Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 mei 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 05/05/2021 numac 2020016198 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 4.150.000 EUR aan het Paleis voor Schone Kunsten in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 05/05/2021 numac 2020016199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.350.000 EUR aan het Paleis voor Schone Kunsten in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021020377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de wijziging van een bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2019 met registratienummer 155420/CO/301.01 type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021030417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021030440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de beroepenclassificatie en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021031255 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij Koninklijk besluit van 18 april 2021 wordt mevrouw HOLSTEYN Renske, geboren op 11 januari 1989, administratief deskundige, bevorderd in de klasse A1, met de titel van Atta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021031254 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij Koninklijk besluit van 18 april 2021 wordt mijnheer DE BOCK Mario, geboren op 7 januari 1980, beveiligingscoördinator, bevorderd in de klasse A1, met de titel van Attaché, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021031260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021031256 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij Koninklijk besluit van 18 april 2021 wordt mevrouw SCHAUWVLIEGE SARAH, geboren op 21 mei 1981, penitentiair technisch deskundige, bevorderd in de klasse A1, met de titel v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021031262 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, wordt mevrouw Ingrid DE MEUTER, rijksambtenaar bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider, eervol ontslag Mevrouw Ingrid DE MEUTER mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van e(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021031268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt de heer Geert BERT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021031298 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021, wordt de heer Guido VERREYCKEN, rijksambtenaar bij de Koninklijke Bibliotheek van België in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met De heer Guido VERREYCKEN mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van a(...) type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021040985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/7 van 3 maart 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021041342 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen met betrekking tot medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021201165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een stagedoend technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 28 apr(...) Mevrouw BOTSON Nicole wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam va(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031215 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende een tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen type ministerieel besluit prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het voorstel van testplan overeenkomstig artikel 259 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type ministerieel besluit prom. 27/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 05/05/2021 numac 2021201938 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 12 van organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 05/05/2021 numac 2021201941 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 05/05/2021 numac 2021201939 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 05/05/2021 numac 2021201940 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 05/05/2021 numac 2021201942 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202016 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 2 april 2021 worden de beraadslagingen van 24 februari 2021 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Vloesberg de volgende belastingsverordeningen instelt: Heffing op de verkoop van stookhout Boekjaar 2(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021201113 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 28/2021 van 25 februari 2021 Rolnummer 7336 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 9 mei 2019 « betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van archi Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202095 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 maart 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 maart 2021, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vragen « Schendt artikel 130 Wetboek Registratierechten het door de gecoördineerde Grondwet in de artikele(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202129 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten, nrs. 249.695 en 249.696, van 2 februari 2021, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 24 en 25 maart 2021, heeft de Raad v "Schendt artikel 157quater, tweede lid, 1°, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 ' tot(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202133 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 februari 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 maart 2021, heeft de familierechtbank van de Franstalige Rechtbank v « Schendt artikel 335, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, in samenhang gelezen met het arrest v(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021031154 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 2021, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het voormalige scoutslokaal, gesitueerd op het gelijkvloers v Het goed is bekend ten kadaster van Elsene, afdeling 1, sectie A, blad 2, perceel nr. 958 d4.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031197 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de overstromingsgevoelige gebieden. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031303 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlening tot 30 juni 2021 van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031307 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2021 tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031318 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen en aan de ondernemingen in opdracht waarvan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen werken, om bepaalde kosten ten gevolge van de COVID-19-epidemie te vergoeden type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031325 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden en van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031333 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijke uitbreiding van de vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een seizoensgebonden openluchtterras in de HORECA-sector op het openbare wegdomein type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031357 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning, voor het begrotingsjaar 2021, van een bijkomende toelage aan de Dienstenchequebedrijven ter dekking van de uitgaven voor het jaar 2021

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031379 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202126 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 februari 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 maart 2021, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brus « Schendt artikel 88, vierde lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen de ar(...) type bericht prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202130 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 maart 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 maart 2021, heeft de Arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Waver, de « Schendt artikel 27 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het bel(...) type bericht prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202132 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 maart 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 maart 2021, heeft de Politierechtbank Luik, afdeling Luik, de volgende « 1. Schendt artikel 37/1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij (...)

erkenning

type erkenning prom. 20/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021020911 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202235 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten overheidsopdrachten (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG21127 Solliciteren kan tot 17/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2019041959 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord tussen de Beneluxstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, inzake de afschaffing van de visumplicht, gesloten bij wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 23 juni 1993. - Addendum Ten gevolge van de toetreding van (...) Overeenkomstig artikel 59 § 1 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23/05/19(...)

erratum

type erratum prom. 08/11/2020 pub. 05/05/2021 numac 2021020864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27 en 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 28/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031284 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021031129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt mevrouw Julie DE STOOP benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekki Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021031272 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3454 van 19 april 2021, wordt mevrouw Rosetta Panzera, houder van het diploma Master in de Franse en Romaanse Taal- en Letterkunde, algemene oriëntatie, voor didactische d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail. - Beheerscomité Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 28 april 2021 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2020, wordt mevrouw Camille DIEU benoemd tot voorzitster van het Beh

document

type document prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021031300 bron hoge raad voor de justitie Aanwijzingen van leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Op datum van 24 maart 2021 is de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie overgegaan tot de navolgende aanwijzingen voo - Christophe Lemaire is aangewezen tot vast lid, magistraat van het openbaar ministerie, van de Fra(...) type document prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021201971 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 25 maart 2021 van mevr. B. Heindrichs, directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de heer Clément Collinge, woonachtig rue Croix Evrard te 5370 Verlée, Bij beslissing van 25 maart 2021 van mevr. B. Heindrichs, directrice-generaal van de Waalse Ove(...) type document prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202017 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 6 april 2021 wordt de heer Jean Zicot, rue Bauduin 52, te 6061 Montignies-sur-Sambre, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 52011/0012/111. type document prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202202 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Autokeuringscentra (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB20026 Deze selectie werd afgesloten op 29/04/2021. Er zijn 2 l(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202232 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van technici (niveau II) voor de Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap. - Selectienummer: : ADD21002 Deze selectie werd afgesloten op 30/04/2021. Er zijn 6 laureate(...) type document prom. -- pub. 05/05/2021 numac 2021202231 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van duitstalige redactionele medewerker (niveau II+) voor de Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap. - Selectienummer : ADD21001 Deze selectie werd afgesloten op 16/04/(...) Er zijn 3 laureaten.
^