Etaamb.openjustice.be
Decreet van 14 maart 2024
gepubliceerd op 08 mei 2024

Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor wat betreft het plaatselijk openbare ambt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2024202441
pub.
08/05/2024
prom.
14/03/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MAART 2024. - Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor wat betreft het plaatselijk openbare ambt (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Dit decreet regelt een in artikel 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheid, overeenkomstig artikel 138 ervan.

Art. 2.In artikel 26bis, § 1, 4°, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 december 1983 en laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 19 juli 2018, worden de woorden "behalve als het om het ziekenhuispersoneel gaat of als de indienstneming overeenkomstig de bepalingen van artikel 56 geschiedt" opgeheven.

Art. 3.In artikel 42 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018204344 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opname van het overkoepelend strategisch programma in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 19/07/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018204412 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opname van sterkere samenwerkingsverbanden in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 19/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018204343 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opname van het overkoepelend strategisch programma in het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 519 van 31 maart 1987 tot regeling van de vrijwillige mobiliteit tussen de statutaire personeelsleden van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die eenzelfde werkgebied hebben sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.Onder personeelsleden wordt verstaan de leden van het statutaire personeel en de leden van het contractuele personeel.

Het statutair personeelslid beoogt elk personeelslid dat tijdelijk of in vast verband benoemd is door eenzijdige beslissing van de overheid, evenals elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de overheid tot de stage toegelaten wordt met het oog op een vaste benoeming.

Het contractueel personeelslid beoogt elk lid van het personeel dat met een arbeidsovereenkomst in dienst is genomen overeenkomstig de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten."; 2° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 4 en 5, luidend als volgt: " § 4.Voor alle administratieve beroepen wordt een functiebeschrijving opgesteld voordat de functie wordt ingevuld. Ze wordt door de directeur-generaal goedgekeurd na overleg binnen het directiecomité.

De functiebeschrijving bevat de opdracht, het doel of de doelstelling van de functie, de belangrijkste taken alsook alle beroepsvaardigheden en persoonlijke bekwaamheden die vereist zijn om de functie uit te oefenen. § 5. Het vast bureau keurt het vormingsplan goed op voorstel van de directeur-generaal, na overleg met het directiecomité.

Het vormingsplan is een meerjarenprogramma dat jaarlijks wordt bijgewerkt en waarin de vormingsbehoeften worden vastgesteld en geprioriteerd om aan de doelstellingen van de administratie te voldoen.

Het stelt het noodzakelijke budget vast.

Het vast bureau licht de representatieve vakverenigingen onmiddellijk in over het aangenomen vormingsplan.".

Art. 4.In dezelfde wet wordt artikel 42/1, ingevoegd bij het decreet van 11 januari 2024, vervangen door hetgeen volgt : "

Art. 42/1.§ 1. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt de personeelsformatie.

De personeelsformatie omvat alle betrekkingen die nodig zijn voor de goede werking van de diensten van de administratie, ongeacht of ze al dan niet binnen de administratie worden vervuld, zowel statutair als contractueel.

Elk van deze betrekkingen wordt uitgedrukt in voltijdsequivalent, met de daaraan verbonden graad of functie en weddeschaal.

De personeelsformatie omvat minstens één maatschappelijk werker.

Elke wijziging van de personeelsformatie omvat een budgettaire evaluatie van de impact ervan. § 2. Contractuele betrekkingen die worden vervuld om een specifieke opdracht van beperkte duur uit te voeren, worden niet in de personeelsformatie opgenomen. § 3. Wanneer in te vullen contractuele betrekkingen betrekking hebben op een onvoorziene of nieuwe opdracht die door een hogere overheid is toevertrouwd, kan de wijziging van de personeelsformatie gebeuren nadat de werknemer is in dienst genomen, mits bekrachtiging. § 4. De Regering bepaalt eveneens het aantal gehandicapte personen die de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in dienst moeten nemen naar gelang van de aard en de omvang van de diensten.".

Art. 5.In dezelfde wet wordt een artikel 42/2 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 42/2.§ 1. De personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn genieten hetzelfde algemeen statuut als de personeelsleden van de gemeente waar de zetel van het centrum gevestigd is.

