Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 30 april 2020
gepubliceerd op 08 mei 2020

Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020041213
pub.
08/05/2020
prom.
30/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/30/2020041213/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode, inzonderheid op de artikelen 361 en volgende, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011202193 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende telewerk sluiten betreffende telewerk, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013, voor de nog toepasselijke bepalingen ervan;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019205886 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende telewerk sluiten betreffende telewerk;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030310 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie sluiten houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 april 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 27 april 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 april 2020;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 28 april 2020;

Gelet op de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die het resultaat is van de samenwerking tussen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de FOD Werkgelegenheid en de Economic Risk Management Group en die beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid;

Gelet op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de afbouw van de lockdown van de Belgische bevolking geleidelijk te organiseren;

Gelet op de noodzaak om de stapsgewijze heropbouw van de prestaties op de werkplek te organiseren;

Gelet op de social distancing die moet worden behouden;

Overwegende dat de toestemming om telewerk te verrichten normaliter verleend wordt tot maximaal 2 dagen per week of 1 dag per week voor personeelsleden van rang A5, B1, C1 en D1;

Gelet nochtans op de continuïteit van de opdrachten van de openbare dienst en het dringende karakter van de situatie;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en de openbare instellingen bedoeld in het decreet van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998027050 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren sluiten houdende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest en "Wallonie-Bruxelles International" ressorteren.

Art. 2.De hiërarchische meerdere van minstens rang A4 (of in buitendienst, van rang A5) organiseert de planning van zijn team door bij voorkeur gebruik te maken van telewerk om ervoor te zorgen dat de personeelsleden geleidelijk terugkeren in de lokalen met inachtneming van de voorgeschreven gezondheidsvoorschriften.

In het kader van de toepassing van dit besluit zijn de beperkingen voorzien in de artikelen 4, § 1, 3°, en § 3, 8 en 11 van voormeld besluit van 5 december 2019 niet van toepassing.

Art. 3.Elk personeelslid dat overeenkomstig artikel 2 van dit besluit telewerk verricht, geniet een forfaitaire maandelijkse vergoeding van 20 euro die per kalendermaand wordt toegekend om de kosten van de internetverbinding te dekken voor zover zijn prestaties in telewerk in de betrokken kalendermaand meer dan 4 dagen duren.

Art. 4.Als het personeelslid in de lokalen aanwezig is, kan zijn hiërarchische meerdere van minstens rang A4 (of in buitendienst, van rang A5) de werkuren flexibel indelen mits zijn akkoord, om de voorschriften inzake sanitaire crisis, de voorschriften van continuïteit van de openbare dienst en de familiale eisen zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen.

De door het personeelslid aangevraagde aanpassingen mogen geen aanleiding geven tot onregelmatige prestaties.

Art. 5.De personeelsleden die overeenkomstig de artikelen 547 tot 550 van de Waalse Ambtenarencode een abonnement op het openbaar vervoer genieten, kunnen, bij wijze van uitzondering, de tegemoetkoming van de werkgever bedoeld in de artikelen 552, 554, 555 en 556 van de Code verkrijgen.

Art. 6.In geval van vrees voor coronavirus of van bewezen coronavirus en in afwijking van artikel 12bis van het besluit van de Waalse Regering van18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de leden van het contractueel personeel is artikel 410, § 2, van de Waalse Ambtenarencode van toepassing op de leden van het contractueel personeel.

Art. 7.Personen die hun werk niet kunnen uitvoeren onder de voorwaarden van artikel 2 van dit besluit, noch hun werk kunnen uitvoeren met inachtneming van de voorgeschreven gezondheidsmaatregelen, worden van dienstverlening wegens overmacht vrijgesteld, zoals voorzien in artikel 42 van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst. Ze blijven ter beschikking van hun hiërarchie om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

Art. 8.Personeelsleden die geacht worden een risico te lopen in geval van besmetting met het coronavirus en die hun werk niet kunnen uitvoeren onder de voorwaarden van artikel 2 van dit besluit, worden op basis van een medisch attest van dienstverlening wegens overmacht vrijgesteld, zoals voorzien in artikel 42 van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst. Ze behouden hun beloning.

Art. 9.In afwijking van artikel 401, tweede lid, van de Waalse Ambtenarencode wordt een verlof om dwingende redenen van familiaal belang voor onbeperkte duur toegekend op verzoek van het personeelslid. Dat verlof is onbezoldigd. Voor het overige wordt het gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit.

Art. 10.De in dit besluit bedoelde bepalingen blijven van toepassing tot en met 30 juni 2020. Ze kunnen bij een beslissing van de Waalse Regering worden verlengd.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het aangenomen wordt.

Namen, 30 april 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^