Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 april 2021
gepubliceerd op 05 mei 2021

Besluit van de Waalse Regering tot verlening tot 30 juni 2021 van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021031303
pub.
05/05/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/29/2021031303/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot verlening tot 30 juni 2021 van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202901 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten sluiten houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode, inzonderheid op de artikelen 361 en volgende, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011202193 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende telewerk sluiten betreffende telewerk, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013, voor de nog toepasselijke bepalingen ervan;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019205886 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende telewerk sluiten betreffende telewerk;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering, artikel 9;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030310 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie sluiten houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en op het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202901 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten sluiten houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten;

Gelet op de besluiten van de Waalse Regering van 24 september 2020 en 16 december 2020 tot verlenging tot respectievelijk 31 december 2020 en 30 maart 2021 van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202901 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten sluiten houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 maart 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 19 maart 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 maart 2021;

Gelet op onderhandelingsprotocol nr. 793 van Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 23 april 2021;

Gelet op de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die het resultaat is van de samenwerking tussen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de FOD Werkgelegenheid en de Economic Risk Management Group en die beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid;

Gelet op de verschillende beslissingen van het Overlegcomité en de daaropvolgende ministeriële besluiten die telewerk ten minste tot 1 april 2021 verplicht stellen, met een grote kans op verlenging na die datum;

Gelet op de social distancing die moet worden behouden;

Overwegende dat de toestemming om telewerk te verrichten normaliter verleend wordt tot maximaal 2 dagen per week of 1 dag per week voor personeelsleden van rang A5, B1, C1 en D1;

Gelet op de noodzakelijkheid om de continuïteit van de openbare dienstverleningsopdrachten, de inachtneming van de gezondheidseisen en de dwingende crisisgerelateerde familiale noden met elkaar te verzoenen;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202901 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten sluiten houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten worden overeenkomstig artikel 7 van dat besluit tot 30 juni 2021 verlengd.

Art. 2.Met ingang van 1 november 2020 wordt de vaste maandelijkse vergoeding voor telewerken verhoogd tot 35 euro per maand ter dekking van de kosten van internetverbindingen en andere kosten in verband met telewerken.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 april 2021.

Namen, 29 april 2021.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^