Onder algemeen statuut van het personeel wordt verstaan alle algemene regels genomen in het kader van de lokale autonomie en die de administratieve en geldelijke juridische toestand van alle personeelsleden van de administratie regelen, ongeacht hun graad. § 2. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de afwijkingen van het in paragraaf 1 bedoelde statuut vast, voor zover het specifieke karakter van sommige diensten en inrichtingen van het centrum dit nodig maakt, en bepaalt het algemeen personeelsstatuut inzake de onbestaande betrekkingen op gemeentelijk vlak evenals op dat van het ziekenhuispersoneel.

Het algemeen statuut van het afwijkend personeel omvat minstens de 12 elementen bedoeld in artikel L1212-2, § 2, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie.

De bezoldigingselementen waarvan wordt afgeweken, worden met name vastgesteld op grond van het belang van de toegewezen functies, de mate van verantwoordelijkheid en de vereiste algemene en beroepsbekwaamheid, alsmede de plaats die de personeelsleden innemen in de hiërarchie van de administratie van het openbare centrum voor sociale actie. § 3. De bepalingen van de nieuwe gemeentewet met betrekking tot pensioenen voor de leden van het gemeentelijk statutair personeel zijn van toepassing op de leden van het statutair personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. § 4. De Regering stelt de benoemingsvoorwaarden voor de maatschappelijke werkers vast, er rekening mede houdend dat zij een aan de te vervullen opdrachten aangepaste maatschappelijke vorming moeten waarborgen. § 5. Op een zichtbare en toegankelijke plaats wordt een mededeling opgehangen met de plaats waar het algemeen personeelsstatuut kan worden geraadpleegd. Elk personeelslid moet het algemeen personeelsstatuut en alle wijzigingen daarop te allen tijde en zonder tussenkomst van derden op een gemakkelijk toegankelijke plaats kunnen raadplegen.".

Art. 6.In dezelfde wet wordt een artikel 42/3 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 42/3.§ 1. Al statutaire personeelsleden wordt aangeworven en benoemd door de raad voor maatschappelijk welzijn volgens een procedure die voldoet aan het algemeen personeelsstatuut.

Deze bevoegdheid kan, onder voorbehoud van andersluidende bepalingen, worden gedelegeerd aan het vast bureau of aan de bijzondere comités. § 2. Alle contractuele personeelsleden worden aangeworven door de raad voor maatschappelijk welzijn na afloop van een procedure die voldoet aan het algemeen personeelsstatuut. Deze bevoegdheid kan worden gedelegeerd aan het vast bureau of aan de bijzondere comités.

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd om de arbeidsovereenkomst van een contractueel personeelslid te beëindigen.

Deze bevoegdheid kan worden gedelegeerd aan het vast bureau of aan de bijzondere comités. De delegatie-akte vermeldt uitdrukkelijk het soort akte dat kan worden ondernomen, namelijk de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst met of zonder opzegtermijn, met of zonder vergoeding, om ernstige redenen, of beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met het personeelslid.".

Art. 7.In dezelfde wet wordt een artikel 42/4 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 42/4.§ 1. Het personeel wordt aangeworven op basis van statutaire of contractuele regelingen in overeenstemming met de bepalingen van het algemeen personeelsstatuut.

De aanwerving verwijst naar de verrichtingen die tot doel hebben een betrekking te vervullen en die resulteren in de indiensttreding van een nieuw personeelslid. § 2. De aanwerving vindt plaats op basis van een openbare oproep tot het indienen van kandidaturen, waarin in ieder geval een functieomschrijving, de juridische aard van de betrekking, de toegangsvoorwaarden en de weddeschaal van het algemeen personeelsstatuut zijn opgenomen.

De nadere bekendmakingsregels van de oproep voor kandidaten zijn vastgelegd in het algemeen personeelsstatuut. § 3. Van de bekendmakingsmaatregel voor de oproep tot het indienen van kandidaturen kan worden afgeweken in geval van contractuele aanwerving om dringende redenen, in geval van aanwervingen op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van minder dan een jaar, of in geval van aanwervingen die nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.".

Art. 8.In dezelfde wet wordt een artikel 42/5 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 42/5.Voor elke aanwerving wordt een selectiecommissie ingesteld.

