Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 07 april 2011
gepubliceerd op 09 mei 2011

Besluit van de Waalse Regering betreffende telewerk

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202193
pub.
09/05/2011
prom.
07/04/2011
ELI
eli/besluit/2011/04/07/2011202193/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Besluit van de Waalse Regering betreffende telewerk


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 november 2010;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 18 november 2010;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 18 november 2010;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 548 van het Sectorcomité nr.

XVI, opgesteld op 21 januari 2011;

Gelet op het advies nr. 49234/4 van de Raad van State, gegeven op 28 februari 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving en toepassingsveld

Artikel 1.Dit besluit is toepasselijk op de statutaire personeelsleden en op de leden van het contractuele personeel van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut bedoeld in het decreet van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998027050 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren sluiten betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Dit besluit is niet van toepassing op de leden van het contractuele personeel die in dienst genomen worden in het kader van een arbeidsovereenkomst van minder dan twee jaar.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° telewerk : elke vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarbij gebruik wordt gemaakt van de informatietechnologieën en waarin werk dat in de lokalen van de werkgever verricht kan worden op regelmatige basis verricht wordt op de woonplaats van de telewerker of op elke andere plaats die hij buiten de lokalen van de werkgever uitkiest, mits toestemming van de werkgever;2° telewerker : een statutair personeelslid of een lid van het contractuele personeel dat telewerk verricht;3° werkgever : het Gewest of een instelling van openbaar nut die onder het Gewest ressorteert. HOOFDSTUK II. - Telewerkaanvraag door een statutair personeelslid of een lid van het contractuele personeel

Art. 3.§ 1. Het statutaire personeelslid of het lid van het contractuele personeel kan een individuele telewerkaanvraag indienen. § 2. De telewerkkandidaturen worden vóór 31 januari aan de directe hiërarchische meerdere van minstens rang A4 gericht d.m.v. het desbetreffende formulier. De geldigheid van de kandidaturen vervalt op 31 december.

De hiërarchische meerdere maakt vóór 1 maart zijn gemotiveerd advies gelijktijdig over aan het Directiecomité van het Directoraat-generaal waaronder hij ressorteert en aan de dienst belast met menselijke hulpkrachten. Te dien einde gebruikt hij de evaluatierooster die daartoe voorzien wordt.

De dienst belast met menselijle hulpkrachten maakt vóór 1 mei een advies i.v.m. de voorwaarde bedoeld in artikel 5, eerste lid, 1°, over aan het Directiecomité van het Directoraat-generaal waaronder hij ressorteert.

Het Directiecomité spreekt zich over de aanvragen uit en maakt vóór 1 juni de lijst van de geselecteerde kandidaten over aan de directeur-generaal van het Overkoepelende Directoraat-generaal Personeel en Algemene Zaken. In geval van ongunstig advies van de hiërarchische meerdere wordt de kandidaat door het Directiecomité gehoord.

Art. 4.§ 1. Op basis van de in artikel 3, § 2, vierde lid, bedoelde lijsten van de geselecteerde kandidaten worden de aanvragen door de directeur-generaal van het Overkoepelende Directoraat-generaal Personeel en Algemene Zaken ingedeeld in de volgende voorkeursvolgorde : 1° de aanvragen van de kandidaten die het voorwerp zijn van een beslissing van een geneesheer van de administratie van de medische expertise van de Federale Overheidsdienst Volkgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van de artikelen 414 tot 418 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Ambtenarencode;2° de aanvragen van de kandidaten die het voorwerp uitmaken van een aanbeveling van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer en/of die maatschappelijke of familiale redenen inroepen die door de sociale dienst erkend zijn;3° de aanvragen van de kandidaten die het bewijs leveren dat ze gebruik maken van gemeenschappelijk openbaar vervoer dat een wacht- en reistijd van minstens drie uur per dag in beslag neemt. In elke voorkeurscategorie worden de aanvragen ingedeeld in de volgorde van de wacht- en reistijd om zich van de woon- naar de werkplaats te begeven d.m.v. gemeenschappelijk openbaar vervoer, van de belangrijkste tot de minst belangrijke. § 2. De aanvragen van de niet prioritaire kandidaten worden ingedeeld in de volgorde van de wacht- en reistijd om zich van de woon- naar de werkplaats te begeven d.m.v. gemeenschappelijk openbaar vervoer, van de belangrijkste tot de minst belangrijke. § 3. Binnen de perken van de beschikbare kredieten en onverminderd een technische onmogelijkheid geeft de directeur-generaal van het Overkoepelende directoraat-generaal Personeel en Algemene Zaken vóór 1 juli toestemming om telewerk te verrichten aan de kandidaten geselecteerd op grond van de vastgelegde indeling. HOOFDSTUK III. - Individuele beslissing betreffende telewerk

