Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 13 maart 2020
gepubliceerd op 13 maart 2020

Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020030310
pub.
13/03/2020
prom.
13/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/13/2020030310/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027782 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2004200195 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van indienstneming van de contractuele personeelsleden van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » en hun administratieve en geldelijke toestand sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode, inzonderheid op de artikelen 361 en volgende, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011202193 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende telewerk sluiten betreffende telewerk, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013, voor de nog toepasselijke bepalingen ervan;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019205886 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende telewerk sluiten betreffende telewerk;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op de versterkte fase 2 en de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad;

Gelet op de fase van sociale afstand om contacten tussen personen die het virus kunnen dragen te beperken;

Overwegende dat de toestemming om telewerk te verrichten normaliter verleend wordt tot maximaal 2 dagen per week of 1 dag per week voor personeelsleden van rang A5, B1, C1 en D1;

Gelet nochtans op de continuïteit van de opdrachten van de openbare dienst en het dringende karakter van de situatie;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en de openbare instellingen bedoeld in het decreet van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998027050 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren sluiten houdende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest en "Wallonie-Bruxelles International" ressorteren.

Art. 2.Binnen 3 werkdagen van de aanneming van dit besluit organiseert de hiërarchische meerdere van minstens rang A4 (of, in buitendienst, van rang A5) de planning van zijn team door systematisch een beroep te doen op telewerk, behalve in gevallen waarin de continuïteit van de openbare dienst absoluut noodzakelijk is of indien de aard van de dienstverleningen dit niet toelaat.

In het kader van de toepassing van dit besluit zijn de beperkingen voorzien in de artikelen 4, § 1, 3°, en § 3, 8 en 11 van voormeld besluit van 5 december 2019 niet van toepassing.

Art. 3.Elk personeelslid dat overeenkomstig artikel 1 van dit besluit telewerk verricht, geniet een forfaitaire maandelijkse vergoeding van 20 euro die per kalendermaand wordt toegekend om de kosten van de internetverbinding te dekken voor zover zijn prestaties in telewerk in de betrokken kalendermaand meer dan 4 dagen duren.

Art. 4.Als het personeelslid niet kan telewerken op een gerichte en regelmatige manier, kan zijn hiërarchische meerdere van minstens rang A4 (of in buitendienst, van rang A5) de werkuren flexibel indelen mits zijn akkoord, om de voorschriften inzake sanitaire crisis en de voorschriften van continuïteit van de openbare dienst zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen.

Deze indeling van de werktijd zal geen aanleiding kunnen geven tot onregelmatige prestaties.

Art. 5.In geval van vrees voor coronavirus of van coronavirus en in afwijking van artikel 12bis van het besluit van de Waalse Regering van18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de leden van het contractueel personeel is artikel 410, § 2, van de Waalse Ambtenarencode van toepassing op de leden van het contractueel personeel.

Art. 6.In het kader van de schorsing van de lessen in de scholen en gespecialiseerde centra en in afwijking van artikel 401, tweede lid, van de Waalse Ambtenarencode, wordt een verlof om dwingende redenen van familiaal belang voor onbeperkte duur toegekend op verzoek van het personeelslid. Dat verlof is onbezoldigd. Voor het overige wordt het gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit.

Art. 7.De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing tot 3 april 2020. Ze kunnen bij een beraadslaging van de Waalse Regering worden verlengd.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 13 maart 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^