In het algemeen personeelsstatuut is de hoedanigheid van de leden van de selectiecommissie vastgelegd.

Het vast bureau bepaalt de namen van de gewone en plaatsvervangende leden van de selectiecommissie op de voordracht van de directeur-generaal.".

Art. 9.In dezelfde wet wordt een artikel 42/6 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 42/6.Het aantal en de aard van de wervingstoetsen zijn vastgelegd in het algemeen personeelsstatuut.

Indien daarom wordt verzocht, krijgt de vertegenwoordiger van de fractie die al dan niet tot het meerderheidspact behoort, automatisch de hoedanigheid van waarnemer.

De waarnemers nemen niet deel aan de beraadslagingen van de selectiecommissie.

Het algemeen personeelsstatuut kan een kandidaat voor aanwerving vrijstellen van een deel van de proeven, op voorwaarde dat laatstgenoemde aantoont dat hij/zij voor een gelijkwaardige functie geslaagd is voor hetzelfde type proef in een andere gemeente, provincie, autonome bedrijf, intercommunale, politiezone, hulpverleningszone, openbaar centrum voor sociale actie of vereniging vallend onder hoofdstuk XII. Het algemeen personeelsstatuut stelt een maximumtermijn vast waarbinnen de proeven initieel in de andere lokale autoriteit met vrucht moeten zijn afgelegd.".

Art. 10.In dezelfde wet wordt een artikel 42/7 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 42/7.De autoriteit die bevoegd is om aan te werven zal de kwalificaties en vaardigheden van de kandidaten onderling vergelijken.".

Art. 11.In dezelfde wet wordt een artikel 42/8 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 42/8.§ 1. Wanneer een door bevordering toegankelijk ambt door de bevoegde autoriteit vacant wordt verklaard, wordt een oproep tot het indienen van kandidaturen onder het statutaire personeel gedaan.

Bij gebreke van statutaire kandidaat of geslaagde, wordt er een oproep tot het indienen van kandidaturen gedaan bij het contractueel personeel. § 2. De artikelen 42/5 tot 42/7 zijn van toepassing op de bevorderingsprocedures.".

Art. 12.In dezelfde wet wordt een artikel 42/9 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 42/9.De raad voor maatschappelijk welzijn kan met de gemeente een mobiliteitsregeling voor de personeelsleden organiseren. De mobiliteitsregeling is vastgelegd in het algemeen personeelsstatuut.

De mobiliteitsprocedure kan al dan niet voorafgaan aan een aanwervingsprocedure en wordt georganiseerd voor betrekking met een gelijkwaardige graad. De mobiliteit wijzigt geenszins de juridische aard van de initiële arbeidsrelatie.

De artikelen 42/5 en 42/7 zijn van toepassing.".

Art. 13.In dezelfde wet wordt een artikel 42/10 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 42/10.§ 1. Beoordeling is een instrument voor personeelsbeheer dat, als onderdeel van een dialoog tussen de autoriteit en het personeelslid, een beoordeling mogelijk maakt van het geleverde werk en de professionele ontwikkeling van de werknemer in zijn of haar functie. § 2. Elk personeelslid wordt beoordeeld volgens de regels van het algemeen personeelsstatuut. Hierin zijn de criteria vastgelegd waarnaar verwezen wordt om elk personeelslid te beoordelen op het behalen van de voor hem/haar vastgestelde doelstellingen, de te volgen procedure en de na te streven termijnen, evenals de beoordelingsreferenties en de gevolgen daarvan voor de administratieve en geldelijke situatie van het personeelslid.

Elk personeelslid wordt beoordeeld door zijn hiërarchische meerdere(n). § 3. Wanneer de evaluatie niet binnen de vier maanden na de vervaldatum is uitgevoerd vastgesteld in het algemeen personeelsstatuut, wordt zij geacht gunstig te zijn en heeft zij terugwerkende kracht tot de vervaldatum.

Het algemeen personeelsstatuut kan bijzondere nadere regels vastleggen wanneer het personeelslid afwezig is tijdens de gehele evaluatieperiode of een deel ervan en/of tijdens de vier maanden die volgen op de vervaldatum van de evaluatie.".