Art. 5.Het statutaire personeelslid of het lid van het contractuele personeel kan toestemming krijgen om telewerk te verrichten als de volgende voorwaarden vervuld zijn : 1° het telewerk is verenigbaar met de functie;2° het telewerk is niet in strijd met het belang van de dienst;3° de telewerker oefent zijn ambt uit in het kader van een voltijds arbeidsstelsel;4° de telewerker is aangesteld binnen de Directie waaronder hij sinds minstens twee jaar ressorteert. In afwijking van het eerste lid, 3°, kan de kandidaat die zijn ambt uitoefent volgens het stelsel van verminderde prestaties om medische redenen zoals bedoeld in de artikelen 414 tot 418 van voornoemd besluit van de Waalse Regering toestemming krijgen om telewerk te verrichten.

Art. 6.De toestemming om telewerk te verrichten wordt toegekend voor een periode van één jaar, hernieuwbaar per periodes van twee jaar voor zover de in artikel 5 bedoelde voorwaarden van kracht blijven.

Bij de oorspronkelijke toestemming wordt voorzien in een proefperiode van drie maanden.

Elke hernieuwing moet minstens twee maanden vóór het verstrijken van de lopende toestemming door de telewerker aangevraagd worden.

De hernieuwingsaanvraag wordt bij de hiërarchische meerdere van minstens rang A4 ingediend.

Wanneer het Directiecomité over de hernieuwingsaanvraag beslist, gaat het na of de voorwaarden van artikel 5 nog van kracht zijn. Het gaat ook na of de opvolgingsgesprekken en de overzichtstabel bedoeld in artikel 14 regelmatig gehouden en bijgewerkt worden.

In geval van voorstel tot weigering van hernieuwing wordt de telewerker door het Directiecomité gehoord.

Het Directiecomité maakt de beslissing tot hernieuwing over aan de directeur-generaal van het Overkoepelende Directoraat-generaal Personeel en Algemene Zaken.

Art. 7.De toestemming om telewerk te verrichten vermeldt : 1° de plaats waar het telewerk verricht wordt;2° de telewerkdagen;3° de tussen de telewerker en de hiërarchiche meerdere van minstens rang A4 overeengekomen periodes van een maximale totale duur van 4 u. 30 m. tussen 7 u. 30 m. en 18 u. 30 m. waarin de telewerker bereikbaar moet zijn, alsook de communicatiemiddelen waarmee hij bereikt kan worden; 4° de wijze waarop de telewerker in kennis gesteld wordt van de uit te voeren taken, van de te halen doelstellingen, alsook van de methodes om het verrichte werk te beoordelen;5° de duur van de toestemming;6° de toestemming waarbij de telewerker tussen 9 u.30 m. en 16 uur toegang tot zijn woonplaats of tot de door hem uitgekozen plaats verleent aan de interne preventiedienst; 7° de verbintenis van de telewerker tot naleving van de door de werkgever opgelegde veiligheidsregels inzake informatica;8° de verbintenis van de telewerker tot deelname aan de telewerkopleidingen georganiseerd door de werkgever, met name die betreffende de veiligheidsregels inzake informatica. De bepalingen opgenomen in het eerste lid zijn het voorwerp van een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst van de leden van het contractuele personeel.

