Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 april 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041028 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type wet prom. 30/04/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020041958 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020010388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020010389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020020701 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041070 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende aanduiding van de leden van de Medische Jury in toepassing van hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041142 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 178 en 178/1 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de wijziging van bepaalde bepalingen met betrekking tot de vrijstelling van de aangifteplicht in de personenbelasting type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 05/10/2021 numac 2021021922 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 178 en 178/1 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de wijziging van bepaalde bepalingen met betrekking tot de vrijstelling van de aangifteplicht in de personenbelasting. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 20/09/2021 numac 2021032850 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 18/08/2021 numac 2021032265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020041104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 30/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling

beschikking

type beschikking prom. 30/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041087 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 november 2017 houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als bedoeling de aanpassing van de indexatie van de premie ten voordele van de houders van een zakelijk recht op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerend goed waarin zij en hun gezin hun woonplaats hebben

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020020874 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, wat betreft de datum van het ontstaan van het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat vluchteling is

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020020894 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de huur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020020993 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijzing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2019 tot uitvoering van het decreet van 11 oktober 2018 betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021018 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Espérance en Bonne-Fortune

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020030841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020041098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld energie omwille van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge COVID-19

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041101 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/03 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit nr. 2020/02 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 7 betreffende overgangs- en afwijkingsbepalingen van het decreet van 18 januari 2018 betreffende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming naar aanleiding van de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het mesoniveau voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het niveau van een net voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Hoge Sportraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de steun aan de opvangvoorzieningen in het kader van de geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041161 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 29 tot wijziging van artikel 80 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041187 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 28 tot tijdelijke wijziging van artikel R.I.6-5 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en artikel 23 van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie over de beroepen met betrekking tot het bedrag van de presentiegelden van de leden en de vertegenwoordiger van de Waalse Regering die zitting heeft in de Adviescommissie over de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 30 houdende organisatie van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041194 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041213 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041215 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 31 tot organisatie van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041219 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de Huizen van het Kind ter compensatie van de aankoop van vrijetijdsmateriaal voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de financiële gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 voor voorzieningen voor personen met een handicap en voor personen met een handicap die ondersteuning hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 32 betreffende de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van de projectvereniging of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een herverdeling vanuit begrotingsartikel JB0-1JBB2AB-PR naar begrotingsartikel JB0-1JEB2HA-WT van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041243 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het niet-toepasselijk verklaren van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen in het kader van de aanleg van een nieuwe dijk die langs de Moorstraat aangesloten is op het talud van de autosnelweg E19 in Kontich type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg R35-Westerlaan-Zuiderlaan tussen kilometerpunt 3,936 en 4,520 op het grondgebied van de stad Waregem type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041342 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een projectsubsidie ter ondersteuning van digitale opleidingstrajecten voor inburgering type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041341 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel PJ0-1PFC2DB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041494 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectieve lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041495 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectieve lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202178 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake

erratum

type erratum prom. 30/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake. - Erratum

document

type document prom. 30/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020202116 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering nr. 4 tot invoering van een subsidiegarantie en een liquiditeitsverhoging voor subsidieontvangers ter uitvoering van artikel 5.1 van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 type document prom. 30/04/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202684 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de wedde en de regeling voor de terugbetaling van de onkosten van de directeur-zaakvoerder van de openbare huisvestingsmaatschappij
^