Art. 14.In dezelfde wet wordt een artikel 42/11 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 42/11.§ 1. Leden van het statutaire personeel kunnen ter beschikking worden gesteld van een gebruiker om de belangen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te verdedigen.

Onder gebruiker worden verstaan, de gemeenten, de provincies, de intercommunales, de openbare centra voor sociale actie, verenigingen die vallen onder hoofdstuk XII, de hulpverleningsgebieden, de politiezones, autonome bedrijven, de instellingen voor de erediensten, de huisvestingsmaatschappijen, de verenigingen zonder winstoogmerk. De Regering kan andere gebruikers aanwijzen in geval van dringende en dwingende omstandigheden. § 2. De terbeschikkingstelling van de statutaire personeelsleden is tijdelijk.

Zij wordt georganiseerd in een schriftelijke overeenkomst tussen he openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de gebruiker, waarin de voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling, de aard van de opdracht en de elementen van de vergoeding nader worden bepaald.

De overeenkomst wordt goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en ondertekend door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de gebruiker voor aanvang van de terbeschikkingstelling. De ondertekende overeenkomst wordt voor aanvang van de terbeschikkingstelling aan het betrokken personeelslid meegedeeld, hetzij persoonlijk, hetzij, tegen ontvangstbevestiging, per aangetekende post of e-mail.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan de goedkeuring van de overeenkomst overdragen aan het vast bureau of aan de bijzondere comités. In dit geval wordt de raad voor maatschappelijk welzijn op de hoogte gebracht van elke beslissing. § 3. Het personeelslid behoudt gedurende de hele duur van de terbeschikkingstelling zijn hoedanigheid van statutair personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en blijft onderworpen aan het algemeen personeelsreglement van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Het personeelslid dat ter beschikking wordt gesteld bij een gebruiker bevindt zich in actieve dienst tijdens de duur van de terbeschikkingstelling. Hij heeft recht op zijn bezoldiging en behoudt het recht deel te nemen aan de procedures voor bevordering in een hogere weddeschaal, graad of loopbaan als voorzien in het algemeen personeelsstatuut.".

Art. 15.In dezelfde wet wordt een artikel 42/12 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 42/12.De statutaire personeelsleden worden in ruste gesteld op de leeftijd die wordt bepaald bij de toepasselijke bepalingen inzake wettelijk pensioen.

Het in activiteit blijven na de wettelijke pensioenleeftijd kan op aanvraag van het betrokken personeelslid worden toegestaan door de raad voor maatschappelijk welzijn. De periode van het in activiteit blijven wordt vastgelegd voor een maximale duur van één jaar. Bedoelde periode kan volgens dezelfde modaliteiten verlengd worden voor een eenmalige nieuwe periode van maximum één jaar.

De toestemming geven om zijn ambt langer uit te oefenen kan worden overgedragen aan het vast bureau of aan de bijzondere comités. In dit geval wordt de raad voor maatschappelijk welzijn op de hoogte gebracht van elke beslissing.".

Art. 16.In artikel 43 van dezelfde wet, vervangen door het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204162 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot de gewestelijke ontvangers type decreet prom. 02/05/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019204090 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en betreffende de installatie van de raden voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 02/05/2019 pub. 14/10/2019 numac 2019204530 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de preventie en de bevordering van de gezondheid type decreet prom. 02/05/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204163 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de gewestelijke ontvangers sluiten, wordt paragraaf 1 opgeheven.

Art. 17.In artikel 54 van dezelfde wet, vervangen door het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt opgeheven. 2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "Het" vervangen door de woorden "De raad voor maatschappelijk welzijn".".

Art. 18.Artikel 55 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij het decreet van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203372 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt opgeheven.

Art. 19.Artikel 55bis van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 augustus 1986 en laatst gewijzigd bij het decreet van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203372 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt opgeheven.

Art. 20.Artikel 56 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij het decreet van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203372 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt opgeheven.

Art. 21.Artikel 89bis, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202319 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot verbetering van de sociale dialoog sluiten, wordt aangevuld met volgende zin : "alsook het aantal voorziene benoemingen op het lopende begrotingsjaar.

Art. 22.In artikel 128 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 7 januari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002003050 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een wijziging van de Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten en laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018, worden de paragrafen 1 en 4 tot 6 opgeheven.