Art. 8.In afwijking van artikel 5, eerste lid, 4°, wordt de toestemming om telewerk te verrichten aan een beslissing van het Directiecomité onderworpen in geval van mutatie, permutatie en tijdelijke mutatie van de telewerker.

Het Directiecomité spreekt zich uit over het behoud van de toestemming binnen twee maanden na de verandering van aanstelling bedoeld in het eerste lid. Na afloop van die termijn wordt de beslissing van het Directiecomité geacht gunstig te zijn.

Art. 9.Na verhoor van de telewerker en mits vooropzegtermijn van twee maanden, kan het Directiecomité een eind maken aan de toestemming om telewerk te verrichten, na gemotiveerd advies van de hiërarchische meerdere.

Mits vooropzegtermijn van een maand kan het personeelslid vragen dat voortijdig een eind wordt gemaakt aan een toestemming om telewerk te verrichten.

Art. 10.De toekenning van een deeltijds arbeidsstelsel voor een periode van minder dan zes manden schorst de toestemming om telewerk te verrrichten, met uitzondering van : 1° het stelsel van beperkte prestaties om medische redenen bedoeld in de artikelen 414 tot 418 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode;2° het stelsel van de beroepsloopbaanonderbreking bedoeld in de artikelen 448 en 449 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode. De toekenning van een deeltijdse arbeidsregeling voor een periode van meer dan zes maanden maakt van rechtswege een einde aan de toestemming om telewerk te verrichten, met uitzondering van het stelsel van de verminderde prestaties om medische redenen zoals bedoeld in de artikelen 414 tot 418 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode.

Behalve de afwezigheden om medische redenen, met inbegrip van de afwezigheden wegens een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar het werk of een beroepsziekte, maakt elke afwezigheid van minstens zes maanden van rechtswege een einde aan de toestemming om telewerk te verrichten.

Art. 11.§ 1. De telewerker mag niet meer dan twee vijfde van zijn prestaties in telewerk verrichten.

In afwijking van het eerste lid, mogen de directeur die voor een Directie instaat en de personeelsleden van de rangen A5, B1, C1 en D1 die omkaderingsfuncties uitoefenen niet meer dan één vijfde van hun prestaties in telewerk verrichten.

In afwijking van het eerste lid, mag de telewerker drie derde van zijn prestaties in telewerk verrichten : 1° bij beslissing van een geneesheer van de administratie van de medische expertise van de Federale Overheidsdienst Volkgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van de artikelen 414 tot 418 van voornoemd besluit van de Waalse Regering;2° op aanbeveling van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;3° bij beslissing van het Directiecomité. § 2. Telewerk wordt per volle dagen verricht. § 3. De telewerkdagen worden in onderlinge overeenstemming door de hiërarchische meerdere en de telewerker vastgelegd. § 4. Er wordt een uurkrediet van 7 u. 36 m. per telewerkdag toegekend. HOOFDSTUK IV. - Rechten en plichten

Art. 12.§ 1. Bij telewerk mag geen vergoeding of premie uitgekeerd worden. Telewerk mag geen aanleiding geven tot meer of minder werkuren.

De werklast en de resultaatcriteria van de telewerker zijn gelijk aan die van de vergelijkbare personeelsleden die in de lokalen van de werkgever tewerkgesteld zijn. § 2. De telewerker heeft dezelfde rechten op opleiding en loopbaanmogelijkheden als de vergelijkbare personeelsleden die in de lokalen van de werkgever tewerkgesteld zijn en wordt aan dezelfde beoordelingen onderworpen.

Art. 13.De telewerker heeft toegang tot informatie betreffende de instelling en de dienst.

