriële Commissie ingesteld bij het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018204356 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van Deel II, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III en van bijlage 92 van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van 4 juli 2013 betreffende de aangepaste vormingscentra en centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018204355 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018204431 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling in 2018 van steun ter bevordering van de certificatie inzake de naleving van het productdossier « standaard VEGAPLAN » type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018204438 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de eisen waaraan het teeltmateriaal van bepaalde geslachten of soorten van Palmae moet voldoen betreffende Rhynchophorus ferrugineus type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018204361 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden, overgedragen van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar het Waals Gewest, tussen de diensten van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" en de diensten van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" (Waals openbaar kinderbijslagfonds), verdeeld en overgedragen worden type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018204557 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018204712 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" in 2016 en 2017 type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018204713 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" in 2013, 2014 en 2015 die nog niet goedgekeurd zijn type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204968 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Mons-Borinage en tot aanneming van het ontwerpplan met het oog op de opneming van een gebied van gewestelijk belang zodat de ontwikkelingen van het dierenpark Pairi Daiza op het grondgebied van de gemeente Brugelette mogelijk worden gemaakt. - Addendum

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/07/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010225 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 22/11/2019 numac 2019015319 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, § 4, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 30/09/2019 numac 2019042022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot aanstelling van de directeur-diensthoofd van de Directie Onafhankelijke Diensten van Actiris

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040515 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief van de regering betreffende de verplichting om sociale clausules op te nemen in de gewestelijke overheidsopdrachten

erratum

type erratum prom. 19/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018031786 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. - Erratum

document

type document prom. 19/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018204318 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 september 2016 tot aanwijzing van de leden van de commissie voor huisonderwijs type document prom. 19/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018204320 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 april 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's type document prom. 19/07/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018204322 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de programma's van de opleiding tot ondernemingshoofd timmerman in de bouw , meubelmaker (C02/2018) en machinebandwerker (G01/2018)

erratum

type erratum prom. 19/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018204648 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opname van sterkere samenwerkingsverbanden in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 19/07/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018204870 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot instelling van de volksraadpleging

document

type document prom. 19/07/2018 pub. 22/03/2019 numac 2019201339 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een regeringscommissaris bij de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap
^