Art. 23.In dezelfde wet wordt artikel 128/1, ingevoegd bij het decreet van 11 januari 2024, vervangen door hetgeen volgt : "

Art. 128/1.Het personeel van de vereniging is onderworpen aan een statutair of contractueel stelsel.

Het statutair personeelslid beoogt elk personeelslid dat tijdelijk of in vast verband benoemd is door eenzijdige beslissing van de overheid, evenals elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de overheid tot de stage toegelaten wordt met het oog op een vaste benoeming.

Het contractueel personeelslid beoogt elk lid van het personeel dat met een arbeidsovereenkomst in dienst is genomen overeenkomstig de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.".

Art. 24.In dezelfde wet wordt een artikel 128/2 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/2.De raad van bestuur neemt het organogram van de administratie aan.

Het organogram is de organisatiestructuur van de diensten van de vereniging. Het bevat de hiërarchische betrekkingen en identificeert de functies die deelname aan het directiecomité inhouden.".

Art. 25.In dezelfde wet wordt een artikel 128/3 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/3.Het directiecomité bestaat uit de personeelsleden die door lokale leidende functie worden gekozen uit degenen die functies uitoefenen die verband houden met de hoedanigheid van dienstverantwoordelijke in het organigram.

Het directiecomité wordt voorgezeten door de lokale leidende functie.

Los van de bevoegdheden die worden toegekend door een beslissing van de raad van bestuur, is het Directiecomité bevoegd voor aangelegenheden met betrekking tot de organisatie en werking van de diensten, de voorontwerpen van begroting, de begrotingswijzigingen en de toelichtingen daarbij, de ontwerpen van personeelsformatie, organigrammen en algemeen personeelsstatuut.".

Art. 26.In dezelfde wet wordt een artikel 128/4 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/4.Voor alle administratieve beroepen wordt een functiebeschrijving opgesteld voordat de functie wordt ingevuld. Ze wordt door de lokale leidende functie goedgekeurd na overleg binnen het directiecomité.

De functiebeschrijving bevat de opdracht, het doel of de doelstelling van de functie, de belangrijkste taken alsook alle beroepsvaardigheden en persoonlijke bekwaamheden die vereist zijn om de functie uit te oefenen.".

Art. 27.In dezelfde wet wordt een artikel 128/5 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/5.De raad van bestuur keurt het vormingsplan goed op voorstel van de lokale leidende functie, na overleg in het directiecomité.

Het vormingsplan is een meerjarenprogramma dat jaarlijks wordt bijgewerkt en waarin de vormingsbehoeften worden vastgesteld en geprioriteerd om aan de doelstellingen van de administratie te voldoen.

Het stelt het noodzakelijke budget vast.

De raad van bestuur stelt de representatieve vakorganisaties onmiddellijk op de hoogte van het aangenomen vormingsplan.".

Art. 28.In dezelfde wet wordt een artikel 128/6 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/6.§ 1. De raad van bestuur stelt het algemeen personeelsstatuut vast.