Art. 14.De hiërarchische meerdere en de telewerker hebben opvolgingsgesprekken, op zijn minst om de drie maanden, om de telewerker te belasten met de opdrachten en de taken die hij moet vervullen en om te zorgen voor de opvolging ervan. Daartoe wordt voorzien in een boordtabel.

Art. 15.De werkgever verschaft, installeert en onderhoudt de informatica- en telefonietoestellen die nodig zijn voor het telewerk.

De werkgever draagt de aansluitings- en communicatiekosten i.v.m. telewerk, met uitzondering van de terbeschikkkingstelling door de telewerker van een vrije ADSL-telefoonlijn en van een abonnement voor de internettoegang indien vereist.

De werkgever verschaft een geschikte technische hulpdienst.

In geval van bedrog, zware fout of gebruikelijke lichte fout m.b.t. de veiligheidsregels inzake informatica, wordt de toegang tot de technische oplossingen die telewerk mogelijk maken opgeschort door de directeur-generaal van het Overkoepelende Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologieën of door diens afgevaardigde van rang A3 of door de leidend ambtenaar bevoegd inzake informatietechnologieën, in afwachting van een beslissing van het Directiecomité overeenkomstig artikel 9.

Art. 16.De telewerker draagt zorg voor de toestellen die hem toevertrouwd worden.

Art. 17.De telewerker verwittigt onmiddellijk de werkgever in geval van storing van een toestel of bij elk probleem dat hem belet zijn werk te verrichten.

In geval van verhindering bedoeld in het eerste lid kan het telewerk opgeschort worden bij gemotiveerde beslissing van de hiërarchische meerdere van minstens rang A4.

Art. 18.De telewerker verwittigt onmiddellijk de werkgever in geval van diefstal of beschadiging door derden en verstrekt hem informatie met het oog op schadeherstel.

Art. 19.Behalve in geval van bedrog, zware fout of gebruikelijke lichte fout van de telewerker, draagt de werkgever de kosten i.v.m. het verlies of de beschadiging van de toestellen en de gegevens.

Art. 20.De telewerker verwittigt onmiddellijk de werkgever in geval van ziekte of van arbeidsongeval.

Hij verstrekt elk gegeven dat nuttig is om het ongeval als arbeidsongeval te kenschetsen.

Art. 21.De werkgever geeft de telewerker kennis van de geldende beschermings- en preventiemaatregelen inzake gezondheid en arbeidsveiligheid, met name wat de beeldschermen betreft.

De telewerker kan de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk verzoeken om een bezoek. HOOFDSTUK V. - Slot- en overgangsbepalingen

Art. 22.Voor het eerste jaar van uitvoering van dit besluit : 1° moet de kandidatuur bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, aan de hiërarchische meerdere overgemaakt worden uiterlijk de laatste dag van de maand na die van de datum van inwerkingtreding van dit besluit;2° moet het gemotiveerde advies bedoeld in artikel 3, § 2, tweede lid, overgemaakt worden uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de termijn bedoeld in 1°;3° moet het advies bedoeld in artikel 3, § 2, derde lid, overgemaakt worden uiterlijk de laatste dag van de tweede maand die volgt op de termijn bedoeld in 2°;4° moet de lijst van de kandidaten bedoeld in artikel 3, § 2, vierde lid, overgemaakt worden uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de termijn bedoeld in 3°;5° moet de toestemming bedoeld in artikel 4, § 3, toegekend worden uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de termijn bedoeld in 4°.

Art. 23.Het statutaire personeelslid of het lid van het contractuele personeel dat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit telewerk verricht in het kader van de hernieuwing van het proefexperiment waartoe op 3 december 2009 door de Regering besloten werd, mag tot 31 december 2012 onder de voorwaarden van dit besluit telewerken.

Indien hij het telewerk na die datum wenst voort te zetten, dient het statutaire personeelslid of het lid van het contractuele personeel een hernieuwingsaanvraag in overeenkomstig artikel 6, derde lid, van dit besluit.

Art. 24.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 25.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 april 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^