Onder algemeen statuut van het personeel wordt verstaan alle algemene regels genomen in het kader van de lokale autonomie en die de administratieve en geldelijke juridische toestand van alle personeelsleden van de administratie regelen, ongeacht hun graad. § 2. Het algemene statuut van het personeel omvat ten minste: 1° de voorwaarden waaraan men moet voldoen om als statutair personeelslid of als contractueel personeelslid te worden aangeworven, alsook de procedures en proeven die hierop betrekking hebben;2° de bepaling, indeling, rangschikking en gelijkwaardigheid van de graden, ambten of functies;3° de rechten en plichten van de personeelsleden, de onverenigbaarheden en verbodsbepalingen, evenals de regeling en de procedures inzake cumulaties met andere functies of betrekkingen;4° de regels en procedures inzake tuchtregeling;5° de ordemaatregelen;6° de regels en procedures inzake evaluatie;7° de regels en procedures inzake overplaatsing, mobiliteit, opdracht of enige andere vorm van wedertoewijzing naar andere diensten;8° de regels en procedures inzake bevordering, inzake elke verhoging of voortschrijding van de loopbaan evenals die met betrekking tot de uitoefening van hogere functies;9° de administratieve standen, de omstandigheden waardoor ze worden bepaald en hun gevolgen op de toestand van de personeelsleden met inbegrip van de regeling inzake verlof of ter beschikkingstelling;10° de redenen voor beëindiging van het statutair dienstverband;11° de verloningsgegevens;12° de toekenningsvoorwaarden, begunstigden en vergoedingen met betrekking tot het telewerken, indien georganiseerd Onder de proef bedoeld in 1° wordt verstaan een schriftelijk, mondeling of praktisch examen of een kandidatuur die aan het statuut voldoet, op basis waarvan de selectiecommissie de kandidaten voor de betrekking beoordeelt en hun titels en vaardigheden vergelijkt in de zin van artikel 128/11. De elementen bedoeld in 11° zijn de weddeschalen en hun ontwikkeling in trappen, evenals de toekenningsvoorwaarden en de begunstigden van de vergoedingen, toelagen, en voordelen van alle aard, met inbegrip van aanvullende pensioenen. § 3. De bezoldigingsregeling worden inzonderheid vastgesteld volgens de omvang van de bevoegdheden, de verantwoordelijkheidsgraad en de vereiste algemene en beroepsbekwaamheid, rekening houdend meer bepaald met de plaats die de personeelsleden bekleden in de hiërarchie van het bestuur van de vereniging.

De regels die toepasselijk zijn voor de vergoeding van de lokale leidinggevende functie van de vereniging zijn die, welke bepaald zijn in bijlage 4 bij het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie. § 4. Op een zichtbare en toegankelijke plaats wordt een mededeling opgehangen met de plaats waar het algemeen personeelsstatuut kan worden geraadpleegd. Elk personeelslid moet het algemeen personeelsstatuut en alle wijzigingen daarop te allen tijde en zonder tussenkomst van derden op een gemakkelijk toegankelijke plaats kunnen raadplegen. § 5. De raad van bestuur is bevoegd inzake personeel, maar kan de uitvoering van de beslissingen die hij genomen heeft in het kader van de algemene bepalingen in personeelszaken delegeren.".

Art. 29.In dezelfde wet wordt een artikel 128/7 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/7.§ 1. Al statutaire personeelsleden wordt aangeworven en benoemd door de raad van bestuur na afloop van een procedure die voldoet aan het algemeen personeelsstatuut.

Deze bevoegdheid kan worden overgedragen, behalve wat de lokale leidende functie betreft. § 2. Alle contractuele personeelsleden worden aangeworven door de raad van bestuur na afloop van een procedure die voldoet aan het algemeen personeelsstatuut. Deze bevoegdheid kan worden overgedragen, behalve wat de lokale leidende functie betreft.

De raad van bestuur is bevoegd om de arbeidsovereenkomst van een contractueel personeelslid te beëindigen. Deze bevoegdheid kan worden overgedragen, behalve wat de lokale leidende functie betreft.

De delegatie-akte vermeldt uitdrukkelijk het soort akte dat overgedragen kan worden, namelijk de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst met of zonder opzegtermijn, met of zonder vergoeding, om ernstige redenen, of beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met het personeelslid.".

Art. 30.In dezelfde wet wordt een artikel 128/8 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/8.§ 1. Het personeel wordt aangeworven op basis van statutaire of contractuele regelingen in overeenstemming met de bepalingen van het algemeen personeelsstatuut.

De aanwerving verwijst naar de verrichtingen die tot doel hebben een betrekking te vervullen en die resulteren in de indiensttreding van een nieuw personeelslid. § 2. De aanwerving vindt plaats op basis van een openbare oproep tot het indienen van kandidaturen, waarin in ieder geval een functieomschrijving, de juridische aard van de betrekking, de toegangsvoorwaarden en de weddeschaal van het algemeen personeelsstatuut zijn opgenomen.

De nadere bekendmakingsregels van de oproep voor kandidaten zijn vastgelegd in het algemeen personeelsstatuut. § 3. Van de bekendmakingsmaatregel voor de oproep tot het indienen van kandidaturen kan worden afgeweken in geval van dringende redenen, in geval van aanwervingen op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van minder dan een jaar, of in geval van aanwervingen die nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.".

Art. 31.In dezelfde wet wordt een artikel 128/9 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/9.Voor elke aanwerving wordt een selectiecommissie ingesteld.

In het algemeen personeelsstatuut is de hoedanigheid van de leden van de selectiecommissie vastgelegd.

De lokale leidende functie bepaalt de namen van de gewone en plaatsvervangende leden van de selectiecommissie.".

Art. 32.In dezelfde wet wordt een artikel 128/10 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/10.Het aantal en de aard van de wervingstoetsen zijn vastgelegd in het algemeen personeelsstatuut.

De waarnemers nemen niet deel aan de beraadslagingen van de selectiecommissie.

Het algemeen personeelsstatuut kan een kandidaat voor aanwerving vrijstellen van een deel van de proeven, op voorwaarde dat laatstgenoemde aantoont dat hij/zij voor een gelijkwaardige functie geslaagd is voor hetzelfde type proef in een andere gemeente, provincie, autonome bedrijf, intercommunale, politiezone, hulpverleningszone, openbaar centrum voor sociale actie of vereniging vallend onder hoofdstuk XII. Het algemeen personeelsstatuut stelt een maximumtermijn vast waarbinnen de proeven initieel in de andere lokale autoriteit met vrucht moeten zijn afgelegd.".

Art. 33.In dezelfde wet wordt een artikel 128/11 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/11.De autoriteit die bevoegd is om aan te werven zal de kwalificaties en vaardigheden van de kandidaten onderling vergelijken.".

Art. 34.In dezelfde wet wordt een artikel 128/12 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/12.§ 1. Wanneer een door bevordering toegankelijk ambt door de raad van bestuur vacant wordt verklaard, wordt een oproep tot het indienen van kandidaturen onder het statutaire en contractuele personeel van zijn administratie gedaan. § 2. De artikelen 128/9 tot 128/11 zijn van toepassing op de bevorderingsprocedures.".

Art. 35.In dezelfde wet wordt een artikel 128/13 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/13.§ 1. Beoordeling is een instrument voor personeelsbeheer dat, als onderdeel van een dialoog tussen de autoriteit en het personeelslid, een beoordeling mogelijk maakt van het geleverde werk en de professionele ontwikkeling van de werknemer in zijn of haar functie. § 2. Elk personeelslid wordt beoordeeld volgens de regels van het algemeen personeelsstatuut. Hierin zijn de criteria vastgelegd waarnaar verwezen wordt om elk personeelslid te beoordelen op het behalen van de voor hem/haar vastgestelde doelstellingen, de te volgen procedure en de na te streven termijnen, evenals de beoordelingsreferenties en de gevolgen daarvan voor de administratieve en geldelijke situatie van het personeelslid.

Elk personeelslid wordt beoordeeld door zijn hiërarchische meerdere(n). § 3. Wanneer de evaluatie niet binnen de vier maanden na de vervaldatum is uitgevoerd vastgesteld in het algemeen personeelsstatuut, wordt zij geacht gunstig te zijn en heeft zij terugwerkende kracht tot de vervaldatum.

Het algemeen personeelsstatuut kan bijzondere nadere regels vastleggen wanneer het personeelslid afwezig is tijdens de gehele evaluatieperiode of een deel ervan en/of tijdens de vier maanden die volgen op de vervaldatum van de evaluatie.".

Art. 36.In dezelfde wet wordt een artikel 128/14 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/14.De statutaire personeelsleden kunnen ambtshalve worden ontzet wegens onvoldoende geschiktheid voor het ambt, onder de voorwaarden en volgens de procedures vastgesteld in de artikelen 54 tot en met 54quater.".

Art. 37.In dezelfde wet wordt een artikel 128/15 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/15.§ 1. De statutaire personeelsleden kunnen ter beschikking worden gesteld van een gebruiker om de belangen van de vereniging te verdedigen.

Onder gebruiker worden verstaan, de gemeenten, de provincies, de intercommunales, de openbare centra voor sociale actie, verenigingen die vallen onder hoofdstuk XII, de hulpverleningsgebieden, de politiezones, autonome bedrijven, de instellingen voor de erediensten, de huisvestingsmaatschappijen, de verenigingen zonder winstoogmerk. De Regering kan andere gebruikers aanwijzen in geval van dringende en dwingende omstandigheden. § 2. De terbeschikkingstelling van de statutaire personeelsleden is tijdelijk.

Zij wordt georganiseerd in een schriftelijke overeenkomst tussen de vereniging en de gebruiker, waarin de voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling, de aard van de opdracht en de elementen van de vergoeding nader worden bepaald.

De overeenkomst wordt goedgekeurd door de raad van bestuur en ondertekend door vereniging en de gebruiker voor aanvang van de terbeschikkingstelling. De ondertekende overeenkomst wordt voor aanvang van de terbeschikkingstelling aan het betrokken personeelslid meegedeeld, hetzij persoonlijk, hetzij, tegen ontvangstbevestiging, per aangetekende post of e-mail.

De toestemming van de overeenkomst kan worden gedelegeerd door de raad van bestuur, mits de raad van bestuur op de hoogte wordt gesteld. § 3. Het personeelslid behoudt gedurende de hele duur van de terbeschikkingstelling zijn hoedanigheid van statutair personeelslid van de vereniging en blijft onderworpen aan het algemeen personeelsstatuut van de vereniging.

Het personeelslid dat ter beschikking wordt gesteld bij een gebruiker bevindt zich in actieve dienst tijdens de duur van de terbeschikkingstelling. Hij heeft recht op zijn bezoldiging en behoudt het recht deel te nemen aan de procedures voor bevordering in een hogere weddeschaal, graad of loopbaan als voorzien in het algemeen personeelsstatuut.".

Art. 38.In dezelfde wet wordt een artikel 128/16 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 128/16.§ 1. De statutaire personeelsleden worden in ruste gesteld op de leeftijd die wordt bepaald bij de toepasselijke bepalingen inzake wettelijk pensioen. § 2. Het in activiteit blijven na de wettelijke pensioenleeftijd kan op aanvraag van het betrokken personeelslid worden toegestaan door de raad van bestuur. De periode van het in activiteit blijven wordt vastgelegd voor een maximale duur van één jaar. Bedoelde periode kan volgens dezelfde modaliteiten verlengd worden voor een eenmalige nieuwe periode van maximum één jaar.

De toestemming geven om zijn ambt langer uit te oefenen kan worden gedelegeerd door de raad van bestuur, mits de raad van bestuur op de hoogte wordt gesteld.".

Art. 39.In artikel 129, vijfde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 10 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016205793 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 129 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en met het oog op de verbetering van de sociale dialoog sluiten, worden de woorden ", alsook het aantal benoemingen gepland voor het lopende begrotingsjaar," ingevoegd tussen de woorden "wordt tewerkgesteld" en de woorden "gaan gepaard met de rekening".

Art. 40.De statutaire bepalingen die in strijd zijn met dit decreet worden opgeheven.

Art. 41.Het kader en het algemeen personeelsstatuut worden uiterlijk op 31 december 2025 in overeenstemming gebracht met dit decreet.

Art. 42.Dit decreet is niet van toepassing op wervings-, bevorderings- en mobiliteitsprocedures die zijn aangevat vóór de inwerkingtreding van dit decreet.

Wat betreft de artikelen 13 en 35 met betrekking tot beoordelingen, is het "geacht gunstig" beoordelingsmechanisme alleen van toepassing op beoordelingen waarvoor de termijn is vastgesteld na de inwerkingtreding van dit decreet.

Wat de artikelen 14 en 37 betreft, blijven de overeenkomsten voor de terbeschikkingstelling van een statutaire werknemer aan een derde gebruiker, die van kracht zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet, van kracht tot het einde van de in deze overeenkomsten bepaalde periode.

Art. 43.Dit decreet treedt in werking op de eerste dag van de maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Namen, 14 maart 2024 De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren, P. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Tewerkstelling, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, C. MORREALE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen en Stedenbeleid, C. COLLIGNON De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, A. DOLIMONT De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2023-2024. Stukken van het Waalse Parlement 1608, (2023-2024) Nrs. 1, 1bis tot 9.

Volledig verslag, plenaire zitting van 13 maart 2024 Bespreking.

Stemming.

^